ประสบการณ์ชีวิตของมารดาที่มีบุตรคลอดก่อนกำหนด

ผู้แต่ง

  • นฤมล ธีระรังสิกุล Burapha University

คำสำคัญ:

mother with premature baby, lived experience

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

                การคลอดทารกก่อนกำหนดเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้มารดามีความเครียดมาก เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ ที่ไม่คาดคิดมาก่อน มารดาต้องปรับตัวต่อบทบาทการเป็นมารดาและดูแลบุตร  การวิจัยเชิงคุณภาพชนิด ปรากฎการณ์วิทยา ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายประสบการณ์ชีวิตของมารดาที่มีบุตรคลอดก่อนกำหนด ในระหว่าง  6 เดือนแรกของชีวิต ผู้ให้ข้อมูลเป็นมารดาครรภ์แรกที่คลอดบุตรก่อนกำหนด อายุครรภ์น้อยกว่า 35 สัปดาห์ และบุตรไม่มีความพิการแต่กำเนิดเข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด จำนวน 9 คน ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า ประเด็นหลักเกี่ยวกับการรับรู้ของมารดาที่มีบุตรคลอดก่อนกำหนด มี 4 ด้าน คือ 1) การประสบกับความเครียด  2) การรับรู้ว่าชีวิตเปลี่ยนแปลง  3) การแสดงบทบาทความเป็นมารดา  และ4) ความกังวลในสุขภาพของบุตร

                ผลการศึกษาครั้งนี้ ทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์ของมารดาที่มีบุตรคลอดก่อนกำหนด ซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงที่สามารถนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อวางแผนให้การพยาบาลได้ครอบคลุม ตรงตามความต้องการของมารดา ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

Abstract

The birth of a premature baby is a significantly stressful event for mother because it is generally an unexpected event. Mothers must adapt to maternal role and care for their babies. The purpose of this phenomenological study was to describe the lived experience of mothers with premature babies during the infant's first 6 months of life. Nine mothers of premature babies born at ? 35 weeks of gestation with no congenital defects stayed in neonatal intensive unit (NICU) were interviewed. Data were analyzed using the phenomenological method. Findings revealed four predominant themes: 1) Experiencing stress, 2) Perceiving that life has changed, 3) Taking in maternal role, 4) Concerning for the baby's health.

The findings of this study reveal understanding experience of having premature babies of
mothers. It can be basic foundation data for nursing care plan for assistance provision to the physical and psychosocial needs of mothers with preterm babies

Downloads

Download data is not yet available.

เผยแพร่แล้ว

2012-05-14

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย