เจตคติและการรับรู้ความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาล เพื่อการดูแลผู้สูงอายุ ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2-4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

ผู้แต่ง

  • ทัศนีย์ เกริกกุลธร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 18/64 ถ.เทศบาล 4 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
  • บังอร เผ่าน้อย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 18/64 ถ.เทศบาล 4 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
  • ปานทิพย์ ปูรนานนท์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 18/64 ถ.เทศบาล 4 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

คำสำคัญ:

Attitude, Perceived ability, Gerontological nursing, Nursing students

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
เจตคติและความสามารถทางการพยาบาลผู้สูงอายุเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อการบริการสุขภาพของประเทศไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ   การจัดการศึกษาพยาบาลหลักสูตรปริญญาตรีมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสร้างเสริมเจตคติและความสามารถในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้ประเมินเจตคติและการรับรู้ความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ โดยกลุ่มตัวอย่างคือ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 - 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี จำนวน 234 คน ดำเนินการรวมรวมข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2554 โดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดเจตคติ (ครอนบาคอัลฟ่า เท่ากับ 0.92) และการรับรู้ความสามารถในการพยาบาลผู้สูงอายุ (ครอนบาคอัลฟ่า เท่ากับ 0.97) วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติ
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีเจตคติ (= 4.04, S.D. = 0.38) และการรับรู้ความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ (= 3.62, S.D. = 0.46) อยู่ในระดับดี  โดยเจตคติรายด้านอยู่ในระดับดีทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การวางแผนการพยาบาล รองลงมาตามลำดับ คือ ด้าน
การประเมินสภาพ ด้านการวินิจฉัยการพยาบาล  ด้านการปฏิบัติการพยาบาล และด้านการประเมินผล และมีการรับรู้ความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลดูแลผู้สูงอายุรายด้านอยู่ในระดับดี 4 ด้าน คือ
ด้านการปฏิบัติการพยาบาลซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการประเมินผล ด้านการวางแผนการพยาบาล และด้านการประเมินสภาพ ตามลำดับ ในขณะที่ด้านการวินิจฉัยการพยาบาลอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.50, S.D. = 0.54) ข้อค้นพบจากการศึกษานี้สามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนในการใช้กระบวนการพยาบาลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล

คำสำคัญ :  เจตคติ   การรับรู้ความสามารถ  กระบวนการพยาบาลผู้สูงอายุ  นักศึกษาพยาบาล

Abstract
Attitude and ability toward nursing care for elderly are the key components of health service as Thailand became an aging society. Management of nursing education at baccalaureate degree focuses on developing teaching and learning that promote attitudes and ability in providing healthcare for elderly. This descriptive study evaluated attitudes and perceived ability on using nursing process in the care for elderly. The samples were 2nd to 4th year undergraduate nursing students at Boromarajonani College of Nursing, Saraburi for a total of 234. Data collection was performed in June - July 2011 using 3 questionnaires including Personal information, Attitudes (a= .92) and Perceived ability
(a = .97) towards nursing care for elderly. Data was analyzed using percentage, mean, and standard deviation.
Results showed that the attitudes (= 4.04, SD = 0.38) and perceived ability (= 3.62, SD = 0.46) of using nursing process for elderly were at good level. Each dimension of attitudes was at good level. The highest was nursing care plan followed by nursing assessment, nursing diagnosis, nursing practice, and nursing evaluation, respectively. The 4 dimensions of perceived ability of using nursing process in elderly care were at good level. The highest was nursing practice followed by nursing evaluation, nursing care plan, and nursing assessment, respectively. Whereas, the nursing diagnosis dimension was at moderate level (= 3.50, SD = 0.54). Findings from this study can be used for guiding the improvement of teaching and learning of using nursing process for elderly care among nursing students.

Keywords : Attitude,  Perceived ability,  Gerontological nursing,  Nursing studentsAuthor Biographies

ทัศนีย์ เกริกกุลธร, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 18/64 ถ.เทศบาล 4 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

บังอร เผ่าน้อย, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 18/64 ถ.เทศบาล 4 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

ปานทิพย์ ปูรนานนท์, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 18/64 ถ.เทศบาล 4 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

Downloads

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย