การพัฒนารูปแบบการบังคับใช้กฎหมายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคต

ผู้แต่ง

  • ริซกี สาร๊ะ สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา1
  • วิชิต เรืองแป้น สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  • เมธิยา หมวดฉิม สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำสำคัญ:

รูปแบบการบังคับใช้กฎหมาย อนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงอนาคตนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการบังคับใช้กฎหมายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากนั้นนำผลมาทำการตรวจสอบโดยการสัมมนาอ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ผลการวิจัยพบว่า

รูปแบบการบังคับใช้กฎหมายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมมี 5 ประเด็น ดังนี้ 1) การบังคับใช้กฎหมายอย่างเหมาะสม 2) การพัฒนาบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วน 3) การพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานสาธารณสุขเจ้าพนักงานท้องถิ่น 4) ผู้นำและภาคีเครือข่ายสนับสนุนการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมาย
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และ 5) การมีส่วนร่วมของประชาชน

ดังนั้นควรจะมีหน่วยงานที่ควบคุมกำกับและประสานงานการบังคับใช้กฎหมายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและควรนำข้อมูลตามบริบทแต่ละท้องถิ่นมากำหนดนโยบายสาธารณะและกฎหมายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

References

Bureau of Environmental Health. (2020). Subdistrict Administrative Organization Manual for Environmental Health Management for the Livable Community. Bangkok: Media and Multimedia Production Project, Technology Promotion Association (Thai-Japanese) Department of Health, Ministry of Public Health. (in Thai)

Chinfak, N. Sawaskaew, N. Lalitsasiwimon, W. Wittayapanprachha, C. and Rakjan, S. (2018). The Path to Betong a City of Multiculturalism. The 9th National and International Hatyai Academic Conference on 20 July 2018, (pp 1775-1783). Songkhla: Faculty of Business Administration, Hat Yai University. (in Thai)

Chuwattananurak, W. (2019). Enviromental Governance: Issues Actors and Chalenges. Journal Politic Science and Public Administration. 10(1), 195-230. (in Thai)

Health Impact Assessment Division. (2015). The World is Moving Forward, Environmental Health Keeping Pace. Bangkok: Department of Health, Ministry of Public Health. (in Thai)

Jindamongkol K. (2015). Environmental management of Mueang Nga Subdistrict Municipality Mueang Lamphun District, Lamphun Province with the Public Participation Process. Master’s Thesis Department of Public Administration Nation University Graduated Studied, Nation University. (in Thai)

Ladawan, P. (1999). Documents for Lectures on Future Research Techniques: Research to Guide Vision and Policy. Chonburi: Burapa University. (in Thai)

Leadpongsombat, I. (2008). The First Chapter of Health Communication to Promote Local Health in Pattani. Pattani: Research Project on Local Health Communication Pattani Province. (in Thai)

Majareonsap, W. Poonsawd, A. Assawaponwiput, W. and Rittaisong S. (2016). Study of Success in Enforcing the Law: A Case Study of Permits to Operate Food Distribution and Food Collection Establishments, In Municipalities that Received Outstanding Awards, Health Service Area 5, Suphanburi Province. Journal of Health and Public Health Law. 2(2), 209-224. (in Thai)

Parliamentary Budget Office. (2022). Analyze the Annual Budget Expenditures for the Fiscal Year. 2022: Local Government Organizations in the Parliamentary Budget Office. Bangkok: Secretariat of the House of Representatives. (in Thai)

Preatpinyo, C. (2014). Local Government and Sanitation, Public Health and the Environment. Nakhon Pathom: Faculty of Public Health Mahidol University. (in Thai)

Rakpolmeang, C. (1998). Delphi Research Techniques: Policy Analysis Techniques. Bangkok: Chulalongkon University. (in Thai)

Sanprasert, P. (2557). Documents for Lectures on Conceptual Framework for System Quality Development Environmental Health Services: Environmental Health Accreditation (EHA). Bangkok: Bureau of Environmental Health (in Thai)

Senasu, W. (2023). Decentralization and Environmental Management of Local Government Organizations. Bangkok: Penthai. (in Thai)

Supateeratada, J. (2020). Policy Recommendations for Allocating Budget Expenditures as Subsidies to Organizations Local Government According to Transfer Missions Case Study of Subdistrict Health Promoting Hospital. Bangkok: Printing Office, Secretariat of the House of Representatives. (in Thai)

Wongtanawas, S. and Sudtipong T. (2013) Potential and Readiness of Local Government Organizations and the Public Sector in Health Management. Bangkok: Health Systems Research Institute. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-30