ประกาศคำสั่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ที่ 49/2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2023-03-17

         วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4  ภายใต้สังกัดสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (สคร.4) ได้สร้างระบบบริหารจัดการวารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4 เพื่อบริหารจัดการเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็ว

        จึงขอประกาศคำสั่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ที่ 49/2566 เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  และขอแจ้งให้ผู้นิพนธ์ (Author) และผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviewer) ทราบดังนี้

        1. ผู้นิพนธ์ (Auther) ที่ส่งบทความเพื่อขอตีพิมพ์กับวารสารฯ เมื่อท่านได้ผ่านกระบวนการ Review  และรับบทความของท่านลงตีพิมพ์ในวารสารฯ แล้วนั้น ทางวารสารฯ จะออกหนังสือตอบรับลงตีพิมพ์ แบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ท่านทางเมล์ของท่านเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

        2. ผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviewer) ที่วารสารฯ ขอความอนุเคราะห์ให้เป็นผู้พิจารณาเนื้อหาบทความนั้น ทางวารสารฯ จะทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ท่านเป็นผู้พิจารณาเนื้อหาบทความ แบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ท่านทางเมล์ เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

 

       ประกาศคำสั่งระบบจัดการวารสารการแพทย์และสาธารณสุเขต 4 ที่ 49/2566

     

         เริ่มใช้ ตั้งแต่แจ้งประกาศคำสั่งนี้ให้ทราบ

                       17 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์

2023-01-10

 

วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4 เป็นวารสารทางวิชาการ จัดทำและเผยแพร่ โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรสาธารณสุข และนักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพตลอดจนผลงาน การควบคุมโรคต่าง ๆ            

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 วารสารฯ จะเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้

                      ฉบับที่ 1  มกราคม - เมษายน 

                      ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม

                      ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม  

 

สำหรับผู้ที่สนใจเป็นสมาชิกและส่งบทความ ในระบบ Thai JO วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4  

สามารถศึกษาข้อมูล ผ่านลิงค์ด้านล่าง ส่วน "คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์" ได้มีการปรับปรุงใหม่ เพื่อใช้กับบทความที่ลงตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป          

                    - การสมัครสมาชิกวารสาร                

                    - ขั้นตอนการส่งบทความ

                    - คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์

Vol. 13 No. 2 (2023): May-August

Published: 2023-06-29

Effects of health savings ‘Warin healthy city’ program on self-efficacy and health behaviors of working age of Warin chamrab municipality offices in Ubon Ratchathani

Monruedee Sangwong, Supaluk Tanatamsatit, Sasitorn Boonsook, Titirat Phawasuttipong, Ratchadaporn Chanthabutr, Jiranun Jarernpon, Niyom Junnual

13-27

A model development of mobile public health Laboratory in response to the situation of COVID – 19 Outbreak in Thailand

kanyarat jarudilokkul, Supintong Seangsuwan, Wichan Bhunyakitikorn, Anek Mungaomklang, Prayuth Keawmalang

93-108

The model for local quarantine service achievement: A case study on the COVID-19 pandemic-situation’ management of Saraburi Provincial Public Health Office

Prasong Ratsameeyoongthong, Boonsurb Sosome, Pornlert Chumchai, Udom Sudjai, Tachaya Pakho, Juraporn Krates, Chantana Sowat

122-132

Blood alcohol level test results for drivers and road accident victims, 2019-2021

Sirirat Suwannarit, Panon Srisuwan, Nongnuch Tantitham

133-144

View All Issues