กลวิธีสนับสนุนการเพิ่มคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทย : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

ผู้แต่ง

  • วรรณรัตน์ ลาวัง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
  • อโนชา ทัศนาธนชัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
  • รัชนี สรรเสริญ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

คำสำคัญ:

Disability, Quality of life, Strategy, Systematic review, Thailand

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
    ความพิการเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย การส่งเสริมให้คนพิการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและพึ่งตนเองได้เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งที่ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน บทความนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อทบทวนวรรณกรรมโดยเน้นศึกษากลวิธีสนับสนุนการเพิ่มคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทย จากการสืบค้นงานวิจัยปฐมภูมิที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านการสืบค้นจาก
ฐานข้อมูลอิเล็คโทรนิคและสืบค้นด้วยมือ ช่วงเดือนมกราคม พ.ศ.2542 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556
ดำเนินการสกัดข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย และประเมินคุณภาพงานวิจัยตามแบบฟอร์มการประเมินคุณค่างานวิจัยที่ประยุกต์มาจาก Critical Appraisal Skills Programme (CASP)
    ผลการทบทวนวรรณกรรมพบว่า มีงานวิจัยทั้งหมด12 เรื่อง เป็นการศึกษาเชิงทดลอง 3 เรื่อง
กึ่งทดลอง 6 เรื่องและเชิงปฏิบัติการ 3 เรื่อง ในภาพรวมงานวิจัยมีคุณภาพอยู่ในระดับค่อนข้างสูงถึงสูง
มี 10 กิจกรรมหลักที่ใช้กลวิธีสนับสนุนการเพิ่มคุณภาพชีวิตคนพิการ คือ การให้ความรู้และฝึกทักษะในการดูแลตนเอง การให้คำปรึกษาและการสนับสนุนทางอารมณ์ การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
การสร้างศักยภาพของชุมชน การทำกายภาพบำบัดและฟื้นฟูสภาพคนพิการ การสนับสนุนอุปกรณ์และให้ข้อมูลแหล่งประโยชน์จากชุมชน การสนับสนุนการจัดการสภาพแวดล้อมที่บ้าน การสนับสนุนการฝึกอาชีพ การเสริมสร้างพลังอำนาจ และการสนับสนุนการจัดการด้านสุขภาพ ยังมีส่วนน้อยที่ผสมผสานการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลคนพิการ  ผลการวิจัยส่วนใหญ่แสดงผลลัพธ์เชิงบวกต่อการเพิ่มคุณภาพชีวิตคนพิการ
    จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะว่า พยาบาลและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องสามารถเลือกกลวิธีต่างๆไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามประเภทคนพิการ ชุมชนและบริบทของสถานบริการสุขภาพโดยบูรณาการงานคนพิการร่วมกับงานปกติ และเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน คือ คนพิการและครอบครัว ทีมสุขภาพ ผู้นำและประชาชนในชุมชน เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการต่อไป

คำสำคัญ : คนพิการ  คุณภาพชีวิต  กลวิธี  การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ  ประเทศไทย


Abstract
    Disability is a significant problem in Thailand. Improving quality of life of persons with disabilities is an important responsibility for all sectors. This systematic review focused on support strategies for enhancing quality of life of persons with disabilities in Thailand. From 1998 to 2013 international and Thai electronic databases and relevant grey literature were searched. The Critical Appraisal Skills Programme (CASP) tool was modified to appraise methodological quality.
    Twelve papers published were found including three randomized controlled trials, six
quasi-experimental researches, and three action research studies. Overall study quality was
moderate-high to high. Ten main activities for enhancing quality of life were teaching and training, counselling and emotional support, strengthening support from family, improving community
capacity, providing rehabilitation, providing equipment and community resource information,
providing environment modification, employment training, empowering, and supporting of health management. However there were few studies that combined participation of stakeholders in community in caring persons with disability. The majority of papers reported positive results on quality of life of persons with disability
    This systematic review suggested that nurses and health professionals may select and apply these strategies congruent with appropriate types of disability, community and health organization contexts by integrating with regular jobs and linking all sectors including persons with disabilities and their families, health care team, and community members in order to achieve the goal of quality of life of persons with disabilities.

Keywords : Disability ; Quality of life, Strategy ; Systematic review ; Thailand


Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

วรรณรัตน์ ลาวัง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

อโนชา ทัศนาธนชัย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

อาจารย์ ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รัชนี สรรเสริญ, สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

รองศาสตราจารย์ และคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Downloads

ฉบับ

บท

Academic Articles; บทความวิชาการ