การจัดการความปวด: ความหลากหลายวัฒนธรรม

ผู้แต่ง

  • นุสรา ประเสริฐศรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
  • ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 2/1 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400

คำสำคัญ:

Pain, Pain Management, Culture, Cultural Diversity

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

ความหลากหลายวัฒนธรรมของผู้ป่วยเป็นสิ่งที่ท้าท้ายสำหรับพยาบาลในการประเมินและการจัดการความปวด  วัตถุประสงค์ของบทความนี้เพื่ออธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อผู้ป่วยในการแสดงความปวด การอธิบายความปวด และการตัดสินใจในการจัดการความปวด   เช่นเดียวกันกับแบบแผนวัฒนธรรมของบุคลากรด้านสุขภาพ มีผลต่อการประเมินความปวดและจัดการความปวดให้แก่ผู้ป่วย การเข้าใจวัฒนธรรมของผู้ป่วยจะทำให้เกิดผลลัพธ์การจัดการความปวดที่ดี  พยาบาลต้องรับรู้และมีความเข้าใจในวัฒนธรรมและให้การพยาบาลเพื่อจัดการความปวดให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของผู้ป่วยแต่ละคน

คำสำคัญ : ความปวด การจัดการความปวด วัฒนธรรม ความหลากหลายวัฒธรรม

 

Abstract
Cultural diversity of patients is a challenge for nurses to assessment and management of pain. The purpose of this article was to describe the effect of culture on the patient in an expression of pain, describe the pain and decision making in their pain management. Similarly, cultural patterns of health care providers affect to assessment and management of pain in their patients. Understand the patients’ culture that could be effective pain management so that nurses should perceive, be sensitive patients’ culture and provide individual cultural dependability nursing care for pain management.


Keywords : Pain, Pain Management, Culture, Cultural Diversity

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

นุสรา ประเสริฐศรี, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 2/1 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400

อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Downloads

ฉบับ

บท

Academic Articles; บทความวิชาการ