การเพิ่มความจำขณะคิดในผู้สูงอายุ

ผู้แต่ง

  • อัญชนา จุลศิริ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
  • เสรี ชัดแช้ม มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

คำสำคัญ:

Working Memory, Improving Working Memory, Elderly

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
ความจำขณะคิดเป็นความสามารถของสมองในการเก็บและดำเนินการกับข้อมูลในช่วงเวลาหนึ่ง
มีความสำคัญต่อการทำหน้าที่ของสมองหลายๆ ด้าน รวมทั้งการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การเข้าใจภาษา การวางแผน การดำเนินการเกี่ยวกับมิติสัมพันธ์ หรือแม้กระทั่งการทำกิจวัตรประจำวัน ความสามารถดังกล่าวจะมีเพิ่มขึ้นในวัยเด็ก แต่จะลดลงในวัยสูงอายุ ดังนั้นจึงมีงานวิจัยจำนวนมากที่ศึกษาวิธีการเพิ่มความจำ
ขณะคิดในผู้สูงอายุแล้วพบว่า วิธีการฝึกหัดสมอง (Cognitive training) และการออกกำลังกาย สามารถช่วยเพิ่มความจำขณะคิดได้ แต่วิธีการดังกล่าวยังเป็นการศึกษาในระยะเริ่มต้น จึงจำเป็นต้องมีศึกษาและติดตามงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

คำสำคัญ : ความจำขณะคิด การเพิ่มความจำขณะคิด ผู้สูงอายุ

Abstract
Working memory (WM) is a limited-capacity system of brain for temporary storage and
manipulation of information for complex tasks, such as problem solving, reasoning comprehension, language, planning, spatial processing as well as daily living. WM capacity increases with age during childhood, but it declines when getting older. The results of many studies found that the cognitive training and exercise can improve WM but research on this issue is still at an early stage so it is necessary to assess continuously.

Keywords : Working Memory, Improving Working Memory, Elderly

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

อัญชนา จุลศิริ, วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

เสรี ชัดแช้ม, มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

รองศาสตราจารย์ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

Downloads

ฉบับ

บท

Academic Articles; บทความวิชาการ