ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอันตราย จากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร จังหวัดชัยนาท

Factors relating to Pesticide Prevention Behaviors among Agricultural Workers, Chainat Province

ผู้แต่ง

  • บัวทิพย์ แดงเขียน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
  • พิมพรรณ รัตนโกมล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
  • อัศวเดช สละอวยพร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
  • มณฑาทิพย์ สุรินทร์อาภรณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร จังหวัดชัยนาท โดยศึกษากลุ่มเกษตรกรที่ทำไร่ ทำนา และมีอาชีพรับจ้างพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช จำนวน 195 ราย คัดเลือกด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับสลากจากรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนในตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาโดยประยุกต์จากแนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ของเบคเกอร์และไมแมน ผลการตรวจสอบความตรงและความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม พบว่า ค่าความตรงมีค่าอยู่ระหว่าง 0.70-0.76  และความเชื่อมั่นมีค่าอยู่ระหว่าง 0.71 และ 0.74 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบไคว์-สแควร์ และสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 95.90 ด้านแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ พบว่า ร้อยละ 60.5 ของกลุ่มตัวอย่างมีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง และพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช พบว่า ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมอยู่ในระดับที่ปฏิบัติทุกครั้ง ร้อยละ 92.3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร จังหวัดชัยนาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (r= 0.344 และ r= 0.387, p < .001) ดังนั้นบุคลากรสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรดำเนินการรณรงค์ให้ความรู้และปลูกฝังแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับการรับรู้โอกาสเสี่ยง และการรับรู้ต่ออุปสรรคที่ถูกต้อง เหมาะสมแก่เกษตรกร

ABSTRACT

This cross-sectional descriptive research was to study factors relating to pesticide prevention behaviors among agricultural workers in Chainat Province. 195 farmers and those commissioned to apply the pesticides were selected by simple random sampling or drawing names of the farmers registered in the Siladan sub-district, Manorom district, Chainat province. The data were collected through the questionnaire developed from the Health Belief Model by Becker and Maiman. The content validity index of instrument were range from 0.70 to 0.76 and reliability were range from 0.71 to 0.73 respectively. The descriptive and inferential statistics including chi-square and Pearson product-moment correlation coefficient were applied to analyze the data.   

The studies revealed that the sampling group had knowledge of how to use the pesticide at the middle level in overall totaling 95.90%. It was also found that 60.5% of the sampling group had the Health Belief Model at the middle level. In terms of the preventive behaviors, it was found that the majority practiced the preventive behaviors all the time totaling 92.3%. In addition, the factors influencing the preventive behaviors in the use of chemical pesticides among the agricultural workers in Chainat province with the statistical significance at .05 included knowledge of use of the chemical pesticides and the Health Belief Model (r= 0.344 and r= 0.387, p < .001). Therefore, the health care staff and related organizations should provide knowledge and promote the appropriate health belief model especially in perceived susceptibility and perceived barriers among the agricultural workers since they were the factors that could encourage the preventive behaviors among the farmers.

Downloads

Download data is not yet available.

References

REFERENCES
1. Siripanich S. Situation and health effects related to pesticide, 2013. Weekly Epidemiology Surveillance Report, Thailand, 2013; 44(44): 689-692. (in Thai)
2. Daenseekaew S, Thepphukhieo S. Health impact assessment for chemical pesticides prevention in flowers planting and garland making. Graduate Research Conference, 2013; 1: 976-984. (in Thai)
3. Tanaree W, Jaitia S. Health impact assessment on agricultural chemical utilitied of farm crops Muangkaen municipality Maetang district, Chiangmai province. (research report) ChiangMai Rajabhat University 2010. (in Thai)
4. ChaiNat Provincial Health Office. Health surveillance related to pesticide report, 2011. ChaiNat Provincial Health Office, 2011. (in Thai)
5. ChaiNat Provincial Health Office. Health surveillance related to pesticide report, 2013. ChaiNat Provincial Health Office, 2013. (in Thai)
6. Chaiwong R. Protection behavior of chemical pesticides among farmers of Sunjokpok, Dokkhumtai Sub-district, Payoa Province. (master thesis) Narasuan University 2006. (in Thai)
7. Chamalerk U. Farmers Behaviors Regarding Pesticides of Chilli: A Case Study of Khemmarat District Agricultural Office UbonRatchathani Province. (master thesis) Ubon Ratchathani Rajabhat University 2008. (in Thai)
8. Kobchai W, Domrongsut A, Punta P, Dokpoung D. Behavior of using pesticide and cholinesterase blood level of riverhead agriculture group: a case study of Mong hilltribe, Phayao provience. Journal of Health Science Research, 2010; 4(2): 36-46. (in Thai)
9. Boonrod T, Simla W. Factors relating to pesticide preventive behaviors of agricultural workers. Journal of Public Health, 2012; 42(2): 103-113. (in Thai)
10. Naweerattanawittaya W. Protection behavior of chemical pesticides among plant farmers of Botong Sub-district, Botong District, Chonburi Province. (independence study) Khon Kaen University 2008. (in Thai)
11. Boonwatee S. Preventive Behaviors from Hazard in Using Chemical Pesticides among Farmers in Laemkhlad Sub-district, Muang District, Trat Province. (master thesis) Burapa University 2010. (in Thai)
12. Chanwichit Y, et al. Problems and needs related to the use of pesticides among farmers. Nursing Journal, 2007; 34(1), 154-163. (in Thai)
13. Becker MH, Maiman LA. The health belief model: origin and correlation in psychological theory. Health Education Monographs, 1975; 3(2): 336-385.
14. Yamane T. Statistic: an introductory analysis. New York: Harper and row; 1973.
15. Best JW. Research in Education. 3rd Englewood cliffs: N.J. Prentice–Hall; 1977.
16. Green LW, et al. Health Education Planning: A Diagnostic Approach. California Mayfield Publishing. 1980.
17. Wongraha N. Chili production and anti-pesticide behavior of pepper growers in the Northeast of Thailand. (master thesis) Khon Kaen University 2007. (in Thai)
18. Klinnoy K. Factor relating to pesticide preventive behaviors and Cholinesterase enzyme of agricultural workers, Tangam sub-district, Watbot distrist, Pisanuloke province. (independence study) Narasuan University 2010. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-05-08

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย