ผลของการเหยียบแผงไข่มะกรูดเพื่อลดอาการชาปลายเท้าของผู้สูงอายุที่มีอาการชาปลายประสาทจากเบาหวาน

ผู้แต่ง

  • ทักษิณาร์ ไกรราช วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 50 ถ. ผดุงวิถี ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000
  • ดิษฐพล ใจซื่อ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 50 ถ. ผดุงวิถี ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000
  • นวลจันทร์ มาตยภูธร วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 50 ถ. ผดุงวิถี ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000
  • ชาลี ศิริพิทักษ์ชัย วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 50 ถ. ผดุงวิถี ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000
  • กานต์รวี โบราณมูล วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 50 ถ. ผดุงวิถี ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000

คำสำคัญ:

Kaffir limes, egg tray, toe numb, diabetic neuropathy, elderly

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเหยียบแผงไข่มะกรูดเพื่อลดอาการชาปลายเท้าของผู้สูงอายุที่มีอาการชาปลายประสาทจากเบาหวาน และเพื่อเปรียบเทียบอาการชาปลายเท้าของผู้สูงอายุที่มีอาการชาปลายประสาทจากเบาหวานก่อนและหลังการทดลอง  เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  เป็นผู้สูงอายุเบาหวานที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน  3  ตำบล  ในอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีอาการชาปลายเท้า จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่  แบบประเมินภาวะสุขภาพเท้า วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และเปรียบเทียบความแตกต่างอาการชาปลายเท้าก่อนและหลังทดลอง ด้วยสถิติ Wilcoxon Signed Ranks Test

จากการประเมินภาวะสุขภาพเท้ากลุ่มตัวอย่างด้วยการจำแนกความรู้สึกของปลายเท้าเป็น 4  ระดับ  ได้แก่  ความรู้สึกชาระดับ  1, 2, 3  และ  4  ก่อนการทดลองและหลังการทดลองทุกสัปดาห์  เป็นระยะเวลา  6 สัปดาห์ พบว่าก่อนการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกชาระดับ 1 ร้อยละ 16.66 ระดับ 2 และ 3 ร้อยละ  26.67 และระดับ 4 ร้อยละ 30 หลังการทดลองพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 93.33 อาการชาปลายเท้าหายไป  ร้อยละ 6.67 ที่มีอาการชาปลายเท้าระดับ  4  ลดลงอยู่ในระดับ 2  และผลการเปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลองในสัปดาห์ที่ 1-6 พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ : มะกรูด  แผงไข่  อาการชาปลายเท้า  อาการชาปลายประสาทจากเบาหวาน  ผู้สูงอายุ

 

Abstract


This one-group quasi experimental research aimed to investigate the effects of Pang Kai
Ma-grood (kaffir limes in egg tray) treatment to heal the toes numb symptom in elderly with diabetic neuropathy. Purposive sampling was used to select 30 elderly diabetes mellitus patients with
neuropathy symptoms in Kae dam Hospital, Kae dam district, Mahasarakham province to the
experimental group. The foot health assessment tool was used to collect data. The data were analyzed by using percentage, mean, and  Wilcoxon Signed Ranks Test.
The participants treaded their feet on the kaffir limes in egg tray for 6 weeks and were assessed the toe numb symptom in every week. The toe numb symptom was classified into 4 levels which included level one, two, three, and four. The higher score, the greater of toe numbing. The results revealed that before treading on kaffir limes in egg tray, the participants had toe numb symptom level one for 16.66%, level two and three for 26.67% in each level, and level four for 30%. After treading their feet in the kaffir limes in egg tray, 93.33% of the participants feel free from toe numb symptom. Only 6.67% decreased the toe numb symptom from level four to level two. The toe numb symptom mean scores after treading had significantly different from the mean scores before trading their feet on the kaffir limes in egg tray (p < .05)

Keywords : Kaffir limes, egg tray,  toe numb,  diabetic neuropathy, elderly

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ทักษิณาร์ ไกรราช, วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 50 ถ. ผดุงวิถี ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000

อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

ดิษฐพล ใจซื่อ, วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 50 ถ. ผดุงวิถี ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000

อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

นวลจันทร์ มาตยภูธร, วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 50 ถ. ผดุงวิถี ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000

อาจารย์ ภาคบริหารพื้นฐานทางการพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

ชาลี ศิริพิทักษ์ชัย, วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 50 ถ. ผดุงวิถี ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000

ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

Downloads

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย