การผลิตกำลังคนด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข

ผู้แต่ง

  • ลิลลี่ ศิริพร สถาบันพระบรมราชชนก ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 8 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  • ปัทมา ทองสม (หน่วยวารสารการพยาบาลและการศึกษา) สถาบันพระบรมราชชนก ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 7 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

คำสำคัญ:

Health Manpower, Colleges under Praboromarajchanok Institute

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
กระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจหลักคือ การให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน ซึ่งประกอบด้วย การสุขภาพ  การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ  โดยมีหน่วยงานบริการรักษาพยาบาล  การส่งเสริมสุขภาพที่ให้บริการแก่ประชาชนทุกระดับตั้งแต่ตำบลถึงจังหวัด และประเทศ  การให้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  จำเป็นต้องใช้บุคลากรด้านสุขภาพที่หลากหลาย  และมีจำนวนเพียงพอที่จะให้บริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการผลิตบุคลากรด้านสุขภาพของสถาบันการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่เพียงพอต่อการรองรับระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขได้   อีกทั้งผู้สำเร็จการศึกษามักเลือกปฏิบัติงานเฉพาะในชุมชนเมือง
ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงมีความจำเป็นต้องผลิตบุคลากรด้านสุขภาพ เพื่อสรรหาบุคลากรสุขภาพที่ตั้งใจและมุ่งมั่นจะไปปฏิบัติงานในท้องถิ่น โดยเฉพาะพื้นที่อันเป็นภูมิลำเนาของตนเอง แม้ว่าจะห่างไกล เดินทางลำบาก ก็ไม่ใช่อุปสรรค  เพื่อให้ระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
บทความนี้จึงเป็นการสรุปบทบาทการผลิตกำลังคนด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งมีพัฒนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามาเป็นลำดับ  และในปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขมีวิทยาลัยในสังกัดรวมทั้งสิ้น  ๓๘  แห่ง ดำเนินการผลิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ๕ หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ๔ หลักสูตร โดยวิทยาลัยทุกแห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบที่สามแล้ว  และมีผลการประเมินผ่านอย่างไม่มีเงื่อนไขทุกแห่ง

คำสำคัญ : กำลังคนด้านสุขภาพ  วิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

Abstract
The important mission of Ministry of Public Health, Thailand, is providing health care service for population.  Such mission covers 4 elements: cure, health promotion, prevention and rehabilitation at the service sites for small scale of care, from the community site to city and country level.  In order to complete the mission of care provider objectives, it needs large amount of the health care providers from a variety of health profession for providing efficient care.  Each year, the new Thai health care personal, graduated from The universities under the Ministry of Academic Affair, are both not enough amount of health personal (working at the service sites all over communities in Thailand), and these graduates chosen to work only at the city areas. Thus in order to fill the gap of community services, The Ministry of Public Health needed to educate the health personal who were willing to work in their home villages or communities, so that, the vacant position in the rural community would be able to have staff working for mission completion.
This journal summarized experiences of health education through the role and job
responsibilities of health personal education under The Ministry of Public Health from the past to present.  The chronology changed focused on quality education development by gradually constituted new college for nursing and other health personal all over regions of Thailand.  At present, there are 38 colleges under The Ministry of Public Health, responsible for educating 4 Bachelor Programs.  All the colleges are qualified by the third interval of quality accreditation by the National Education Quality Accreditation Committees.

Keywords : Health Manpower, Colleges under Praboromarajchanok Institute

Author Biographies

ลิลลี่ ศิริพร, สถาบันพระบรมราชชนก ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 8 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

รองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ปัทมา ทองสม, (หน่วยวารสารการพยาบาลและการศึกษา) สถาบันพระบรมราชชนก ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 7 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ, ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

Downloads

ฉบับ

บท

Academic Articles; บทความวิชาการ