การติดเกมในเด็ก: การคัดกรองและการแก้ไข

ผู้แต่ง

  • ศิริธร ยิ่งเรงเริง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 18/64 ถ.เทศบาล 4 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

คำสำคัญ:

Gaming Addiction, Children, Youths,

บทคัดย่อ

 

บทคัดย่อ

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพในเด็กและเยาวชน จากการติดเกมผ่านเครือข่ายออนไลน์ มือถือ และคอมพิวเตอร์ มีรายงานว่าเด็กวัยรุ่นที่นิยมเล่นเกมที่มีลักษณะต่อสู้  ก้าวร้าว รุนแรง มักจะซึมซับความคิดและพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงไปโดยไม่รู้ตัว จึงทำให้เกิดอารมณ์ดื้อรั้น  ต่อต้านครู ผู้ปกครอง ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท ชกต่อยกันได้ง่ายเมื่อมีความขัดแย้งกัน  
การอดอาหารหรืออดนอนจากการติดเกมจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ คะแนนผลการเรียนลดลง ขโมยเงิน และหนีออกจากบ้าน เยาวชนที่ติดเกมจะใช้เวลาในการเล่นเกมมากกว่าปกติสองเท่า ขาดความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ การเข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัวและเพื่อนลดลง วัตถุประสงค์ของบทความนี้เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการติดเกม พฤติกรรมที่ผิดปกติ อาการแสดง แบบประเมินสำหรับใช้คัดกรองการติดเกม และแนวทางการแก้ไขสำหรับพยาบาลนำไปใช้ในการให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการและครอบครัวขณะปฏิบัติงาน

คำสำคัญ : การติดเกม เด็ก เยาวชน

 

Abstract


Advanced technology creates modern health problem in children and youths due to gaming addiction through internet, mobile phone, and computer use. There is a report of relationships between unconsciously absorb of violent behaviors after playing aggressive video or online games that caused adolescents' rebellious against teachers, parents, and fighting easily when having conflict.
Inadequate food consumption and sleep deprivation have significant adverse affects on health and school performance. Gaming addicted youths often spent twice much more time playing game, stealing money, lack of interest in learning, decline in fellowship with family and friends, and run away from home. The purpose of this article is to provide overview of gaming addiction, pathological behaviors, symptoms, screening tools, and solutions for nurses to guide their clients and families in practice.

Keywords : Gaming Addiction, Children, Youths,

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ศิริธร ยิ่งเรงเริง, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 18/64 ถ.เทศบาล 4 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

Downloads

ฉบับ

บท

Academic Articles; บทความวิชาการ