การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน: กลยุทธ์หลักเพื่อการดูแลคนพิการ

ผู้แต่ง

  • รัชนี สรรเสริญ Mae Fah Luang University

คำสำคัญ:

people with disability, community based-rehabilitation

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

          การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (Community based rehabilitation - CBR)  เป็นกลวิธีหนึ่ง ที่สำคัญและมีประสิทธิภาพในการใช้ปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในระดับปฐมภูมิ  CBR เป็นกลยุทธ์ หลักที่รวมอยู่ในการพัฒนาชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  ให้มีความเท่าเทียมกัน ทั้งโอกาส การมีส่วนร่วมของคนพิการ และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม วิธีการที่จะทำให้ได้มา ซึ่งเป้าหมายทั้งสามนี้   ต้องอาศัยการประสานกันระหว่างตัวคนพิการเอง    ครอบครัวของคนพิการ   และชุมชน ที่คนพิการอาศัยอยู่   โดยเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  ทั้ งการบริการทางการแพทย์ การศึกษาอาชีพ และการบริการทางสังคม  บทความนี้ผู้เขียนนำเสนอสาระทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง กับ CBR  ตลอดจนตัวอย่างการดำเนินงาน   CBR  เพื่อจุดประกายให้กับพยาบาล และบุคลากรทางด้านสุขภาพ ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลคนพิการในชุมชนให้มีคุณภาพต่อไป

Abstract

Community based rehabilitation (CBR) is considered one of the most practical and efficient rehabilitation approaches in primary care level. Community-based rehabilitation is a strategy within
community development for the rehabilitation, equalization of opportunities and social integration of all people with disabilities. CBR is implemented through the combined efforts of disabled persons themselves, their families and communities, networking with the appropriate health, education, vocational and social services." This paper provides both theoretical and practical insights into the concept of community-based rehabilitation. In addition, its application is discussed in order to ignite nurses and health personnel to concern and apply it in their works for improving quality of care.

Downloads

Download data is not yet available.

เผยแพร่แล้ว

2012-05-14

ฉบับ

บท

Academic Articles; บทความวิชาการ