คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ผู้แต่ง

  • พิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 84/21 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง จ.ราชบุรี 70000
  • เบญจวรรณ พิททาร์ด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 84/21 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง จ.ราชบุรี 70000

คำสำคัญ:

Quality of Life, Nursing Student

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  กลุ่มตัวอย่างคือ  นักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1,2,3,4 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 226 คน ที่ได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง แบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ ชั้นปีที่ศึกษา ค่าใช้จ่ายต่อเดือน รายได้ของผู้ปกครอง อาชีพของผู้ปกครอง สถานภาพสมรสของ
ผู้ปกครอง ส่วนที่ 2 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านที่ 1 ชีวิตการเรียน ด้านที่ 2 ชีวิตสังคม ด้านที่ 3 ที่อยู่อาศัย ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์กับบุคคล ด้านที่ 5 บริการที่ได้รับจากทางวิทยาลัย ผ่านการหาคุณภาพเครื่องมือด้วยการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน และหาค่าความเที่ยงด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค มีค่าเท่ากับ .87 การรวบรวมข้อมูลดำเนินการเดือนสิงหาคม 2555
ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี โดยรวมอยู่ในระดับดี (= 3.79, S.D.= .34 ) ด้านที่มีค่าสูงสุดคือ ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น (= 4.30, S.D.= .63) ด้านที่มีค่าต่ำสุดคือ ด้านที่อยู่อาศัย (= 3.29, S.D.= .51) ข้อเสนอแนะ  ควรนำผลการวิจัย
มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกภายในวิทยาลัย และเป็นข้อมูลสำหรับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียน ตลอดจนจัดโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการสื่อสารโดยใช้วิธีสุนทรียสนทนา เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

คำสำคัญ : คุณภาพชีวิต  นักศึกษาพยาบาล

 

Abstract


This descriptive research focused on studying quality of life of 226 nursing students, Boromarajonani College of Nursing, Ratchaburi. All of them were students of Bachelor in nursing degree program in the academic year, 2012. The populations were recruited by probability multi stage random sampling. The questionnaire was research instrument which consisted of 2 parts; the first part; questionnaire for collecting personal data involved gender, age, year-class, monthly expedition, data of parents; monthly income, career, marital status, the second part; consist of quality of life
questionnaire were 5 parts 1) learning life, 2) social life, 3) housing, 4) interpersonal relationship and 5) services from the college.  It was content validated by 5 experts, and Cronbach’s Alpha Coefficiency approached for reliability equal 0.92.  The questionnaires were used for data collection in August, 2012.
The results of study revealed that, the overall students’ quality of life was at a good level (= 3.79, S.D. = .34), when considering each aspect, interpersonal relationship aspect score was in the highest (= 4.30, S.D.= .63) whereas housing aspect score was in the lowest (= 3.29,
S.D.= .51)
The study result should be applied to be guideline for improving the facilities in the college and the data help the instructors and advisors to support nursing students about learning; including improving projects or activities for promoting communication by means of dialogue to developed quality of life of nursing students continually.

Keywords : Quality of Life, Nursing Student

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

พิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 84/21 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง จ.ราชบุรี 70000

อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

เบญจวรรณ พิททาร์ด, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 84/21 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง จ.ราชบุรี 70000

อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

Downloads

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย