Health Empowerment in Obese Children

การเสริมสร้างพลังอำนาจทางสุขภาพในเด็กโรคอ้วน

ผู้แต่ง

  • ศรินทร์ทิพย์ ชวพันธุ์ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
  • ทองสวย สีทานน วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

คำสำคัญ:

การเสริมสร้างพลังอำนาจทางสุขภาพ, เด็กโรคอ้วน

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

โรคอ้วนในเด็กมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกำลังเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประเทศไทย โรคอ้วนในเด็กเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ ที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ในระยะสั้นและระยะยาว สาเหตุเกิดจากปัจจัยที่ซับซ้อนร่วมกันของพันธุกรรม ตัวเด็ก และสิ่งแวดล้อม ที่ทำให้เด็กบริโภคอาหารที่ให้พลังงานสูงแต่มีการใช้พลังงานในการเคลื่อนไหวร่างกายลดลง จึงเป็นผลให้เกิดการสะสมของไขมันในร่างกายมากเกินปกติ แต่โรคอ้วนในเด็กสามารถควบคุมได้ โดยพยาบาลเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างพลังอำนาจทางสุขภาพให้เด็กโรคอ้วน ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งมีความสามารถและมีศักยภาพในการช่วยให้เด็กปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย จนสามารถควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสิ่งสำคัญคือ การร่วมกันเฝ้าระวัง ติดตามดูแลน้ำหนักของเด็กอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับโรคอ้วนในเด็กและการเสริมสร้างพลังอำนาจทางสุขภาพ โดยโรคอ้วนในเด็กนำเสนอ ความหมาย สถานการณ์ เกณฑ์การประเมิน ผลกระทบ สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับโรคอ้วนในเด็ก ส่วนการเสริมสร้างพลังอำนาจทางสุขภาพนำเสนอ ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด ปัจจัย รวมทั้งนำเสนอบทบาทของพยาบาล โปรแกรม และผลลัพธ์ของกระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจทางสุขภาพในเด็กโรคอ้วน เพื่อเป็นแนวทางให้พยาบาลและผู้เกี่ยวข้องนำไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมพฤติกรรมสุขภาพของเด็กโรคอ้วนให้มีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

REFERENCES
1. World Health Organization. Obesity and overweight fact sheet [online]. 2018 [cited
2018/4/22]. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/
2. Gibson, C. H. A concept analysis of empowerment. Journal of Advanced Nursing, 1993;
16(3): 268-289.
3. Gibson, C. H. The process of empowerment in mothers of chronically ill children.
Journal of Advanced Nursing, 1995; 21(16): 1201-1210.
4. Office of the National Economics and Social Development Board. The twelve national
economic and social development plan (2017-2021) [Online]. 2017 [cited 2017/12/12].
Available from: http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link. php?nid=6422 (in Thai)
5. Chotibang, J., Namprom, N., Worakidpoonpol, P. Effect of empowerment program on
eating behavior and physical activity among overweight children. Nursing Journal, 2012;
39(1): 23-34. (in Thai)

6. Yaemsang, J., Phumprawaithya, A., Sarakshetrin, A. Effects of the empowerment
program on behavior modification regarding exercise and food consumption among
obese students in Suratthani Province. The Southern College Network Journal of
Nursing and Public Health, 2015; 2(2): 41-52. (in Thai)
7. Nakrapanich, S., Puengsema, R., Suwanpatikorn, K. The effect of empowerment program
in health promotion on food consumption behaviors, exercise behaviors, and
nutritional status of junior high school students. Journal of Public Health Nursing, 2012;
26(1): 32-50. (in Thai)
8. Chaiyasung, P., Subarporn, S., Leaungsomnapa, Y. The effectiveness of empowerment
promoting program on food consumption behaviors of overweight school students
grade 4-6. Nursing Public Health and Education Journal, 2015; 16(3): 36-45. (in Thai)
9. Strategy and Planning Division, Ministry of Public Health. Key Performance Indicator
Template, Ministry of Public Health 2018 [Online]. 2018 [cited 2018/4/23].
Available from: http://203.157.232.109/hdc_report/frontend/web/file/
kpi_template2561.pdf (in Thai)
10. Planning Division, Department of Health, Ministry of Public Health. Department of
Health Annual Report 2017 [Online]. 2018 [cited 2018/4/23]. Available from:
http://planning.anamai.moph.go.th/download/D_report_year/ Report_DoH61.pdf
(in Thai)
11. Institute of Medical Research and Technology Assessment, Department of Medical
Service, Ministry of Public Health. Clinical practice guideline of preventing and
caring obesity. Bangkok: The agricultural co-operative federal of Thai Ltd., 2010.
(in Thai)
12. Mo-suwan, L. Chapter 8: Nutritional status of children. In Aekplakorn, W., Editor. The
fourth national health examination survey, 2008-2009; Report: children’s health.
Nonthaburi: The Graphico Systems CO. Ltd., 2009. p.103-25. (in Thai)
13. Brown, C. L., Halvorson, EE., Cohen, GM., Lazorick, S., Skelton, JA. Addressing childhood
obesity: Opportunities for prevention. Pediatr Clin North Am, 2015; 62(5): 1241-1261.
14. Chantrakoolchai, N. The outcomes of empowerment program in uncontrolled
hypertension patients. Master thesis of nursing. Nakornpathom: Christian University of
Thailand, 2014. (in Thai)
15. Ellis-Stoll, C., Popkess-Vawter, S. A concept analysis on the process of empowerment.
Journal of Advanced Nursing, 1998; 21(2): 62-68.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-14

ฉบับ

บท

Academic Articles; บทความวิชาการ