ผลของการใช้กระบวนการพยาบาลในกรณีศึกษาต่อความรู้ ความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี*

ผู้แต่ง

  • นาฏอนงค์ สุวรรณจิตต์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 69/1 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
  • อารีย์ สุขก้องวารี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 69/1 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

คำสำคัญ:

knowledge, ability of implemening nursing process, case - based, nursing practice.

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เปรียบเทียบความรู้เรื่องกระบวนการพยาบาล และความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้กรณีศึกษา และเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ตามการรับรู้ของอาจารย์ก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้กรณีศึกษา  
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ชลบุรี ที่ฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยประกอบด้วย แผนการสอน เรื่อง กระบวนการพยาบาลโดยใช้กรณีศึกษา แบบทดสอบความรู้ เรื่อง กระบวนการพยาบาล แบบประเมินความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี  Wilcoxon Signed   Ranks  Test  ผลการวิจัยพบว่า
1. นักศึกษาพยาบาลมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องกระบวนการพยาบาล และมีความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลตามการรับรู้ของนักศึกษา หลังได้รับการสอนโดยใช้กรณีศึกษา มากกว่าก่อนการ    สอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.นักศึกษาพยาบาลมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลตามการรับรู้ของอาจารย์หลังได้รับการสอนโดยใช้กรณีศึกษา มากกว่าก่อนการสอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05        
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการสอนโดยใช้กรณีศึกษาในรูปแบบของการใช้กระบวนการพยาบาลจะช่วยให้นักศึกษามีความรู้เรื่องกระบวนการพยาบาล และสามารถใช้กระบวนการพยาบาลในการฝึกภาคปฏิบัติได้เข้าใจมากขึ้น

คำสำคัญ  :  ความรู้  ความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาล  กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติการพยาบาล


Abstract
The  purposes of  this  quasi - experimental one group  pre-post test design  study  were to compare knowledge  of   nursing  process  and  ability  of  implementing  nursing  process  before  and  after  clinical   teaching  on  nursing   process  using   case - based  and  to  compare ability of  implementing  nursing  process  before  and  after  clinical teaching  on  nursing  process using
case-based as perceived by nursing students .  The sample  included  39  second year nursing students of Boromarajonani College of Nursing, Chonburi who were practicing Nursing  Care  for  Persons  with  Health  Problems Practicum 1 in the third  semester,academic  year 2010.The  research
instruments  consisted  of clinical teaching plans on nursing process using case-based  method, a test  of  knowledge  in nursing process and an evaluation form  assessing ability of  implementing  nursing  process. Data  were  analyzed   using   percentage, mean, standard  deviation , Wilcoxon  Signed   Rank Test  The  results   revealed  that
1. A  mean  score  of  knowledge  in  nursing  process and nursing students'ability of implementing   nursing  process as  perceived  by  nursing  students  after  implementing  a  clinical  teaching  on  nursing process using case - based was higher than  it  was  before implementing  at  a .05 statistically significant level.                         
2. A mean score  of  nursing  students'ability  of   implementing nursing process  as  perceived  by  instructors after implementing a clinical teaching  on  nursing  process  using case-based  was  higher than it was before implementing at a .05 statistically  significant   level .  
The  results  after the  experiment  showed  that  clinical   teaching  on  nursing  process using   case - based  were  encourage   nursing  students  more  understanding  on  knowledge  of  nursing  process  and  ability  of  implementing  nursing  process  to  practice  nursing  care.

Keywords :   knowledge ,  ability of implemening nursing  process ,  case - based ,  nursing    practice.

Author Biographies

นาฏอนงค์ สุวรรณจิตต์, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 69/1 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

อารีย์ สุขก้องวารี, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 69/1 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

Downloads

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย