ผลของโปรแกรมส่งเสริมการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายและความทนทานของกล้ามเนื้อหลังในชาวนา

The effect of stabilization back exercise promotion program on exercise behavior and back muscle endurance among farmers

ผู้แต่ง

  • วิสุทธิ์ โนจิตต์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
  • ทิพวรรณ ตั้งวงศ์กิจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
  • จารุณี จาดพุ่ม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
  • มณี ดีประสิทธิ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

คำสำคัญ:

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, ผลการเรียนรู้, กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, Problem-based learning, Learning outcome, Thai Qualifications Framework (TQF) for higher education

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้นแบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลองครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลังต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายและความทนทานของกล้ามเนื้อหลังของชาวนา ระหว่างเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 การวิจัยนี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน กลุ่มตัวอย่างเป็นชาวนาในจังหวัดชัยนาท โดยสุ่มหมู่บ้านเป็นกลุ่มทดลอง จำนวน 1หมู่บ้าน และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์ที่กำหนด แล้วสุ่มเข้ากลุ่ม จำนวน 35 ราย กลุ่มตัวอย่างได้รับโปรแกรมการส่งเสริมการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลังโดยการใช้ทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ระยะเวลา 8 สัปดาห์ รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมการออกกำลังกาย และวัดความทนทานของกล้ามเนื้อหลังโดยวิธี the Prone Double Straight-leg Raise Test ก่อนและหลังการได้รับโปรแกรม ทดสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาและการทดสอบแบบวัดซ้ำได้ค่าความเชื่อมั่น .71 และ .90 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และPaired t-test

ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลังและความทนทานของกล้ามเนื้อหลังของกลุ่มตัวอย่างหลังการทดลองดีกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) กลุ่มตัวอย่าง จำนวนร้อยละ 100 มีระดับความทนทานของกล้ามเนื้อหลังเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามพบว่ามีกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีระดับดัชนีมวลกายอยู่ในระดับน้ำหนักเกิน จำนวนร้อยละ11.42    มีระดับความทนทานกล้ามเนื้อหลังเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลังโดยใช้ทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนสามารถเพิ่มพฤติกรรมการออกกำลังกายและความทนทานของกล้ามเนื้อหลังของชาวนาได้ ซึ่งพยาบาลและบุคลากรด้านสุขภาพสามารถนำโปรแกรมนี้ไปเป็นแนวทางสำหรับให้ชาวนาใช้ในการป้องกันอาการปวดหลังส่วนล่างได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป แต่ควรคำนึงถึงชาวนาเพศหญิงที่มีดัชนีมวลกายในระดับน้ำหนักเกินขึ้นไปควรให้ออกกำลังกายได้ในบางท่าและมีความต่อเนื่องในการปฏิบัติ การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการติดตามผลในระยะยาว มีกลุ่มควบคุม มีการสุ่มตัวอย่าง และควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ABSTRACT

This pre-experimental study utilized a one group pretest-posttest design. The study aimed to investigate the effect of stabilization back exercise promotion program on exercise behaviors and back muscle endurance among farmers. This study was conducted from October to December 2014. Multi-stage sampling was used to recruit farmers residing in Chainat Province. One village was randomly assigned as experimental group. The 35 samples were purposively selected based on the inclusion criteria. The samples received the stabilization back exercise promotion program based on self-efficacy theory throughout the duration of 8 weeks. Data were collected by using The Back Exercise Behaviors Questionnaire and the Prone Double Straight-leg Raise Test at baseline and after completion of the program. Alpha coefficient and test-retest method were applied to validate the quality of the research instrument and reported the reliability ranging from .71 and .90. Data were analyzed by using descriptive statistics and Paired t-test.

The results of this study revealed that the mean score of back exercise behaviors and back muscle endurance after intervention were significantly higher than pre-intervention (p<.01). One-hundred percent of the experimental group yielded higher back muscle endurance. Nevertheless, it was found that 11.42% of the female group with excess Body Mass Index had a slightly higher or a very little back muscle endurance. The results from this study indicate that the stabilization back exercise promotion program can enhance back exercise behaviors and back muscle endurance of Thai farmers.Therefore, nurses and health care personnel can use this program as a guide for effectively preventing low back pain (LBP) among farmers. However, the female farmers with the excess BMI disclosed some points to be considered and exercise movements should be carefully selected and practiced regularly. Further research should be long-term followed up and added control group. In addition, the sample should be systematically random and also controlled other related-confounders.

Downloads

Download data is not yet available.

References

REFERENCES
1 George, S. Z., Childs, J. D., Deydre S. T., Teyhen, D. S., Wu, S. S., Wright, A. C., … Robinson, M. E.. Rationale, design, and protocol for the prevention of low back pain in the military (POLM) trial. BioMed Central Musculoskeletal Disorders, 2007; 8, 78-92.
2Taechasubamorn, P., Nopkesorn, T., & Pannarunothai, S. Comparison of physical Fitness between rice farmers with and without chronic low back pain: A cross-sectional study. Journal of the Medical Association of Thailand, 2010; 93 (12): 1415-1420.
3 Nochit,W., Kaewthummanukul,T.,Srisuphan,W.Senaratana, W. Effects of working behavior modification program on low back pain prevention behaviors and back muscle endurance among Thai farmers. Pacific Rim Int J Nurs Res, 2014; 18 (4): 305-318.
4 Nochit,W., Kulrattanavirojana, P., & Rattanakomol, P. The study of low back pain situational among farmers, Chainat province, Thailand . Chainat, 2015. (in thai)
5 McGill, S. M, Childs, A. &Liebenson, C. Endurance times for low back stabilization exercises: clinical targets for testing and training from a normal database. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 1999; 80: 941-944.
6 Burton AK, Balague F, Cardon G, Eriksen HR, Henrotin Y, Lahad A. Leclerc A. Europeanguidelines for prevention in low back pain. Eur Spine J., 2006; 15(2): S136-68.
7 Adegoke, B. O.A, &Babatunde, F. O. Effect of an exercise protocol on the endurance of trunk extensor muscle: randomized control trial. Hong Kong Physiotherapy Journal, 2007; 25: 2-9.
8 Bell, J. A., & Burnett, A. Exercise for the primary, secondary and tertiary prevention of low back pain in the workplace: A systematic review. Journal of Occupational Rehabilitation, 2009; 19: 8-24.
9 Choypeng, k. The effects of pain rehabilitation program on behaviors for decreasing low back pain, muscle strength on behaviors for decreasing low back pain, muscle strength, and the level of low back pain of clothing workers in Prasamutjedee district, Samutprakan province (Unpublished master’s thesis). Bhurapa University, Chonburi, Thailand, 2007. (in thai)
10 Tareepian, N. The application of self efficacy theory and social support on low back pain prevention among brick workers (Unpublished master’s thesis).Mahidol University, Bangkok, Thailand, 2009. (in thai)


11 Bandura, A. Self-efficacy: the exercise of control. Newyork: W.H. Freeman, 1997.
12 McGill, S. M., &Cholewicki, J. Biomechanical basis for stability: An explanation to enhance clinical ability. The Journal of Orthopaedic& Sports Physical Therapy, 2001; 31(2): 96-100.
13 Polit, D.F., Hungler, B.P. Nursing research, principles and Methods. sixth ed. J.B. Lippincott Company, Philadelphia, New York, Baltimore, 1999.
14 McIntosh, G., Wilson, L., Affieck, M., & Hall, H. Trunk and lower extremity muscle endurance: Normative data for adults. Journal Physical Rehabilitation Outcome Measures, 1998; 2: 20-39.
15 Moreau, C. E., Green, B. N., Johnson, C. D., & Moreau, S. R. Isometric back extension endurance tests: A review of the literature. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, 2001; 24 (2): 110-122.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-05-08

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย