แนะนำหนังสือ

ผู้แต่ง

  • เชษฐา แก้วพรม 38 ม.11 ต.ร่องกาศ อ.สูงเนิน จ.แพร่ 54130

บทคัดย่อ

ผู้เขียนแนะนำหนังสือ ดร.เชษฐา แก้วพรม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

ชื่อหนังสือ Teaching and learning through reflective practice: a practical guide for positive action
ผู้แต่ง  Tony Ghaye  แต่งในปี ค.ศ. 2011   จำนวน 208 หน้า

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

เชษฐา แก้วพรม, 38 ม.11 ต.ร่องกาศ อ.สูงเนิน จ.แพร่ 54130

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Downloads

ฉบับ

บท

Book Review Articles; แนะนำหนังสือ