ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นรอบคอกับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางหัวใจ และเมแทบอลิกในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ผู้แต่ง

  • จีรภา กาญจนโกเมศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • เสาวพฤกษ์ ช่วยยก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • นวลนิตย์ ไชยเพชร ศูนย์สุขภาพชุมชนโพธาวาส
  • อัญชลี นาคเพชร ศูนย์สุขภาพชุมชนโพธาวาส

คำสำคัญ:

เส้นรอบคอ, เส้นรอบคอ โรคทางหัวใจและเมแทบอลิก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ, ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเส้นรอบคอกับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางหัวใจและเมแทบอลิกในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 250 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามส่วนบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไคสแควร์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และสถิติถดถอยโลจิสติกแบบพหุ ผลการวิจัยพบว่า

หลังจากควบคุมอิทธิพลของตัวแปรด้านอายุ เพศ ดัชนีมวลกาย การสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ที่มีเส้นรอบคอมากมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน 1.49 เท่า (95%CI =1.10-2.03; p=.010) ในเพศชาย และ 1.19 เท่า (95%CI =1.02-1.39; p=.024) ในเพศหญิง มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง 1.37 เท่า (95%CI =1.06-1.77; p=.014) ในเพศชาย และ 1.18 เท่า (95%CI =1.00-1.39; p=.045) ในเพศหญิง แต่อย่างไรก็ตามเส้นรอบคอไม่สามารถทำนายความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไขมันในเลือดสูงได้ทั้งในเพศชายและเพศหญิง

ดังนั้นหน่วยบริการปฐมภูมิหรือหน่วยบริการด้านสาธารณสุข สามารถเลือกใช้เส้นรอบคอเป็นเครื่องมือในการประเมินภาวะสุขภาพหรือคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางหัวใจและเมแทบอลิกได้แก่ โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง เป็นวิธีที่ทำได้ง่ายและสะดวก โดยจะนำมาซึ่งข้อมูลพื้นฐานในส่งเสริม ป้องกัน และปรับพฤติกรรมสุขภาพไม่ให้เกิดโรคดังกล่าว

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdolahi, H., Iraj, B., Mirpourian, M., & Shariatifar, B. (2014). Association of Neck Circumference as an Indicator of Upper Body Obesity with Cardio-Metabolic Risk Factors among First Degree Relatives of Diabetes Patients. Adv Biomed Res, 3, 237.

Aekplakorn, W. (2016). Thai Health Survey Physical by Examination (5th Ed). Nonthaburi: Health Systems Research Institute. (in Thai).

Alfadhli, E. M., Sandokji, A. A., Zahid, B. N., Makkawi, M. A., Alshenaifi, R. F., Thani, T. S., & Habeeb, H. A. (2017). Neck Circumference as a Marker of Obesity and a Predictor of Cardiometabolic Risk among Saudi subjects. Saudi Med J, 38(12), 1219-1223.

Anothaisintawee, T., Sansanayudh, N., Thamakaison, S., Lertrattananon, D., & Thakkinstian, A. (2019). Neck Circumference as an Anthropometric Indicator of Central Obesity in Patients with Prediabetes: A Cross-Sectional Study. BioMed Research International, 2019, 4808541.

Coelho, H. J. J., Sampaio, R. A., Gonçalvez, I. O., Aguiar, S. D., Palmeira, R., Oliveira, J. F. & et al. (2016). Cutoffs and Cardiovascular Risk Factors Associated with Neck Circumference among Community-Dwelling Elderly Adults: a Cross-Sectional Study. Sao Paulo Med J, 134(6), 519-527.

de Oliveira, P. A., Kovacs, C., Moreira, P., Magnoni, D., Saleh, M. H., & Faintuch, J. (2017). Unsaturated Fatty Acids Improve Atherosclerosis Markers in Obese and Overweight Non-diabetic Elderly Patients. Obes Surg, 27(10), 2663-2671.

Fu, W., Zou, L., Yin, X., Wu, J., Zhang, S., Mao, J. & et al. (2019). Association Between Neck Circumference and Cardiometabolic Disease in Chinese Adults: a Community-Based Cross-Sectional Study. BMJ Open, 9(12), e026253.

Hair, J., Blak, W. C., Barbin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham RL. (2010). Multivariate Data Analysis. NewJersey: Prentice Hall.

He, F., He, H., Liu, W., Lin, J., Chen, B., Lin, Y. & et al. (2017). Neck Circumference Might Predict Gestational Diabetes Mellitus in Han Chinese Women: A Nested Case-Control Study. J Diabetes Investig, 8(2), 168-173.

Huang, R., Xiao, Y., Zhong, X., Li, M., & Huang, X. Z. (2010). Roles of Hypertension and Serum Leptin in Obstructive Sleep Apnea Hypopnea Syndrome. Acta Academiae Medicinae Sinicae, 6, 157-161.

Kim, K.-Y., Moon, H.-R., & Yun, J.-M. (2021). Neck Circumference as a Predictor of Metabolic Syndrome in Koreans: A Cross-Sectional Study. Nutrients, 13(9).

Laohabut, I., Udol, K., Phisalprapa, P., Srivanichakorn, W., Chaisathaphol, T., Washirasaksiri, C. et al. (2020). Neck Circumference as a Predictor of Metabolic Syndrome: A Cross-Sectional Study. Prim Care Diabetes, 14(3), 265-273.

Limpawattana, P., Manjavong, M., & Sopapong, R. (2016). Can Neck Circumference Metabolic Syndrome an Eeperience from a University Community. Endocr Pract, 22(1), 8-15.

Natsis, M., Antza, C., Doundoulakis, I., Stabouli, S., & Kotsis, V. (2020). Hypertension in Obesity: Novel Insights. Curr Hypertens Rev, 16(1), 30-36.

Seravalle, G., & Grassi, G. (2017). Obesity and hypertension. Pharmacol Res, 122, 1-7.World Health Organization. (2021). Cardiovascular diseases. Retrieved October 23, 2021, from https://www.who.int/en/news-room/factsheets/detail/ cardiovascular-diseases-(cvds).

World Health Organization. (2021). Noncommunicable diseases. Retrieved October 23, 2021, from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ noncommunicable-diseases.

Zhang, Y., Wu, H., Xu, Y., Qin, H., Lan, C., & Wang, W. (2020). The Correlation Between Neck Circumference and Risk Factors in Patients with Hypertension: What Matters. Medicine, 99(47), e22998-e22998.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-03-23

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย