การพัฒนาจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ สำหรับนักศึกษาพยาบาล

The Development of Service Mind and Humanized Care for Nursing Student

ผู้แต่ง

  • ศักดิ์มงคล เชื้อทอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
  • ทัศนีย์ เกริกกุลธร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

คำสำคัญ:

จิตบริการ, บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์, อัตลักษณ์, นักศึกษาพยาบาล

บทคัดย่อ

การจัดการศึกษาด้านการพยาบาลมีเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเพื่อให้บริการสุขภาพตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยจิตบริการและหัวใจความเป็นมนุษย์ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนา การมีจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ สำหรับนักศึกษาพยาบาล โดยมีเนื้อหาสำคัญ คือ 1) คุณลักษณะของจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 2) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 3) แนวทางการพัฒนาจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 4) การพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ในรูปแบบ SAPe (Service Mind, Analytical Thinking, Participation, และ Evidence Based Practice)  และ 5) ข้อเสนอแนะการพัฒนาจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์สำหรับนักศึกษาพยาบาลข้าม Generation อาจารย์พยาบาลนับว่ามีความสำคัญและเป็นแบบอย่างของการมีจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ แนวทางการพัฒนาการมีจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์นี้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา ดังนี้

  1. บูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการมีจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
  2. ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงจากภายในให้มีจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยเน้นการเรียนแบบกลุ่มย่อย การฝึกปฏิบัติ การคิดวิเคราะห์ด้วยแผนผังความคิด และการสะท้อนคิด
  3. ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาการมีจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และ กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนตลอดหลักสูตรการศึกษา

         บทความนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนานักศึกษา ด้านจิตบริการด้วยหัวใจความมนุษย์ โดยเน้นการจัดกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมจิตอาสา ในการดูแลเอาใจใส่ผู้รับริการ      

Downloads

Download data is not yet available.

References

REFERENCES
1. Ministry of Public Health. Office of the Permanent Secretary. Policy and Strategic Office. 20 Year National Strategic Plan (2017-2036) (Public Health). Nonthaburi: Ministry of Public Health, 2016. (In Thai)
2. Office of the National Economic and Social Development Board. Prime Minister's Office. Summary of National Economic and Social Development Plan, Twelfth edition (2017-2021) [Internet]. 2017 [cited 2018 Mar] Available from: http: //www.nesdb.go.th /download/plan12/ (In Thai)
3. Chulert, P., Suvavadee, B., Kulpanich, M. The Humanize Health Care Development in Generation Z Nursing Students. Nursing Public Health and Education Journal 2016;18(2): 28–35. (In Thai)
4. Krirkgulthorn, T., Ratchawat, P., Narapong, W. Utilization of Evidence-Based Pedagogy towards Graduate Identity at Boromarajonani College of Nursing, Saraburi. EAU Heritage Journal 2013;7(2):108-19. (In Thai)
5. Ministry of Public Health. Office of the Permanent Secretary. Service Mind Definition [Internet]. 2013. [cited 2018 Jan] Available from: http://kmops.moph.go.th/index.php/km-test/2012-12-30-04-59-27/178-mattaree-chubanjong (In Thai)
6. Charoensuk, S., Phetkong, J., Choolert, P. Formulation of a Teacher-Developing Programme to Promote Integrative Learning, Systematic Thinking, and Humanitarian Volunteerism in a Multicultural Society. Thai Journal of Nursing Council. 2015;30(3):25-37. (In Thai)
7. Meecharoen, W., Chueatong, S. Caring Behaviors in Nursing Practice among New Graduates from Nursing Colleges under Jurisdiction of the Ministry of Public Health. Thai Journal of Nursing. 2012;61(3):17-24. (In Thai)
8 Santwanpas, N., Chawajaroenpan, W., Sirisupluxa, P. The impact of Using Nurse Preceptor System for Nursing Students on leadership, Team Work, Happiness and Humanized Care in Nursing Administration Practicum. Journal of Health Science Research 2016;10(2):105-14. (In Thai)
9. Mahidol. Tripet Oummeung. Manual-Technique for Humanized Care. Secretarial Section of Teacher Council of General Administration, Chancellor Office [Internet]. [cited 2018 Mar] Available from: http://www.sc.mahidol.ac.th/scad/doc/employeedoc/คู่มือการให้บริการ งานบริหารและธุรการ.pdf (In Thai)
10. Nawsuwan, K., Singhasem, P., Nawsuwan, S., Khammathit, A. Factors Predicting Service-Mind Behaviors of Registered Nursesof Community Hospitalsin Southern Border Provinces of Thailand. Princess of Naradhiwas University Journal 2016;8(3):51-62.
(In Thai)
11. JutaRosaga, M. The process of learning the Human Mind with the Human Heart under the Virtual Family System. 2nd ed. Khon Kaen: Klang Na Na Vitaya; 2009. (In Thai)
12. Motivation [Internet]. Bangkok: Rajamangala University of Technology Phra Nakhon; 2016 [cited 2018 Mar]. Available from: http://larts.rmutp.ac.th/e-learning/suchunya/010-Unit-7.1.pdf (In Thai)
13. Watcharaphonchai. Bandura Leaning Theory [Internet]. 2550. [cited 2018 Mar]. Available from: http://watcharaphonchai.blogspot.com/2007/08/bandura.html (In Thai)
14. Sansuk, J., Somtua, N., Janda, S. Effects of Simulated Families on the Persistent Service-Minded Identity with a Human Heart in a Community Nurse Production Project for the Community and by the Community in Khon Kaen: an Integrative Study. Journal of Nursing and Health Care 2018;34(3):140-6. (In Thai)
15. Komonpamorn, B. Learning innovation on the Integrated Education Management Model to Develop a System Thinking and Service Mind with Human Heart Under the Multicultural Society. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health 2014;1(3):88-92. (In Thai)
16. Sirikanya926. Bloom Taxonomy of Learning. [Internet]. 2014. [cited 2018 Mar] Available from:https://sirikanya926.files.wordpress.com/2014/01/blooms_taxonomy.jpg (In Thai)
17. Chueatong, S., Cheuncham, J., Phulom, N., Chiangta, P. Effect of the Conscious Development Programme of Service Mind and Happiness of Nursing Student at Boromarajonani College of Nursing, Saraburi. Journal of Nursing and Education 2012;5(2):30-37. (In Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-01-11

ฉบับ

บท

Academic Articles; บทความวิชาการ