แนะนำหนังสือ

ผู้แต่ง

  • กาญจนา จันทร์ไทย ผู้อำนวยการสำนักการพยาบาล

บทคัดย่อ

เปิดศักราช ปี 2555 วารสารการพยาบาลและการศึกษา  ได้เพิ่ม คอลัมน์ แนะนำหนังสือขึ้นมาอีก หนึ่งคอลัมน์   ประกอบกับ ในปี 2555 สำนักการพยาบาล   สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะได้ทบทวนระบบประกันคุณภาพการพยาบาล   ที่สำนักการพยาบาลกำหนดขึ้น
และเผยแพร่เครื่องมือวัดและประเมินคุณภาพการพยาบาลภายใน  ตามมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล  พ.ศ. 2550  และจัดพิมพ์หนังสือ  การประกันคุณภาพการพยาบาล : การประเมินคุณภาพในงานการพยาบาล ฉบับนี้จึงขอแนะนำท่านผู้อ่านซึ่งส่วนใหญ่ เป็นพยาบาล ได้ทำความรู้จัก คือ หนังสือการประเมินคุณภาพ งานบริการพยาบาล  เพื่อใช้ประเมินคุณภาพการพยาบาลภายในโรงพยาบาล ครบตามหน่วยงานการพยาบาล 11 งาน โดยแยกพิมพ์เล่มละงาน  ดังนี้

               

                1. การบริหารการพยาบาล

                2. การบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก

                3. การบริการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

                4. การบริการพยาบาลผู้ป่วยใน

                5. การบริการพยาบาลผู้ป่วยหนัก

                6. การบริการพยาบาลฝากครรภ์

                7. การบริการพยาบาลผู้คลอด

                8. การบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด

                9. การบริการพยาบาลวิสัญญี

                10. การบริการพยาบาลด้านการปรึกษาสุขภาพ

                11. การบริการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

  เนื้อหาของหนังสือการประกันคุณภาพการพยาบาล : การประเมินคุณภาพในงานการพยาบาล    ทั้ง 11 งาน  แต่ละเล่มประกอบด้วย  เนื้อหาสำคัญของการประกันคุณภาพการพยาบาล  การประเมินคุณภาพ การพยาบาลภายใน แบบประเมินคุณภาพการพยาบาลภายในของแต่ละงานการพยาบาล รวมทั้งระบบ การให้คะแนน และการนำผลการประเมินไปใช้พัฒนางานการพยาบาล สำหรับ แบบประเมินจะมี ความเฉพาะเจาะจง ซึ่งองค์กรพยาบาล/หน่วยงานบริการพยาบาลที่นำแบบประเมินนี้ไปใช้ต้องมีการพัฒนา คุณภาพงานตามมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล พ.ศ. 2550  ที่กำหนดโดยสำนักการพยาบาล แบบประเมินนี้จึงจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพบริการขององค์กรพยาบาล/หน่วยงานบริการ พยาบาลนั้น ๆ 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

ฉบับ

บท

Academic Articles; บทความวิชาการ