ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยการจัดการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้แต่ง

  • เครือมาศ เพชรชู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  • ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

คำสำคัญ:

educational management factors, critical thinking, nursing students, nursing colleges

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยการจัดการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจัยการจัดการศึกษาที่มีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยขอบเขตของปัจจัยการจัดการศึกษาประกอบด้วย การบริหารจัดการของผู้บริหาร การจัดการเรียนการสอนของผู้สอน และคุณลักษณะของผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยประกอบด้วย อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น จากวิทยาลัยพยาบาลทั่วประเทศทุกภูมิภาค จำนวน 7 แห่ง อาจารย์พยาบาลจำนวน 350 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการจัดการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล (Path Analysis) ด้วยโปรแกรม LISREL 8.72 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. การจัดการเรียนการสอนของผู้สอน การบริหารจัดการของผู้บริหาร และคุณลักษณะของผู้เรียน เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตามรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น และมีอิทธิพลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีดังนี้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ คุณลักษณะของ
ผู้เรียน (ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล = 0.953) การบริหารจัดการของผู้บริหาร (ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล = 0.034) และการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน (ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล = 0.020) และปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ การบริหารจัดการของผู้บริหาร (ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล = 0.412) และการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน (ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล = 0.364) โดยส่งผ่านคุณลักษณะของผู้เรียน

คำสำคัญ : ปัจจัยการจัดการศึกษา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล

 

Abstract

The purposes of this dissertation were to construct the causal relationship of educational management factors influencing critical thinking of nursing students, nursing colleges under the
jurisdiction of ministry of public health and to identify direct, indirect and total effects of the causal relationship of educational management factors influencing critical thinking of nursing students of ministry of public health. The study samples were 350 nursing instructors, stratified random sampling from 7 colleges of Ministry of Public Health. The studied variables were the three variables. The study instrument was the questionnaire on causal factors, comprised of five main sections. The descriptive data were analyzed by frequencies, percentages, means, standard deviation. Correlation coefficients of  Pearson’ s product- moment was used to analyze the influence by path analysis with LISREL software version 8.72.  The results of the research were found as follow.
1.    The learning Management of nursing instructors, the administration management of
administrators and characteristics of the learners were equation causal relationship and influenced the critical thinking of the learner in nursing students of Colleges of Nursing under the jurisdiction of Ministry of Public Health.
2.    Keu factors influenced the critical thinking of nursing students in nursing colleges under the Ministry of Public Health were: the characteristics of nursing students (0.953), the management of administrators (0.034) and the instructional management of nursing instructors (0.020). Additionally, the indirect influenced factors to the critical thinking of nursing students were the management of administrators (0.412), and the instructional management of nursing instructors (0.364), through the characteristics of nursing students respectively.

Keywords : educational management factors, critical thinking, nursing students, nursing colleges.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

เครือมาศ เพชรชู, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Downloads

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย