ความต้องการต่อการเตรียมความพร้อม ในการสอบขึ้นทะเบียนฯ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เครือข่ายภาคใต้

Needs of Preparation for the Thailand Nursing Council Licensure Examination of Nursing Students of the Southern College of Nursing Network, Praboromarajchanok Institute

ผู้แต่ง

  • เขมพัทธ์ ขจรกิตติยา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
  • นุศรา ดาวโรจน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

คำสำคัญ:

ความต้องการ, การเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล, นักศึกษาพยาบาลศาสตร์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research Design) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการต่อการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนฯ จำแนกตามชั้นปี และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ตัวบ่งชี้ของแบบสอบถามความต้องการต่อการตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนฯ และศึกษาปัญหาอุปสรรค ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ในเครือข่ายภาคใต้ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก มีจำนวนตัวอย่าง 316 คน และใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ซึ่งคำนึงถึงความน่าจะเป็น โดยการจับฉลากเลขที่แบบไม่ใส่คืน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์สนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา Independent t-test และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปร (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การจัดหมวดหมู่และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis )

          ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการต่อการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนฯ จำแนกตามชั้นปี แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>.05) แต่แตกต่างกันตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>.01) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดความต้องการต่อการตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนฯ พบว่า ตัวบ่งชี้แต่ละตัวเป็นตัวบ่งชี้ที่ดี ทั้งด้านภายนอกห้องเรียน และภายในห้องเรียน โดยตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดด้านภายนอกห้องเรียน คือ ความต้องการกลับหอพักเพื่ออ่านหนังสือเตรียมตัวสอบเมื่อไม่มีการเรียนการสอนในแต่ละวัน และตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดด้านภายในห้องเรียน คือ ต้องการให้อาจารย์สอนเทคนิคการจำเนื้อหาให้แก่นักศึกษา

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Thailand Nursing and Midwifery Council. Nursing Council Regulations on the Accreditation of Nursing and Midwifery Institutions [online]. 2017 [cited 2017/8/9]. Available from: https://www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/K004.pdf. (in Thai)
2. Thailand Nursing and Midwifery Council. The Professional Nursing and Midwifery Act (No. 2) [online]. 2017 [cited 2017/7/19]. Available from http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%C730/%C730-20-2540-002.htm (in Thai)
3. Kunaviktikul, W., Klunklin, A., Chontawan, R., & Athaseri, S. Factors Related to the Results of Nursing and Obstetric License Tests. Journal of Nursing Council, 2012; 27(3): 11-28. (in Thai)
4. Rungnoei, N., Uthaithum, N., Hongthong, K., & Taeochantuek, S. Graduated Nurses’ Experiences on Self-development for Nursing & Midwifery Licensure Examination of Nursing College under the Ministry of Public Health. Journal of Nursing Division, 2016; 43(3): 76-91. (in Thai)
5. Wattananon, Y., Vonnasathid, V., Duanglomchan, V., Sarakong, C., & Yingpattanaphan, W. Predictors of License Examination of New Graduates in 2010, Faculty of Nursing, Mahidol University. Journal of Nursing Science, 2010; 29(2): 65-72.
(in Thai)
6. Kongkar, R., Charoenkitkarn, V., Tosuksri, W., & Sareewiwatthana, P. Factors Affecting the Result of Nursing Licensure Examination among Bachelor Graduates from Faculty of Nursing, Mahidol University. Journal of Nursing and Education, 2016; 30(3): 81-92. (in Thai)
7. Dumrongpakapakorn, P., Thongon, R., Arayasilapathon, N., Chaipunha, N., & Uthaisang, A. The Experiences of Nursing Students Studying at Boromarajonani College of Nursing, Nakhon Phanom when Preparing for the Nursing Licensure Examination. The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima, 2013; 19(1): 5-17. (in Thai)
8. Janepanish Visudtibhan, P. & Disorntatiwat, P. Learning Style Preferences of Nursing Students at Ramathibodi School of Nursing, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Nursing Journal of the Ministry of Public Health, 2015; 25(1): 70-82. (in Thai)
9. Jamjan, L., Artsuntae, J., & Somjit, S. Attitudes and Inspiration of Nursing Students at Saint Louis College. Nursing Journal of the Ministry of Public Health, 2015; 25(3): 199-208. (in Thai)
10. Iamsupasit, S. Theories and Techniques in Behavior Modification. 8th ed. Bangkok: Chulalongkorn University Press, 2013. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-01-11

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย