การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น...ปัญหาที่ต้องร่วมกันแก้ไข

ผู้แต่ง

  • มาลี เกื้อนพกุล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 2/1 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

คำสำคัญ:

Teenage pregnancy, Problem

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
ปัจุบันพบว่าอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไทยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 70 ต่อ 1000 คน ในขณะที่อัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นทั่วโลกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 60 ต่อ 1000 คน การตั้งครรภ์เป็นการคงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ของมนุษย์
การที่บุคคลจะมีสุขภาพที่ดีได้ต้องเกิดมาจากครอบครัวที่ต้องการบุตรและมารดาอยู่ในวัยที่เหมาะสม  ทารกที่เกิดมาจากครอบครัวที่ต้องการบุตร  ทารกจะได้รับการดูแลอย่างดี ทั้งในระยะตั้งครรภ์ และหลังคลอด ทำให้ทารกที่เกิดมาเป็นเด็กที่มีสุขภาพกายและจิตที่ดีส่งผลให้สังคมและประเทศชาติเข็มแข็ง  การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หมายถึง การตั้งครรภ์ในขณะสภาพร่างกายและจิตใจยังไม่เจริญเพียงพอ และยังพบว่าการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมากกว่าร้อยละ 86.6 เป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ เมื่อตั้งครรภ์จึงทำให้เกิดปัญหาต่อตัววัยรุ่น ต่อทารก   ต่อครอบครัว และต่อสังคม กอร์ปกับการยุติการตั้งครรภ์เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย เป็นเหตุไม่สามารถทำแท้งเพื่อยุติการตั้งครรภ์ได้ เพราะจะส่งผลต่อสุขภาพของมารดาตั้งครรภ์วัยรุ่นเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการป้องกัน และลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจึงไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง แต่ต้องถือเป็นหน้าที่ของทุกคน ทุกภาคส่วน

คำสำคัญ : การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปัญหา


Abstract
Teenage pregnancy rate in Thailand is 70/1000 person while WHO report teenage pregnant in the world is 60/ 1000 person. Pregnancy is one way to maintain the human race. Human are healthy if they born from women who have suitable age and need of family. The babies are born from needed family will received good care while they were fetus and after birth, and will make strong society and nation.  Teenage pregnancy is referring to women who are not suitable to get pregnant as they are not mature enough. More than 86.6 % of Thai teenage pregnancy is unplanned pregnancy.  Unplanned pregnancy will cause teenagers' problems both physically and psychologically, and will take effect on both teenagers and babies. Abortion is illegal in Thailand thus terminate pregnancy is very harmful for teenagers' health. Thus, to reduce and prevent   teenage pregnancy is not one's responsibility, but it is all everyone's responsibility

Keywords : Teenage pregnancy, Problem

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

มาลี เกื้อนพกุล, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 2/1 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Downloads

ฉบับ

บท

Academic Articles; บทความวิชาการ