ประชาสัมพันธ์

2023-01-10

 

วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4 เป็นวารสารทางวิชาการ จัดทำและเผยแพร่ โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรสาธารณสุข และนักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพตลอดจนผลงาน การควบคุมโรคต่าง ๆ            

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 วารสารฯ จะเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้

                      ฉบับที่ 1  มกราคม - เมษายน 

                      ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม

                      ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม  

 

สำหรับผู้ที่สนใจเป็นสมาชิกและส่งบทความ ในระบบ Thai JO วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4  

สามารถศึกษาข้อมูล ผ่านลิงค์ด้านล่าง ส่วน "คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์" ได้มีการปรับปรุงใหม่ เพื่อใช้กับบทความที่ลงตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป          

                    - การสมัครสมาชิกวารสาร                

                    - ขั้นตอนการส่งบทความ

                    - คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์

Vol. 12 No. 2 (2022): April - December

Published: 2022-12-09

View All Issues