ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการโดยใช้หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

The Study of Affected Factors toward the Management by Using the Philosophy of Sufficiency Economy in Nursing Private Higher Education Institutes

ผู้แต่ง

  • ศศิกาญจน์ สกุลปัญญวัฒน์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคณะพยาบาลศาสตร์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 10 สถาบัน ประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน 90 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ซึ่งผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน และตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถามทั้งฉบับ (Reliability) ได้เท่ากับ .97 สถิติที่ใช้เป็นสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) แสดงค่าร้อยละ (Percentage) และวิเคราะห์โดยถดถอยพหุคูณ (multiple regression)

          ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบว่า ปัจจัยด้าน อายุ ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และประสบการณ์การบริหาร ไม่ส่งผลต่อการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ส่วนปัจจัยด้าน ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลต่อการบริหารจัดการของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และมีอิทธิพลในระดับต่ำ (R2 = .160)

ABSTRACT

               This research was a descriptive research. The objective of this research was study the affected factors toward the management by using the philosophy of sufficiency economy In Nursing Private Higher Education Institutes. The sample included nursing administrator in Nursing Private Higher Education Institutes in Bangkok and boundary, composed of 10 institutes, 90 nursing administrators. This data were collected by questionnaire, questionnaires the content validity was done by 3 experts, verify the reliability of the questionnaire was .97. The statistics used percentage and multiple regression analysis.

               The study found that age, knowledge of the philosophy of sufficiency economic and nursing administrator in nursing Private Higher Education Institutes did not affected the management when using  the philosophy of sufficiency economic. The factors experienced in management when applying the philosophy of sufficiency economic in management, the result was found in low level (R2 of .160)

Downloads

Download data is not yet available.

References

REFERENCES
1. Office of the Higher Education Commission. The Long Term Plan for Higher Education, No. 2 (2008-2022), 3rd edition. Bangkok: Office of the Higher Education Commission,2008. (in Thai)
2. Jutivisuit, P. Measurement of Knowledge and Application of Sufficiency Economy Philosophy in Undergraduate Teaching. Bangkok: Krirk University Research Project, 2011. (in Thai)
3. Teerathongdee, P. Applying Sufficiency Economy Philosophy to Management of Educational Institutions under the Office of Ratchaburi Educational Service Area 2. Thesis of Master Degree of Educational Program, Educational Administration Branch, Chom Bueng Rajabhat University, 2010. (in Thai)
4. Santiphontum, R. Presentation of Educational Administration Approach to the Sufficiency Economy Philosophy of Nakhon Sawan Private Schools. Master Degree of Educational Program, Nakhon Sawan Province Educational Administration Branch, 2009. (in Thai)
5. Anintarachoti, M. School Administration Using the Philosophy Economics at the Elementary School Level under the Office of Bangkok Educational Service Area 3. Bangkok: Educational Administration, Thonburi Rajabhat University, 2009. (in Thai)
6. Nonthaman, B., et al. The State of Education Based on the Principles of Sufficiency Economy of Schools in Ngao District, Lampang. Self Study in Master Degree of Educational Administration, Naresuan University, 2008. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-05-08

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย