ผลของการได้รับควันบุหรี่ของหญิงตั้งครรภ์ ต่อทารกในครรภ์ : การสังเคราะห์งานวิจัยอย่างเป็นระบบ

ผลของการได้รับควันบุหรี่ของหญิงตั้งครรภ์ ต่อทารกในครรภ์ : การสังเคราะห์งานวิจัยอย่างเป็นระบบ

ผู้แต่ง

  • กาญจนาณัฐ ทองเมืองธัญเทพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
  • กัญญพัชร พงษ์ช้างอยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
  • ชุติมา มาลัย ิวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
  • หทัยรัตน์ บุษยพรรณพงศ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

คำสำคัญ:

หญิงตั้งครรภ์, ทารกในครรภ์, ทารกแรกเกิด, ผู้สูบบุหรี่, ผู้ได้รับควันบุหรี่

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาข้อสรุปมาเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ผลของการได้รับควันบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ต่อทารกในครรภ์ โดยการสืบค้นงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์จาก
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ PubMed, Cochrane, ThaiJo, ThaiLIS, ScienceDirect โดยสืบค้น
จาก Google Scholar ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึง 2560 ผลการรวบรวมพบว่า มีงานวิจัยที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินคัดเข้า จeนวน 15 เรื่อง และสามารถสรุปผลของการสูบบุหรี่หรือการได้รับควันบุหรี่ขณะ
ตั้งครรภ์ต่อทารก แบ่งได้เป็น 3 ประเด็น คือ 1) มารดาที่สูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ มีผลให้คลอดทารกน้ำหนัก
น้อยกว่า 1,700 กรัม ความยาวเส้นรอบศีรษะเล็ก ความยาวตัวน้อย และมี APGAR Score ที่ 1 และ
5 นาที ต่ำกว่า 7 คะแนน จนถึงมีภาวะ Fetal Distress มากกว่ามารดาที่ไม่สูบบุหรี่ อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ 2) มารดาที่ได้รับควันบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ มีผลให้คลอดทารกน้ำหนักน้อยกว่าอายุครรภ์
และคลอดทารก ก่อนกำหนด มากกว่ามารดาที่ไม่ได้รับควันบุหรี่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 3) มารดา
ที่สูบบุหรี่และสัมผัสควันบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ หรือมารดาที่สูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ ตั้งแต่ 10 มวนต่อวัน
ขึ้นไป มีโอกาสคลอดบุตรปากแหว่งเพดานโหว่ (OR = 1.39-7.75) และทารกมีพฤติกรรมด้านระบบ
การเคลื่อนไหว (Motor System) การประสานรับกับผู้ตรวจ (Examiner Facilitation) ความแข็งแรง
และอดทน (Robustness and Endurance) การควบคุมสภาวะต่างๆ ที่ถูกกระตุ้น (State Regulation)
ต่ำกว่ามารดาที่ไม่สูบบุหรี่และไม่สัมผัสควันบุหรี่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
จากการรวบรวมงานวิจัย สามารถเสนอแนะได้ว่า เพื่อป้องกันภาวะน้ำหนักตัวน้อยในทารก
แรกเกิด และภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดกับทารกในครรภ์ ซึ่งส่งผลกระทบระยะยาวภายหลังคลอด
ปัจจัยหนึ่งที่ส�าคัญ คือ การไม่สูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับควันบุหรี่

Downloads

Download data is not yet available.

References

REFERENCES
1. World Health Organization. Monitoring
Tobacco Use and Prevention Policies [online]. 2017 [cited 2017/1/5].
Available from: http://apps.who.int/iris
2. Al-Sahab, B., Lanes, A., Feldman, M., &
Tamim, H. Prevalence and Predictors
of 6 Months Exclusive Breastfeeding
among Canadian Women: A National
Survey. BMC Pediatrics, 2010: 10-20.
3. Tobacco Products Control Act,
Department of Disease Control, Ministry
of Public Health. Tobacco Control
Situation in Thailand, 2016. Bangkok:
Jarernmankong Printing, 2016. (in Thai)
4. Hamilton, J.D., Ethan, S.H., Jan, H., &
Kenneth, D.W. The Equilibrium Real
Funds Rate: Past, Present and Future.
U.S.A: The US Monetary Policy Forum,
2015.
5. Maternal Fetal Medicine. Obstetrics
Statistics, Chiang Mai Province [online].
2016 [cited 2016/10/5]. Available
from: httpwww.med.cmu.ac.th/dept/
obgyn/2016/Index
6. Hongranakorn, P., Hawanon, P., &
Deelertyeunyong, N. Survey of Smoking
Situation among Pregnant Women in
Bangkok Metropolitan Medical Clinic.
Bangkok: College of Public Health
Sciences, Chulalongkorn University,
2008.
7. Mond, J.M., Hay, P.J., Rodgers, B.,
Owen, C. Quality of Life Impairment in
a Community Sample of Women with
Eating Disorders. Aust NZ J Psychiatry,
2013; 46: 561-568.
8. Sujjaritpong, S. Developmental Aspects
in Childhood Injuries. In Sataworn, D.,
Samgosase, R., & Lolekha, S. (Editors).
Advance Pediatrics. Bangkok: Beyond
Enterprise, 2016. (in Thai)
9. University of York. Systematic Reviews:
CRD’s Guidance for Undertaking Reviews
in Health Care. UK: York Publishing
Services, 2009.
10. Andersen, M.R., Simonsen, ULF., Uldbjerg,
N., Aalkjaer, C., & Stender, S. Smoking
Cessation Early in Pregnancy and Birth
Weight, Length, Head Circumference,
and Endothelial Nitric Oxide Synthase
Activity in Umbilical and Chorionic
Vessels. Circulation, 2009; 119: 857-864.
11. Delpisheh, A., Attia, E., Drammond, S.,
& Brabin, B.J. Adolescent Smoking in
Pregnancy and Birth Outcomes. Eur J
Public Health, 2006; 16(2): 168-172.
12. Brito, M.L., et al. Somatic Growth in
the First Six Months of Life of Infants
Exposed to Maternal Smoking in
Pregnancy. BMC Pediatrics, 2017;
17(67): 1-9.
13. Chelchowska, M., et al. Hepcidine
and Iron Metabolism in Pregnancy:
Correlation with Smoking and Birth
Weight and Length. Biol Trace Elem
Res, 2016; 173(1): 14-20.
14. Huuskonen, P., et al. The Human
Placental Proteome is Affected by
Maternal Smoking. Reproductive
Toxicology, 2016; 63: 22-31.
15. Machado, J.B., Filho, PVM., Petersen,
G., & Chatkin, J.M. Quantitative Effects
of Tobacco Smoking Exposure on
the Maternal-fetal Circulation. BMC
Pregnancy and Childbirth, 2011; 11: 24.
16. Pateva, I.B., et al. Effect of Maternal
Cigarette Smoking on Newborn Iron
Stores. Clin Res Trials, 2015; 1(1): 4-7.
17. Krstev, S., Marinkovic, J., Simic, S.,
Kocev, N., & Bondy, S.J. The Influence
of Maternal Smoking an Exposure
to Residential ETS on Pregnancy
Outcomes: A Retrospective National
Study. Matern Child Health Journal,
2013; 17: 1591-1598.
18. Amasha, H.A. & Jaradeh, M.S. Effect
of Active and Passive Smoking during
Pregnancy on Its Outcomes. Health
Science Journal, 2012; 6(2): 335-352.
19. Radojicic, J., Tanic, T., & Radojicic, A.
Smoking in Pregnancy, the Risk Factor
for the Development of Lip and Palate
Clefts with Fetus. Medicine and Biology,
2006; 13(1): 44-48.
20. Key, P.F., et al. Smoking during Pregnancy
Affects Speech-processing Ability in
Newborn Infants. Environment Health
Perspectives, 2007; 115(4): 623-629.
21. Cooper, S., et al. Effect of Nicotine
Patches in Pregnancy on Infant and
Maternal Outcome at 2 Years: Follow-up
from the Randomized, Double-blind,
Placebo-controlled SNAP Trial. Lancet
Respir Med, 2014; 2: 728-737.
22. Martínez, C.H., Arifa, V., Subias, J.E.,
& Sans, J.C. A Longitudinal Study on
the Effects of Maternal Smoking and
Secondhand Smoke Exposure during
Pregnancy on Neonatal Neuro Behavior.
Early Human Development, 2012; 88:
403-408.
23. Goel, P., Radotra, A., Singh, I., Aggarwal,
A., & Dua, D. Effects of Passive Smoking
on Outcome in Pregnancy. J Postgrad
Med, 2004; 50(1): 12-16.
24. Wahabi, H.A., et al. Effect of Secondhand
Smoke on the Birth Weight of Term
Infants and the Demographic Profle
of Saudi Exposed Women. BMC Public
Health, 2013; 13: 341.
25. Leppee, M., Culig, J., & Eric, M. Cigarette
Smoking during Pregnancy in Two
Regions: Cross-sectional Study. Asian
Pacifc Journal of Reproduction, 2012;
1(3): 212-216.
26. Flower, A., Shawe, J., Stephenson,
J., & Doyle, P. Pregnancy Planning,
Smoking Behavior during Pregnancy,
and Neonatal Outcome: UK Millennium
Cohort Study. BMC Pregnancy and
Childbirth, 2013; 13: 238.
27. Hackshaw, C., Rodeck, C., & Boniface,
S. Maternal Smoking in Pregnancy and
Birth Defects: A Systematic Review Based
on 173,687 Malformed Cases and 11.7
Million Controls. Human Reproduction
Update, 2011; 17(5): 589–604.
28. Bruchova, H., et al. Effect of Maternal
Tobacco Smoke Exposure on the
Placental Transcriptome. Placenta,
2010; 31(3): 186-191.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-04-03

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย