แนะนำหนังสือ

ผู้แต่ง

  • เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ (หน่วยวารสารการพยาบาลและการศึกษา) สถาบันพระบรมราชชนก ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 7 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

บทคัดย่อ

            "การสร้างนวัตกรรม  เปลี่ยนผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างนวัตกรรม"  หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนมีเจตนาที่จะนำเสนอถึงการเตรียมบุคลากรให้เป็นผู้สร้างนวัตกรรม ตั้งแต่ยังเยาว์วัย  หรือกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน หรือระดับมหาวิทยาลัย  เพื่อให้ผู้เรียนพร้อมมีศักยภาพและความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  โดยผู้เขียนได้ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมในระดับอุดมศึกษา  และได้ทำการวิจัยอย่างต่อเนื่อง  จึงได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อนำเสนอ การสร้างนวัตกรรมในรูปแบบการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์
แก่ครู อาจารย์ที่จะนำเทคนิคและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ, (หน่วยวารสารการพยาบาลและการศึกษา) สถาบันพระบรมราชชนก ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 7 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ผู้ทรงคุณวุฒิ

Downloads

ฉบับ

บท

Book Review Articles; แนะนำหนังสือ