การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ปีการศึกษา 2552

ผู้แต่ง

  • เทียมศร ทองสวัสดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
  • ลาวัลย์ สมบูรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
  • ศิริพร สิงหเนตร คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
  • พูนทรัพย์ โสภารัตน์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
  • ดารณี เสรเมธากุล คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

คำสำคัญ:

Curriculum Evaluation, Bachelor of Nursing Science Curriculum

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบทโครงสร้างของหลักสูตร ปัจจัยนำเข้า กระบวนการจัดการเรียนการสอน ตามความคิดเห็นของบัณฑิตพยาบาลและอาจารย์พยาบาล  และประเมินสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพตามความคิดเห็นของบัณฑิตพยาบาลและหัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้าเวร
ประชากรเป็นบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ที่สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 54 คน อาจารย์พยาบาล 21 คน และหัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้าเวร ที่บัณฑิตปฏิบัติงานอยู่ 43 คน รวบรวมข้อมูลในเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 หลังจากบัณฑิตสำเร็จการศึกษา 1 ปี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามเกี่ยวกับบริบทโครงสร้างของหลักสูตร ปัจจัยนำเข้า กระบวนการจัดการเรียนการสอน และสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ เครื่องมือได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ คำนวณโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ .96 และรายด้านมีค่าเท่ากับ .82, .93, .83 และ .98 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ผลการวิจัย พบว่า
1.    คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นของบัณฑิตพยาบาลและอาจารย์พยาบาลโดยรวม ด้านโครงสร้างหลักสูตรอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านปัจจัยนำเข้าและกระบวนการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง
2.    คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นของบัณฑิตพยาบาลโดยรวมด้านสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฏหมาย ด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ ด้านการสื่อสารและสัมพันธภาพ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมาก สำหรับคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นของหัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้าเวรโดยรวมด้านสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ 7 สมรรถนะ
อยู่ในระดับปานกลาง แต่สมรรถนะด้านวิชาการอยู่ในระดับน้อย

คำสำคัญ : การประเมินหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 

Abstract


The aims of this descriptive research was to evaluate the curriculum context, input factors, teaching learning management process based on the opinion of the graduated nurses and the nursing faculties and to evaluate the competency of registered nurses based on the opinion of the graduated  nurses and head nurses/incharge wards. Population included 56 the first graduated group of  Bachelor  of  Nursing Science, Faculty of Nursing, Chiangrai College, in academic year 2009, 21 nursing
faculties and 43 head nurses/incharge wards where the graduated  nurses work with. Data were
collected on January, 2011, one year after the graduation. The research instrument was the
questionnaire covering the curriculum context, the input factors, the teaching learning management process, and the competency of  registered nurses. The instrument was approved by 3 experts in the field. The overall reliability of  the instrument, using Cronbach's alpha coefficient, was .96 and
determining the reliability of  each dimension, showed .82, .93, .83, and .98 respectively. Data were analyzed using descriptive statistics. The research results show that:
1. The opinion mean scores of  graduated  nurses and nursing faculties on the overall of the curriculum context were at high level, the mean scores of  the input factors, and the teaching learning management process were at moderate level.
2. The opinion mean scores of graduated nurses on the overall of the competency of  
registered nurses were at high level. When determining in each dimension, its was found that the mean scores of the dimension of ethics, codes of conduct and laws, professional characteristics,
communication and relationship, and information technology were at high level. The opinion mean scores of  the head nurses/incharge wards on the overall of 7 competencies of registered nurses were at moderate level. However the competencies of  registered nurses on academic and research were at low level.

Keywords :  Curriculum Evaluation, Bachelor of Nursing Science Curriculum

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

เทียมศร ทองสวัสดิ์, คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

ลาวัลย์ สมบูรณ์, คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

ศิริพร สิงหเนตร, คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

พูนทรัพย์ โสภารัตน์, คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

ดารณี เสรเมธากุล, คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

Downloads

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย