การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทัศนคติทางเพศ ที่เหมาะสมของวัยรุ่นหญิง*

ผู้แต่ง

  • อุบลทิพย์ ไชยแสง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 91 ถ. เทศบาล 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
  • นิวัติ ไชยแสง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 91 ถ. เทศบาล 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
  • อุไรวรรณ ศิริธรรมพันธ์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 91 ถ. เทศบาล 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

คำสำคัญ:

Group dynamic activities, Sexual attitudes, Adolescent Girls

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทัศนคติทางเพศที่เหมาะสมของวัยรุ่นหญิง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาหญิงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน)ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา จำนวน 15 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง และสมัครใจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ จำนวน 8 กิจกรรม ได้แก่ 1) คุณค่าของฉัน 2) เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน 3) สายน้ำไม่ไหลกลับ 4) น้ำตาและพรหมจรรย์ 5) รักแท้หรือแค่หลอกลวง
6) รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี 7) ความต้องการในใจตน 8) สัญญาจากหัวใจ และแบบสอบถามทัศนคติทางเพศ ผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูลก่อนและหลังการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  การแจกแจงความถี่  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t - test ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการทำ
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ วัยรุ่นหญิงมีทัศนคติทางเพศที่เหมาะสมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คำสำคัญ  : กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ทัศนคติทางเพศ วัยรุ่นหญิง

 

Abstract


This one group pretest - posttest experimental research aimed to study the effect of group dynamic activities on sexual attitudes of adolescent girls. The study involved 15 female students of Diploma of Public Health (Community Health) in year 2011 at Sirindhorn Collegeof Plublic Health Yala. The instrument included 8 sessions of group dynamic activities and questionnaire. The 8
sessions were : 1) My values, 2) Non expected events, 3) The river of no return, 4) Tear and virgin, 5) Love deception, 6) Surviving life, 7) Mind requirement and 8) My promising. Data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation, and t - test. The study was found that group dynamic activities could develop the statistically significant sexual attitudes of adolescent girls (p< .01).

Keywords : Group dynamic activities, Sexual attitudes, Adolescent Girls

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

อุบลทิพย์ ไชยแสง, วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 91 ถ. เทศบาล 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ อาจารย์ประจำกลุ่มงานหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

นิวัติ ไชยแสง, วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 91 ถ. เทศบาล 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

เจ้าพนักงานสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียน วัดและประเมินผลการศึกษา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

อุไรวรรณ ศิริธรรมพันธ์, วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 91 ถ. เทศบาล 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ อาจารย์ประจำกลุ่มงานหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

Downloads

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย