รูปแบบการเรียนรู้และความต้องการในวิธีการสอน วิชาการพยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Learning Styles and Teaching Methods in Adult Health Nursing Course of the 2nd Year Nursing Students at Khon Kaen University

ผู้แต่ง

  • มะลิวรรณ ศิลารัตน์
  • วาสนา รวยสูงเนิน
  • อัมพรพรรณ ธีรานุตร
  • ณิชาภัตร พุฒิคามิน
  • อรทัย สืบกินร

คำสำคัญ:

รูปแบบการเรียนร, ความต้องการในวิธีการสอน, นักศึกษาพยาบาล, การพยาบาลผู้ใหญ

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนรู้และความต้องการในวิธีการสอนวิชาการ
พยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน
108 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใช้ แบบประเมินรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดของ ไรซ์แมนและกราส์ชา
ค่าความเที่ยงของเครื่องมือเท่ากับ 0.81 และแนวคำถามกึ่งโครงสร้างสำหรับการสนทนากลุ่มกับผู้ให้ข้อมูล
จำนวน 20 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีรูปแบบการเรียนรู้มากกว่าหนึ่งรูปแบบโดยมีรูปแบบการเรียนรู้แบบ
พึ่งพามากที่สุด (Mean = 3.63, S.D. = 0.36) รองลงมาคือ แบบร่วมมือ (Mean = 3.51, S.D. = 0.48)
และแบบมีส่วนร่วม (Mean = 3.43, S.D. = 0.43) กลุ่มตัวอย่างที่มี GPA ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไปและกลุ่มที่มี
GPA ตํ่ากว่า 3.00 มีรูปแบบการเรียนรู้คล้ายคลึงกัน คือ แบบพึ่งพา แบบร่วมมือและแบบมีส่วนร่วมอย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างที่มี GPA ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป มีรูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขันมากกว่ากลุ่มที่มี GPA ตํ่า
กว่า 3.00 ความต้องการในวิธีการสอนวิชาการพยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่มี 4 ประเด็นหลัก คือ 1) “เนื้อหาเน้น
ที่สำคัญ” คัดสรรเฉพาะเนื้อหาที่ต้องเน้นให้เข้าใจ 2) “ยืดหยุ่น เข้าใจ มีเทคนิคดึงดูด กระตุ้นให้คิด” ผู้สอนมี
ความยืดหยุ่น รับฟัง เข้าใจผู้เรียน มีเทคนิคดึงดูดใจและสร้างบรรยากาศเรียนรู้เชิงบวก
3) “วิธีสอนหลากหลาย” การจัดสลับกลุ่มผู้เรียน จัดช่วงเวลาพอเหมาะและมีวิธีถ่ายทอดเนื้อหาผ่านวิธี
การสอนที่หลากหลาย และ 4) “สื่อสรุป แจกก่อนเวลา ดู (ฟัง) ซํ้าได้” สื่อแจกก่อนเข้าเรียน สื่อและเนื้อหา
ในเอกสารสอดคล้องกัน สามารถนำกลับมาทบทวน หรือฟังซํ้าได้ ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนวิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่ควรตอบสนองต่อรูปแบบการเรียนรู้และความต้องการของผู้เรียนที่แตกต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Wangsrikoon A, Thai Studies in the 21st Century: Productivity and Development Guidelines.
Humanities and Social Sciences Journal of
Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat
University, 2014; 8(1): 1-17. (in Thai)
2. Visudtibhan PJ, Disorntatiwat P, Learning Style
Preferences of Nursing Students at Ramathibodi School of Nursing, Faculty of Medicine,
Ramathibodi Hospital, Mahidol University. Nursing Journal of the Ministry of Public Health,
2015; 25(1): 70-82. (in Thai)
3. Bureau of Higher education standards and
evaluation, Office of the Higher Education
Commission, Ministry of Education, Tertiary
Curriculum Standards 2015 and Relevant
Standards. Bangkok: Wongsawang Publishing
& Printing; 2017. (in Thai)
4. Grasha A, Reichman S, Workshop Handout
on Learning styles. Cincinnati, Ohio: Faculty
Resource, University of Cincinnati; 1975.
5. Shinnick MA, Woo MA, Learning Style Impact
on Knowledge Gains in Human Patientsimulation. Nurse Educ Today, 2015; 35(1): 63-7.
6. Keeratiyutawong P, Mahakaynun S, Boonnate
N, Angkaprasatchai W, Learning Styles of
Undergraduate Nursing Students of Burapha
University. Rama Nurs J, 2014; 21(3): 382-
394. (in Thai)
7. Kimsungnoun N, Pethtang S, Yantaporn C,
Learning Style and Academic Achievement of
Undergraduate Nursing Students of Rangsit
University. APHEIT journal, 2018; 24(1): 5-14.
(in Thai)
8. Srisatidnarakul B, The Methodology in Nursing
Research, 4theds, Bangkok: You & I Media;
2007. (in Thai)
9. Best JW. Research in Education, 4theds, New
Jersey: Prentice Hall, 1981.
10. Prachasai T, Suriyanimitsuk T, Rungrukrian B,
Alternative: Learning Styles of Nursing Students Boromarajonani College of Nursing,
Chon Buri. Chon Buri: Nursing Faculty, Rungsit University; 2007. (in Thai)
11.Tainchaiyapurk P. The Role of Teacher with
Students: Gen Y. Journal of MCU Social Development, 2016; 1(1). 92-107.
12. Champeeruang S, Khontha J, Jamfa W, Relationships among Personal Factors, Learning
Styles and Academic Achievement of Undergraduated Nursing Students. Journal of Health
Science Research, 2010; 4(2): 21-28. (in
Thai)
13. Wongrattanarak W, Chittayanunt K. The Learning Styles of Bachelor Program Nursing Students at Boromarajonani College of Nursing,
Chakriraj. The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima, 2013;
19(2): 60-72. (in Thai)
14. Chidmongkol R, Boribal P, Factors Affecting
Achievement Motivation of Nursing Students
at the Boromarajonani College of Nursing,
Udonthani. Nursing Journal of the Ministry of
Public Health, 2013; 22(1): 98-108. (in Thai)
15. Setsuwan A, Srithailuan A, Relationship Between Nursing Faculty Envioroments and SelfDirested Learing Readiness of Nursing Students, Kuakarun Faculty of Nursing,
Navamindradhiraj University. Kuakarun Journal
of Nursing, 2014; 21: 59-76. (in Thai)
16. Maun R, Efficient Teaching and Learning in
Higher Education. Journal of Southern Technology, 2016; 9(2): 169-176. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-08-19

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย