การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาวะชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านอีสาน

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาวะชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านอีสาน

ผู้แต่ง

  • ภัทรธิรา ผลงาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คำสำคัญ:

ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านอีสาน, สุขภาวะชุมชน, รูปแบบการส่งเสริมสุขภาวะชุมชน

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาวะชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญาหมอ
พื้นบ้านอีสานด้านสมุนไพร โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ใช้กระบวนการเรียนรู้โดยการปฏิบัติร่วมกัน ใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสนทนากลุ่ม
ผลการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านอีสานด้านสมุนไพร
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้ 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
มีการดำเนินกิจกรรม ได้แก่ 1) การจัดกิจกรรมสุขศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชนใน
โรงเรียนชุมชน 2) การจัดสวนสมุนไพรในโรงเรียน และ 3) การใช้ยาสมุนไพรไทยในการรักษาขั้นพื้นฐาน
แทนยาแผนปัจจุบัน รูปแบบที่ 2 การจัดทำสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน โดยการจัดทำ
สื่อการเรียนรู้ หนังสือและซีดีรอมเรื่อง 1) สมุนไพรในจังหวัดเลย และ 2) ตำรับสมุนไพรพื้นบ้านอีสาน
และรูปแบบที่ 3 การเผยแพร่องค์ความรู้หมอพื้นบ้านสู่ประชาชน ได้ดำเนินโครงการคาราวาน
หมอพื้นบ้านสืบสานภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาวะชุมชน

Downloads

Download data is not yet available.

References

REFERENCES
1. Jongwutthiwate, K., et al. Development
of Community Based Learning Process in
Plakmailay, Kamphaeng Saen District,
Nakhon Pathom Province. Nakhon
Pathom: Petchakasem Publishing,
2003. (in Thai)
2. Matkum, S. The Development of the
Succession Process of Folk Wisdom in
Thailand and Lao People’ s Democratic
Republic. Thesis of Doctor of Philosophy.
Loei: Rajabhat Loei University, 2009.
(in Thai)
3. Taoprasert , Y. Way of Health Care in
Lanna Folk Medicine System. Bangkok:
Thailand Research Fund, 2003. (in Thai)
4. Onchomchant, D. Treatment of fractures
of folk healers, Phaya Mengrai District,
Chiang Rai Province. Research report
, Nontaburee : Offce of the Primary
Health Commission Ministry of Public
Health. (in Thai)
5. Vibulchai, R. The Existence of Folk
Medicine: A Case Study of Na-sida
Village, Kutapun Subdistrict, Kut Khaopun
District, Ubon Ratchathani Province.
Thesis of Master Degree of Nursing
Science. Bangkok: Mahidol University,
1995. (in Thai)
6. Khanchaiyanont, C. and Pinbun, B.
Research Project on the Potential
of Local Medicine Doctors in Lom
Kao District, Phetchaboon Province.
Bangkok: Thai Traditional Medicine
Institute, Department of Medical
Services, Ministry of Public Health,
1997. (in Thai)
7. Ooytrakul, P. Research Report:
Role of Traditional Healers in
Rural Northeast of Thailand.
Khon Kaen: Research and Development
Institute, Khon kaen University, 1998.
(in Thai)
8. Phon-ngam, P. A Development of
Traditional Herbal Medicine Recipes
for Communities’ Treatment. Loei:
Ratchaphat Loei University, 2011. (in
Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-04-03

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย