ประชาสัมพันธ์วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4

2021-08-25

โลโก้__(1).png

 

วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4 เป็นวารสารทางวิชาการ จัดทำและเผยแพร่ โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรสาธารณสุข และนักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพตลอดจนผลงาน การควบคุมโรคต่าง ๆ            

โดยเผยแพร่    ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม - มีนาคม

                     ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - กันยายน

 

                     ISSN (Printing) : 2229-0117 (ยกเลิกการพิมพ์ ปี พ.ศ.2565)

                     E-ISSN : 2773-8965          

 

สำหรับผู้ที่สนใจเป็นสมาชิกและส่งบทความ ในระบบ Thai JO วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4  

สามารถศึกษาข้อมูล ผ่านลิงค์ด้านล่าง          

                    - ขั้นตอนสมัครสมาชิก                

                    - ขั้นตอนการส่งบทความ

                    - คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2021): เมษายน - กันยายน

เผยแพร่แล้ว: 2021-09-01

ผลการประเมินค่ายลูกเสือปลอดโรค จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2563

ธนาคาร แถมเจริญ, ปวริศา ยอดมาลัย, สินธารา ขันตี, บูรณ์ยวิชญ์ วรสิงห์, รินระวี คำดี

40-50

ดูเล่มทุกฉบับ