ผลของการฝึกหายใจอย่างช้าต่อความดันโลหิตของผู้ที่มีความดันโลหิตสูงระดับ 2โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง

The Effects of Slow Breathing Exercises on Blood Pressure Levels in Stage 2 Hypertensive Patients at Khlong Hoi Khong Hospital

ผู้แต่ง

  • นันวลัย ไยสวัสดิ์ -
  • สุกิจ นำสวัสดิ์ชัยกุล

คำสำคัญ:

การฝึกหายใจอย่างช้า, ระดับความดันโลหิตสูง, ความดันโลหิตสูงระดับ 2

บทคัดย่อ

            การศึกษาวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อเปรียบเทียบความดันโลหิตสูงระดับ 2 ก่อนและหลังฝึกหายใจช้าและเปรียบเทียบความแตกต่างระดับความดันโลหิตสูงของผู้ที่มีความดันโลหิตสูงระดับ 2 ที่ยังไม่ได้รับยา ตัวอย่างผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง อายุมากกว่า 18 ปี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน
กลุ่มควบคุมได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงและการนั่งพัก กับกลุ่มทดลองได้รับความรู้เกี่ยวกับ
โรคความดันโลหิตสูงและการฝึกหายใจช้า เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล ตรวจสอบความเที่ยงตรงปีละ 1 ครั้ง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ใช้สถิติ Pair t-test และ independent t-test

            ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความดันโลหิตของผู้ที่มีความดันโลหิตสูงระดับ 2 หลังฝึกหายใจช้าลดลงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าเฉลี่ยระดับความดันโลหิตของผู้ที่มีความดันโลหิตสูงระดับ 2 กลุ่มที่ได้รับการฝึกหายใจช้ามีระดับความดันโลหิตลดลงมากกว่ากลุ่มที่ได้รับความรู้โรคความดันโลหิตสูงและการนั่งพัก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

            ข้อเสนอแนะ ควรนำการฝึกหายใจช้ามาใช้ในการคัดกรองและเพิ่มในกระบวนการดูแลผู้ป่วยควบคู่กับการรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อชะลอการนำไปสู่การเกิดโรค

References

Anaya Kooariyakul, Supranee Muenya, Kulchaya Kooariyakul, Kanyarat Phuengbanhan, Peranan Jerayingmongkol. (2022) Predictive Factors of Self-care Behavior among People with Hypertension for Prevention of Chronic Kidney Diseases. Nursing Journal of the Ministry of Public Health, 32(3), 13-24.

Chuthamat Kaewchandee, Patcharaporn Krainara, Weerachon Wangsawat, Nitchanan Boonsuk.

(2023) Effectiveness of Health Promotion Program for Preventing Hypertension among Risk Groups, Lanna Public Health Journal, 19 (1), 11-25.

Department of Disease Control, Ministry of Public Health. (2562). Hypertention [online].

September 2022]; Data: https://ddc.moph.go.th/disease_detail.php?d=52

Jirawat W., Thanapan W., Nonlapan W., and Pimprae W., (2021) .The effect of slow deep breathing exercise programs on blood pressure and heart rate variability in Thai young adults. Naresuan Phayao Journal, 14(2), 62-70.

Khlong Hoi Khong Hospital. (2022). Summary report of patients with coronary artery disease during the fiscal year. 2020-2022. (in Thai).

Mason, H., Vandoni, M., Debarbieri, G., Codrons, E., Ugargol, V., & Bernardi, L. (2013). Cardiovascular and respiratory effect of yogic slow breathing in the yoga beginner: What is the best approach?. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 1-7.

Pandic, S., Ekman, I., Nord, L., & Kjellgren, K. I. (2008). Device-guided breathing exercises in the treatment of hypertension–perceptions and effects. CVD Prevention and Control, 3(3), 163-169. doi: 10.1016/j.cvdpc.2008.06.001.

Pal, G. K., Velkumary, S., & Madanmohan. (2004). Effect of short-term practice of breathing exercises on autonomic functions in normal human volunteers. The Indian journal of medical research, 120(2), 115-121.

Pranee Chailarh (2018), The Outcome of Slow Breathing to Control Blood Pressure in Essential Hypertensive Patients at Primary Care Unit, Chaiyaphum Hospital. 38(1) 36-46.

Rosenthal, T., Alter, A., Peleg, E., & Gavish, B. (2001). Device-guided breathing exercises reduce blood pressure: ambulatory and home measurements. American Journal Hypertension, 14(1), 74-76.

Seksan Khaicharoen (M.D.)1 , Mayuri Phithaksilp (M.D.)2 , Wanlop Jaidee (Ph.D.)3 and Somjit Prueksaritanond (M.D., M.Sc)2 .Effect of slow breath training program on the blood pressure in Hypertensive patient, Randomized control trials,

Siriyanaluk, T., Ponyasupan,U.,& Srikaew,M. (2011). Complementary core practice among patient with hypertension.Priness of Naradhiwas University Journal, 3(1),61-72.

Songkhla Public health, (2022) Summary report of patients with coronary artery disease during the fiscal year. 2020-2022. (in Thai).

Suwannee, B. (2021). Effect of Slow Breathing Program with Decrease Hypertension in Hypertension Stage. Mahidol R2R e-Journal 8(2), 111-121.

Varin Kosirimongkol Noraluk Ua-Kit Pachanut Tantikosoom. (2018) The Effect of Slow Breathing Exercise Program on Blood Pressure Levels Among Essential Hypertensive Patient s, Journal of the Police Nurses 10(1), 30-40.

Viskoper, R., Shapira, I., Priluck, R., Mindlin, R., Chornia, L., Laszt, A., & Alter, A. (2003). Nonpharmacologic treatment of resistant hypertensives by deviceguided slow breathing exercises. American Journal of Hypertension, 16(6), 484-487. doi: 10.1016/S0895-7061(03)00571-5.

Warissara, P., Panjit, N., Winut. D., (2018).Factors Influencing the Health Behavior of Uncontrolled Hypertension Patients. Songklanagarind Journal of Nursing, 38(4), 152-165.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-04-30