ประชาสัมพันธ์วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4

2021-08-25

 

วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4 เป็นวารสารทางวิชาการ จัดทำและเผยแพร่ โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรสาธารณสุข และนักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพตลอดจนผลงาน การควบคุมโรคต่าง ๆ            

ในปี 2565 วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4 เผยแพร่

                     ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม - มีนาคม

                     ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - ธันวาคม (เนื่องจากจะทำการปรับเผยแพร่วารสารเป็นปีพุทธศักราช)

โดยหลังจากนี้ จะเผยแพร่เป็น

                      ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน และ

                      ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม

 

                     ISSN (Printing) : 2229-0117 (ยกเลิกการพิมพ์ตั้งแต่ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2565 เป็นต้นไป)

                     E-ISSN : 2773-8965          

 

สำหรับผู้ที่สนใจเป็นสมาชิกและส่งบทความ ในระบบ Thai JO วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4  

สามารถศึกษาข้อมูล ผ่านลิงค์ด้านล่าง          

                    - การสมัครสมาชิกวารสาร                

                    - ขั้นตอนการส่งบทความ

                    - คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

Vol. 12 No. 1 (2022): October - March

Published: 2022-03-08

Risk of C5 nerve root palsy in cervical myelopathy patients comparing anterior and posterior procedures: A Systematic review and Meta-analysis

Bancha Chantarasongsuk , Isareethika Jayasvasti Chantarasongsuk, Surachai Sae-Jung , Kriangkrai Wittayapairoj , Kitti Jirarattanaphochai

40-54

View All Issues