การดำเนินงานของระบบการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

ผู้แต่ง

  • พร บุญมี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 312 ม.11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • พรรณี ไพศาลทักษิน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 312 ม.11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

คำสำคัญ:

System Evaluation, Internal Quality Assessment, Northern College Network

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินงานของระบบการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ สถาบันพระบรมราชชนก ประชากร คือคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและ/หรือผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 62 คน เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถามการดำเนินงานของระบบการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบแนวคิดเชิงระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และการปรับปรุงแก้ไข เป็นข้อคำถามเชิงบวกแบบประเมินค่า 5 ระดับ จำนวน 42 ข้อ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพความตรงเชิงเนื้อหา และค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม มีค่าเท่ากับ 0.94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 93.50 อายุเฉลี่ย 45.03 ปี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการร้อยละ 32.80 ระดับการศึกษาปริญญาโท ร้อยละ 67.70
การดำเนินงานของระบบประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (=4.07,SD =0.53) โดยพบว่า ด้านผลผลิต มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด (=4.22, SD=0 .57) รองลงมาคือด้านปัจจัยนำเข้า (=4.14,SD = 0.54) ด้านกระบวนการ (=4.11,SD =0.55) และด้านการปรับปรุงแก้ไข มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด (=3.79, SD=0.85)
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ในด้านการปรับปรุงแก้ไข ควรพิจารณาองค์ประกอบที่สำคัญที่จะนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การดำเนินงานของระบบการประเมินคุณภาพภายในมีคุณภาพต่อไป

คำสำคัญ : ระบบ  การประเมินคุณภาพภายใน  วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ

Abstract
This descriptive research aimed to explore the operation of the internal quality assessment system at the Northern College network of Boromarajonani College of Nursing, Praboromarajchanok Institute for Health Workforce Development. Participants were 62 committees or persons who in charge of the quality assurance of the nursing college network, academic year 2012. Researchers developed the questionnaire according the system theory includes: input, process, output and
improvement. It consists of Likert scale question, totally 42 items. The questionnaire was validated by experts and the reliability of questionnaire was 0.94.  Data was analyzed using descriptive statistic such as frequency, percentage, mean and standard deviation.
Findings revealed that majority  (93.50%) of them was female with an age average 43.03 years. Nearly one third (32.80%) of them was the deputy director and finished master degree with 67.70%. An overall internal quality assessment system was evaluated at high level (= 4.07, SD.=0.53). Also, it found that the output component was the highest score, followed by input, process, output and improvement component with the average value at 4.22 (SD. = 0.57), 4.14 (SD.=0.54),4.11 (SD.= 0.54)and 3.79 (SD.=0.85) respectively.
Research suggests that the improvement component should be considered as a key
component in attempts to improve the quality of the internal quality assessment system.

Keywords :  System Evaluation, Internal Quality Assessment, Northern College Network


Author Biographies

พร บุญมี, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 312 ม.11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

พรรณี ไพศาลทักษิน, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 312 ม.11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

Downloads

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย