การวิเคราะห์บทความวิจัย : วารสารการพยาบาลและศึกษา

ผู้แต่ง

  • เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ (หน่วยวารสารการพยาบาลและการศึกษา) สถาบันพระบรมราชชนก ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 7 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  • รัชนี สรรเสริญ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

คำสำคัญ:

Analysis of research article, The Journal of Nursing and Education, Problem in writing research articles

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

วารสารการพยาบาลและการศึกษา เป็นวารสารในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่บทความวิจัยด้านการพยาบาลและการศึกษาพยาบาล อย่างไรก็ตามพบว่า  มีบทความวิจัยจำนวนมากไม่ได้รับการตีพิมพ์หรือต้องทำการแก้ไขหลายรอบก่อนจะได้รับการตีพิมพ์   บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อนำเสนอปัญหาของการเขียนบทความวิจัย  โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการพิจารณาบทความวิจัยในระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556  ปัญหาดังกล่าว ได้แก่  การเขียนบทความโดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดของวารสาร  การเขียนชื่อเรื่องที่ไม่เหมาะสม  การเขียนความสำคัญของปัญหาไม่ชัดเจน  การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยที่ไม่สอดคล้องกับการวิจัย   กรอบแนวคิดวิจัยและนิยามศัพท์ไม่ชัดเจน  การอธิบายระเบียบวิธีวิจัยไม่ครบถ้วน  การนำเสนอผลการวิจัยไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
การเขียนอภิปรายผลการวิจัยไม่ลุ่มลึก  การให้ข้อเสนอแนะไม่ชัดเจน และการเขียนอ้างอิงไม่สอดคล้องกับที่วารสารกำหนด

บทความนี้ได้ชี้ให้เห็นจุดอ่อนของการเขียนบทความวิจัย เพื่อผู้เขียนบทความวิจัยได้มีแนวทาง
ในการพัฒนาการเขียนบทความวิจัยของตนเองให้มีคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร

คำสำคัญ  : การวิเคราะห์บทความวิจัย วารสารการพยาบาลและการศึกษา ปัญหาในการเขียนบทความวิจัย

 

Abstract
The Journal of Nursing and Education (JNE) has been published under the Jurisdiction of Praboromarajchanok Institute, Ministry of Public Health. It aims to promote the dissemination of research articles related to the area of nursing and nursing education. However, many articles was rejected or need some revisions before publication. This paper presents the problems and weaknesses of writing research article, developing by a review of quality evaluation of research articles submitted to the journal from 2009-2013. The problems of writing research article associated with many aspects; writing article regardless author guideline, inappropriate title, unclear significance of the study,
inconsistency of study aims and overall study, unclear framework and operational definition,
incomplete explanation of research methodology and research finding, superficial discussion, unclear suggestion, and incomplete citation and bibliography.
This paper highlights some weaknesses of research article writing so that the authors can improve the quality of their articles to get publication finally.

Keywords : Analysis of research article, The Journal of Nursing and Education, Problem in writing  research articles


Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ, (หน่วยวารสารการพยาบาลและการศึกษา) สถาบันพระบรมราชชนก ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 7 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รัชนี สรรเสริญ, สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Downloads

ฉบับ

บท

Academic Articles; บทความวิชาการ