การพัฒนามาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

The Development of Dengue Hemorrhagic Fever Preventive and Control Measures by Community-Base, Pafaek Subdistrict, Maechai District, Phayao Province

ผู้แต่ง

  • ชุติกาญจน์ สมสิงห์ใจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแฝก
  • สุทธิชัย ศิรินวล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คำสำคัญ:

มาตรการ, การใช้ชุมชนเป็นฐาน, การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (community-based action research: CAR) นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน พื้นที่ตำบลป่าแฝก หมู่ที่ 4 บ้านป่าแฝกดอย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ทำการศึกษาระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2565 คัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ตัวแทนภาคประชาชนและภาครัฐ จำนวนทั้งหมด 35 คน การพัฒนามาตรการฯ ใช้รูปแบบวงจรของ Kemmis & McTaggart ประกอบด้วย ขั้นวางแผน โดยการร่างมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ขั้นปฏิบัติ พัฒนามาตรการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดประชุมด้วยกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม AIC โดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ขั้นสังเกตกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม AIC และขั้นสะท้อนผล ผลการวิจัยพบว่า   

มาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ มาตรการ PAFAEK มีการดำเนินการ 3 ระยะ ได้แก่ ระยะก่อนระบาด (มกราคมถึงเมษายน) ระยะระบาด (พฤษภาคมถึงกันยายน) ระยะหลังระบาด (ตุลาคมถึงธันวาคม) ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการมีส่วนร่วม (Participation:P) 2) ด้านภาคีเครือข่าย (Association:A) 3) ด้านผู้สนับสนุนหรือพี่เลี้ยง (Facilitators:F) 4) ด้านข้อมูลข่าวสาร (Advocacy:A) 5) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment:E)                       และ 6) ด้านการสร้างความรู้ (Knowledge:K)

ข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการการป้องกันและควบคุมที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ โดยควรมีการดำเนินการทั้ง 3 ระยะทั้งก่อนการระบาด ระยะระบาดและระยะหลังระบาด โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาคีเครือข่ายในชุมชน การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐทั้งด้านข้อมูลข่าวสาร  การจัดการสิ่งแวดล้อมและการสร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชนอย่างเหมาะสม

References

Chalardlon, P. Anansirikasem, P. Thuajop, S. Srisugsai, N. and Noochpun D. (2020). The Development model for prevention and control of dengue fever by community paticipation in Suankuay Subdistrict Ratchaburi Province. Journal of Social Science and Buddhistic Anthropology, 5(12). (in Thai)

Charoensuk, C. (2019). Development of prevention and control measures for dengue hemorrhagic fever by participation of network partners in Kaset Sombun District Chaiyaphum Province. Disease Control Journal, 45(1). (in Thai)

Department of disease control. (2022). Knowledge about dengue fever. Retrieved May 5, 2022, from https://ddc.moph.go.th/disease_detail.php?d=44.

Department of disease control. (2022). Forecasting of Dengue Haemorrhagic Fever. Retrieved May 4, 2022, from http://www.watkeaw.go.th/site/attachments/article/1355/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%202565_29112564.pdf

Division of Vector bourn Diseases Department of Diseases Controls. (2021). Guidelines for surveillance prevention and control of infectious diseases carried by Aedes mosquitoes For public health officials 2021. (1st ed). Bankok. Aksorn Grphic and design.

Khantikul, N. Sudathip, P. Saejeng, A. Tipmontree, R. and Suwonkerd, W. Social and Environmental factors affect dengue hemorrhagic fever epidemics in upper northern Thailand. Lanna Puclic health Journal, 9(1). (in Thai)

Lertrit, C. (2018). Empowerment and participation for developing dengue hemorrhagic disease prevention and control feature in Muang district, Chaiyaphum. Journal of Health Science and Community Public Health, 5(1), 118-130. (in Thai)

Pafaek Health Promoting Hospital. (2021). Report 506 Pafaek Health Promoting Hospital, Retrieved June 1, 2022, from Document report 506 Pafaek Health Promoting Hospital.

Phayao Provincial Public Health. (2022). Report dengue hemorrhagic fever. Retrieved June 5, 2022, from annual report document.

Polpong, M. Nima, S and Petchuay, P. (2017). Development of a Participative Model for Prevention and Control of Dengue Hemorrhagic Fever in Koksak Sub District, Bangkeaw District, Phatthalung. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 4(special), 243-259. (in Thai)

Pumprawai, A. (2019). Effects of Community Participation on Hemorrhagic Fever Prevention of the village. Journal of Health and Health Management, 5(1). (in Thai)

Lohsoonthorn, P. (2010). Epidemiology (4th ed.). Chulalongkorn University Press.

Mamar, S. (2022). A Preventive Development Model of Dengue Hemorrhagic Fever at Community Level in Dong Mun Lek Sub-District, Mueang District, Phetchabun Province. Journal of Health Science and Community Public Health, 5(1), 82-95. (in Thai)

Ya-a-nan, S. (2019). The Development of model for prevention and control of dengue fever in the community, Makhuea chae Sub-district, Mueang Lamphun District, Lamphun Province. Ganesha Journal, 16(2), 147-162. (in Thai)

Wongsasuk, N. Peanchana, A. Akakul, T. (2014). A Development of the Dengue Hemorrhagic Fever Preventive Model in the Communities of Tambon Kumnumsaep in Ubon Ratchathani’s Warinchamrap District. KKU Journal for Public Health Research. 5(1), 41-52. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-30