คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล : กรณีศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

Moral Virtues of Nursing Students : Case Study Boromarajonani College of Nursing, Ratchaburi

ผู้แต่ง

  • วิริยาภรณ์ แสนสมรส วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
  • วิภารัตน์ ยมดิษฐ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
  • นิศากร เยาวรัตน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
  • อมรรัตน์ สว่างเกตุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
  • นพวรรณ ดวงจันทร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ประชากร คือ นักศึกษาพยาบาล จำนวน 484 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และแบบสอบถามคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับคุณธรรมจริยธรรม โดยการจำแนกตาม ชั้นปี เกรดเฉลี่ย อาชีพของผู้ปกครองของนักศึกษา ผลการศึกษา พบว่า

  1. นักศึกษาพยาบาลมีคุณธรรมจริยธรรม ในภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยด้านความยุติธรรมมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ และด้านความมีวินัยค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
  2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล ตามชั้นปี พบว่า นักศึกษาทุกชั้นปี มีคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยด้านความยุติธรรมมากที่สุด ชั้นปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยด้านความรับผิดชอบมากที่สุด ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยด้านความมีวินัยชั้นปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยด้านความซื่อสัตย์และชั้นปีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยด้านความอดทนอดกลั้นน้อยที่สุด
  3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล จำแนกตามเกรดเฉลี่ย พบว่านักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย 2.00-2.49 เกรดเฉลี่ย 2.50-2.99 เกรดเฉลี่ย 3.00-3.49  และเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยด้านความยุติธรรมมากที่สุด  นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย 2.00-2.49 เกรดเฉลี่ย 2.50-2.99  และเกรดเฉลี่ย 3.00-3.49  มีค่าเฉลี่ยด้านความมีวินัยน้อยที่สุด  แต่นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไปมีค่าเฉลี่ยด้านความซื่อสัตย์ น้อยที่สุด

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล ตามอาชีพของผู้ปกครอง พบว่า นักศึกษาที่มีผู้ปกครองประกอบอาชีพต่างกัน มีคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยด้านความยุติธรรมมากที่สุด  และมีค่าเฉลี่ยด้านความมีวินัยน้อยที่สุด เหมือนกัน

ABSTRACT

          This research aims to study the moral virtues of nursing students in Boromarajonani College of Nursing, Ratchaburi. The population was 484 nursing students. The research questionnaire was created by researcher. Data were analyzed using percentage, mean, standard deviation Comparing the mean of moral virtues level by year class, Average grade, occupation of parents of students. Results of this research were as the following:

1.   The nursing students had a high level of moral virtues. The fairness is highest mean, followed by responsibility, and the least disciplinary aspects.2.   Comparison of moral virtues of nursing students By year lass, it was found that every year lass had moral virtues by total with high level. the freshmen, sophomore and junior student had moral virtues in fairness with high level and senior students had high level in responsibility, sophomore and senior student in disciplinary, freshmen had last level of moral virtue in honesty and sophomore had last level in endurance.3.   Comparison of moral virtues of nursing students according to average GPA of 2.00-2.49, GPA 2.50-2.99 GPA 3.00-3.49 and GPA 3.50 and above  had moral virtues in fairness with high level and average GPA of 2.00-2.49, GPA 2.50-2.99 GPA 3.00-3.49 had the average of discipline and students with GPA 3.50 and above had least in loyalty.Comparison of moral virtues of nursing students according to the occupation of the parents, it was found  the moral virtues of students with different occupation had  high level. In fairness and  least in disciplinary

Downloads

Download data is not yet available.

References

REFERENCES
1. Office of The National Econamic and Social Development Board. The eleventh national economic and social development plan (2017-2020 [online]. 2017 [cited 2017/10/07]. Available from: http://www.nesdb.go.th/ewt_news.php?nid=6420&filename=develop_issue (in Thai)
2. Udomrat Sngounsiritham and Somjai Sirakamon.Ethical Behaviors of Professional Nurses. Chiang Mai: Siampimnana; 2014. (in Thai)
3. Sirilai, S. Ethic for nurse. 12th ed. Bangkok: Chulalongkorn University Printing; 2012. (in Thai)
4. Phanthumnawin, D. The ethical tree of research and development. Advanced Psychology Textbook and behavioral science. Bangkok : Academic Promotion Program, Graduate Institute of Management Development.2000. (in Thai)
5. Office of the Education Council. The National Education Plan 2017-2036. Bangkok: prigwhan graphic; 2017. (in Thai)
6. Hutem, S. A research project. The moral behavior of students. Bachelor's degree. College of ratchaphruek. [online]. 2010 [cited 2017/10/11]. Available from: http://www.rpu.ac.th/Library_web/doc/RC_RR/2552_Manage_Sinaporn.pdf (in Thai)
7.Wiratchai, N., Na Wichian, S., Orathai, P. Survey and synthetic of the moral virtur indicator. Bangkok: prigwhan graphic; 2008. (in Thai)
8. Sansomros, S. The study of Moral education of military leaders: A case study of Naval Cadets. Dissertation Master Degree. Bangkok: Public Administration National Institute of Development Administration; 2008.
9.SriSaed, B. Basic Research New update. 8th ed. Bangkok: Suwiriyasarn Co., Ltd;
2010. (in Thai)
10.Pitakavakath, P. A study the characteristic of nursing students of the Royal Thai Navy college. Master of Education Degree in High Education. Bangkok: Srinakharinwirot university; 2013. (in Thai)
11.Boonsin, S., Rachawat, P., Preungdej, S. Ethical attitude based on perception of nursing student under the jurisdiction jurisdiction of Praboromaromarajchanok institute. Journal of Boromarajonani College of Nursing, 2015; 31(1): 50-60. (in Thai)
12.Klaimanee, S., Tphuegnern, T., Pongsuwan, K. Ethical Behavior of Nursing Students of Boromarajonani College of Nursing Nakhonratchasima. Journal of Nursing and Education, 2013; 6: 89-103. (in Thai)
13.Kaewjiboon, J., Kansompoj, K., Pattrapiriyanun V. Images of the Boromarajonnani College of Nursing, Phayao nursing students. [online]. 2011 [cited 2017/10/10]. Available from: http://mis.bcnpy.ac.th/webapp/research/myfile/4-54.pdf. (in Thai)
14.Odklun, P. The values and factors related to the values of the students of Borommarajonnani College of Nursing, Udonthani [online]. 2011 [cited 2017/10/10]. Available from: https://www.gotoknow.org/posts/428081. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-05-08

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย