ประสิทธิผลของการใช้แฟ้มสะสมผลงานต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ แบบนำตนเองของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

ประสิทธิผลของการใช้แฟ้มสะสมผลงานต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ แบบนำตนเองของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

ผู้แต่ง

  • ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์ ิวิทยาลัยนานาชาติเซ็นต์เทเรซา
  • วิภา เพ็งเสงี่ยม ิวิทยาลัยนานาชาติเซ็นต์เทเรซา

คำสำคัญ:

แฟ้มสะสมผลงาน, การเรียนรู้แบบนำตนเอง, นักศึกษาพยาบาล

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลประสิทธิผลของโปรแกรมแบบกลุ่มเดียว
วัดก่อนและหลังการทดลอง (one group pretest-posttest design) เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรม
การเรียนรู้แบบนำตนเองของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลของพฤติกรรม
การเรียนรู้แบบนำตนเองของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ต่อการจัด
การเรียนการสอนโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน ประชากร คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 หลักสูตร
พยาบาลศาสตร์บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ที่ลงเรียนรายวิชาสารสนเทศ
ทางการพยาบาล (Information in Nursing) ปีการศึกษา 2561 ทั้งหมดจำนวน 127 คน โดยเลือก
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย โปรแกรม
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน แบบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้แบบนำตนเองและแบบสอบถาม
ความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยายและการทดสอบค่า paired t-test
ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาพยาบาลศาสตร์มีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบนำตนเอง แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p<.001) ซึ่งภายหลังดำเนินการตามโปรแกรม นักศึกษาพยาบาลศาสตร์
มีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบนำตนเอง สูงกว่าก่อนดำเนินการตามโปรแกรมทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ 1) การเปิด
โอกาสต่อการเรียนรู้ 2) ความคิดเรื่องของตนเองด้านการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 3) การมีความ
คิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียนรู้ 4) ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง 5) ความรักในการเรียน
6) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 7) การมองอนาคตในแง่ดี และ 8) ความสามารถใช้ทักษะการเรียนรู้
และทักษะการแก้ปัญหา
ข้อเสนอแนะ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานสามารถพัฒนาพฤติกรรม
การเรียนรู้แบบนำตนเองของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรนำไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนภาคทฤษฎีทางการพยาบาลรายวิชาอื่นต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

REFERENCES
1. Offce of the Higher Education
Commission. Manual for the Internal
Quality Assurance for Higher Education
Institutions 2014 [online]. 2018. [cited
3/June/2018]. Available from: https://
www.mua.go.th/users//bhes (in Thai)
2. Pantaewan, P. Development of Students
in the 21st Century with Active Learning
in Nursing Profession. Journal of the
Royal Thai Army Nurses, 2016; 17(3):
17-24. (in Thai)
3. Preston, M. C. Identifying Learning
Styles in Nursing Students (Doctoral
Dissertation) [online]. 2011 [cited
3/June/2018]. Available from: ProQuest
Dissertation and Theses database. (UMI
No.AAI3450518).
4. Knowles, M.S. Self-directed Learning: A
Guide for Learners and Teachers. New
York: Associated Press, 1975.
5. Angsuwothai, N. An Instructional Model
Development in Chemistry Focusing
on Self-directed Learning Process of
Undergraduate Students. Dissertation,
Ed.D. (Science Education), Graduate
School, Srinakharinwirot University.
Bangkok: Srinakharinwirot University,
2007. (in Thai)
6. Katerina, S. and Chryssa, T. Attitudes
toward Chemistry among 11th Grade
Students in High Schools in Greece.
Wiley Periodicals, 2004.
7. Guglielmino, L. M. Development of
the Self–directed Learning Readiness
Scale. Doctoral Dissertation, University
of Georgia, 1977.
8. Ahmady, S., Asayesh, H., Aghaali, M.,
Safaeipour, R. A Comparison of the
Effect of Clinical Evaluation by Two
Methods of Electronic Portfolio and
Conventional on the Level of Student’s
Satisfaction. Qom Univ Med Sci J,
2016; 9: 41.
9. Sethabuppha, H., Sakulphan, S., and
Inthong, S. Development of the Integrated
E-learning Course for Undergraduate
Nursing Student. Journal of Education,
Naresuan University, 2016; 18(3): 1-11.
(in Thai)
10. Ucharattana, P., Augmekiat, T., Khanta,
A., and Limpongsathorn, T. Effect
of Clinical Teaching Methods Using
Portfolio and Knowledge Market on
Self-directed Learning of Nursing Students
Specialty in Nursing Management
Program, Faculty of Nursing, Mahidol
University. Journal of Nursing Science,
2012; 30(4): 18-26. (in Thai)
11. Savath, I., Wattanatorn, A., &
Thamrongsotthisakul, W. Learning
Style Preference and Instructional
Strategy for Enhancing Potential of
ASEAN Graduate Students in Thai
Higher Education. Journal of Education,
Naresuan University, 2015; 17(2): 161-170.
12. Nantsupawat, R., Wonglieukirati. R.,
Thungcharoenkul, P., and Chitpakdee, B.
Outcome of Using Portfolios in Nursing
Leadership and Management Course
among Nursing Students, Faculty of
Nursing, Chiang Mai University. Journal
of Nursing and Education, 2007; 1(3):
37-49. (in Thai)
13. Chiaranai, C. The Relationships of
Using Electronic Portfolio, Perceived
Benefts and Obstacles, and Academic
Achievement of Nursing Students,
Suranaree University of Technology.
KKU Institute Research Journal, 2013;
1(1): 18-33. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-04-03

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย