รูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม สถาบันพระบรมราชชนก

ผู้แต่ง

  • ลิลลี่ ศิริพร (หน่วยวารสารการพยาบาลและการศึกษา) สถาบันพระบรมราชชนก ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 7 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  • มกราพันธุ์ จูฑะรสก 24/93 ซอยเกษมสันต์1 ถ.พระราม1 วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  • ศุกร์ใจ เจริญสุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 99 หมู่ 3 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
  • เฟื่องฟ้า นรพัลลภ (หน่วยวารสารการพยาบาลและการศึกษา) สถาบันพระบรมราชชนก ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 7 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  • นิชดา สารถวัลย์แพศย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี 49/77 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

คำสำคัญ:

Integrated Education, Systems Thinking, Humanized Health Care, Multi-cultural Society

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกระบวนการคิด    อย่างเป็นระบบและจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม สถาบันพระบรมราชชนก          และศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีพหุระยะ (Multi - Phase in Mix Method) มีการดำเนินการ 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การสร้างต้นร่างรูปแบบ ระยะที่ 2  การทดลองใช้รูปแบบ ระยะที่ 3 การตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของรูปแบบ และระยะที่ 4 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ โดยการนำรูปแบบไปทดลองใช้ในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 5 แห่ง เก็บรวบรวมข้อมูลหลังการใช้รูปแบบโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่มและการถอดบทเรียน
ผลการวิจัย พบว่า ได้รูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ           และจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม สถาบันพระบรมราชชนก ที่มี 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การพัฒนาแนวนโยบาย 2) การสร้างความเข้าใจแนวนโยบาย 3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4) การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติตามบริบท 5) การประเมินผลการจัดการศึกษา และ 6) การขับเคลื่อนสู่การขยายเครือข่าย  การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบพบว่า นักศึกษามีการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรม ภายหลังการใช้รูปแบบในวิทยาลัยทุกแห่ง และสถาบันพระบรมราชชนกควรมีนโยบายส่งเสริมการใช้รูปแบบการจัดการศึกษา
แบบบูรณาการกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ในสังคม
พหุวัฒนธรรมนี้อย่างต่อเนื่อง

คำสำคัญ : การจัดการศึกษาแบบบูรณาการ   กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์   สังคมพหุวัฒนธรรม

 

Abstract


This research and development study aimed to develop the Integrated Education Model of Systems Thinking and Humanized Health Care within Multi-cultural Society, Praboromarajchanok Institute, and to examine effectiveness of the developed model.  The study was employed a   
Multi - Phase in Mix Method by 4 phases, which were 1) the proto-type development of the Integrated Education Model of Systems Thinking and Humanized Health Care within Multi-cultural Society
2) a pilot study of the model 3) a validation of themodel, and 4) the effectiveness examination of
the model by implementing in 5 selected nursing colleges under jurisdiction of Praboromarajchanok
Institute. Data were collected after the model implementation using in-depth interview, participatory observation, focus group, and after action review techniques.
The result showed that the Integrated Education Model of Systems Thinking and Humanized Health Care within Multi-cultural Society,  Praboromarajchanok Institute composes of 6 steps:
1) developing the policy; 2) understanding of the policy; 3) sharing of knowledge; 4) implementing the policy based on the college’s context; 5) evaluating of the implementation; and 6) mobilizing to expand network. The model was tested for its effectiveness, and it was found that nursing students who participated with the implementation of the model in the selected nursing colleges showed a development of systems thinking, humanized health care, and ability to live together within
multi-culture society.  Therefore, Praboromajchanok Institute should promote the implementation of Integrated Education Model of Systems Thinking and Humanized Health Care within Multi-cultural Society continuously.

Keywords : Integrated Education, Systems Thinking, Humanized Health Care, Multi-cultural Society

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ลิลลี่ ศิริพร, (หน่วยวารสารการพยาบาลและการศึกษา) สถาบันพระบรมราชชนก ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 7 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

รองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก

มกราพันธุ์ จูฑะรสก, 24/93 ซอยเกษมสันต์1 ถ.พระราม1 วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

ศุกร์ใจ เจริญสุข, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 99 หมู่ 3 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

เฟื่องฟ้า นรพัลลภ, (หน่วยวารสารการพยาบาลและการศึกษา) สถาบันพระบรมราชชนก ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 7 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สถาบันพระบรมราชชนก

นิชดา สารถวัลย์แพศย์, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี 49/77 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

Downloads

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย