พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาพยาบาลต่อการเรียนแบบออนไลน์ ช่วงสถานการณ์โควิด-19

ผู้แต่ง

  • มาลีวัล เลิศสาครศิริ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
  • รัตนา พึ่งเสมา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

คำสำคัญ:

พฤติกรรมการเรียน, นักศึกษาพยาบาล, การเรียนแบบออนไลน์, สถานการณ์โควิด-19

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนาแบบตัดขวางครั้งนี้ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการเรียนต่อการเรียนแบบออนไลน์ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2-4 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2-4 จำนวน 196 คน ปีการศึกษา 2563 เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาต่อการเรียนแบบออนไลน์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี LSD

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

REFERENCES
1. Maesincee, S. The Ministry of Education Announces University Fees Reduction-online Learning Fight the Crisis, COVID-19 [online]. 2020 [cited 2020/8/12]. Available from: https://www.springnews. co.th/thailand/629989 (in Thai)
2. Teepsuwan, N. Announcement of the Ministry of Education, Subject: Closing the Institutions under the Supervision and Supervision of the Ministry of Education Closed for Special Reasons [online]. 2020 [cited 2020/9/15]. Available from: https:// moe360.blog/2020/03/17 (in Thai)
3. Phonpakdee, R. Using Social Media in Teaching and Learning in COVID-19 Situation. Journal of Industrial Education, 2020; 1(1): 1-5. (in Thai)
4. Ministry of Education. Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF: HEd [online]. 2009 [cited 2020/4/15]. Available from: http://www.mua.go.th/ users/tqf-hed/news/ FilesNews/ FilesNews1/7.pdf (in Thai)

5. Somboontanakorn, P., Chaowaneeranat, W., & Kanyacome, S. Behavior of Using Social Media Online to Support the Instruction: The Case Study of Second Year Students at the Level of Certificate of Vocational Education Studying the Course in Using Graphics Program, Department of Business Computer, Sawang Daen Din Industrial and Community Education. Nakhon Phanom University Journal, 2016; 6(1): 115-123. (in Thai)
6. Hongliam, N., Wongwanna, N., & Noosen, P. Study of Learning Behavior of Pre-clinical Medical Students, Academic Year 2016, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital. Medical Record Siriraj, 2017; 10(3): 166-173. (in Thai)
7. Saraburin, K., Yamdee, S., & Chaipoo, N. Students’ Attitudes and Behaviors towards "Moodle" Online Education Program: Case Study in Secondary School in Bangkok. The 7th National and International Academic Conference and Presentation of Research, 2016. (in Thai)
8. Claire, E., Weinstein, David R. Palmer. Learning and Study Strategies Inventory, 2002.
9. Yamane, T. Statistic Introductory Analysis. Harper International Edition. Tokyo, 1973.
10. Srisatinarangul, B. The Methodology in Nursing Research. 5th ed. Bangkok: U and I Intermedia, 2010. (in Thai)
11. Intharaksa, P. Learning Management with Social Media. Journal of Education, Naresuan
University, 2019; 21(4): 357-365. (in Thai)
12. Chalongsuk, R., Somranrat, N., Kokroblab, P., Jaichun, P., & Pukjinda, V. Behavior and Attitude of the Pharmacy Students of Silpakorn University toward Social Media for Education. Veridian E-Journal, 2014; 7(2): 802-812. (in Thai)
13. Thunwanon, P. A Survey of Japanese Textbook Development Consistent with e-learning Behavior of Dhurakit Pundit University’s Students. TNI Journal of Business Administration and Languages, 2018; 6(1): 1-7. (in Thai)
14. Bramer, C. Preregistration Adult Nursing Students’ Experiences of Online Learning: A Qualitative Study. British Journal of Nursing, 2020; 29(12): 677–683.
15. Lertsakornsiri, M. & Sirilukananan, K. The Effectiveness of Instructional Package on the Midwifery 1 Subject. J Royal Thai Army Nurses, 2016; 17(1): 26-35. (in Thai)
16. Nursing Council. Regulations of the Nursing Council on Knowledge Examinations for Registration and Licensing as Nursing Professional Midwifery or Nursing and Midwifery (Version 2) 2008. Government Gazette, April 25, 2008. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-03-23

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย