ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของเจ้าหน้าที่ CIQ และเครือข่ายที่ปฏิบัติงานประจำช่องทางเข้าออกประเทศ ด่านพรมแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส

ผู้แต่ง

  • ธีร์ธวัช ศรีเพ็ชรสัย ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส กลุ่มโรคติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
  • คัมภีร์ ฉิมพลีปักษ์ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส กลุ่มโรคติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
  • อรุณี สูเหม ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส กลุ่มโรคติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

คำสำคัญ:

ป้องกันโรค พฤติกรรม โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของเจ้าหน้าที่ CIQ และเครือข่ายที่ปฏิบัติงานประจำช่องทางเข้าออกประเทศด่านพรมแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส จำนวน 394 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามใช้แบบวัดความรู้  ทัศนคติของของเจ้าหน้าที่ CIQ และเครือข่าย แรงสนับสนุนทางสังคม การรับรู้ความรุนแรงเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การรับรู้โอกาสเสี่ยงเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  การรับรู้ประโยชน์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  การรับรู้อุปสรรคเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  พฤติกรรมการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (KR20)  ได้ค่าความตรงเชิงเนื้อหาระหว่าง .67 – 1.00 ได้ค่าความเชื่อมั่น สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคได้เท่ากับ .870, .960, .946, .932, .850 ,.961 ,.952 และ.710 ตามลำดับ วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน

               ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 อยู่ในระดับสูง( = 4.53, SD= 0.88) และปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ เพศ (p-value = 0.038) แรงสนับสนุนทางสังคม (p-value <0.001) การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (p-value <0.001)

            ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถนำมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคที่ถูกต้องให้แก่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานอื่น ๆ และให้เป็นแบบอย่างให้กับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

References

กรมควบคุมโรค. (2564 ข). รายงานสถานการณ์โควิด-19. สืบค้น 1 มกราคม 2564, จาก https: //covid19.ddc.moph.go.th/

ธีระ วรธนารัตน์. (2563). โคโรน่าไวรัส 2019 (covid-19): ตอนนี้เรารู้อะไรบ้าง?. สืบค้น 10 พฤศจิกายน 2563, จาก https://www.isranews.org/isranews-article/85871-covid.html

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส. (2564). รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนราธิวาส. นราธิวาส: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด.

Becker, M. H. (1974). The health belief model and personal health behavior. Health education monographs, 2, 324-473.

Best, J. W. (1981). Research in Education. New Jersey: Prentice-Hall.

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. (2nd ed.). Newjersy: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

European Centre for Disease Prevention and Control. (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic: Increased transmission in the EU/EEA and the UK – seventh update. Retrieved July 9, 2021, from https://tunis.mfa.gov.hu/asset/view/120583/RRA-seventh-update-Outbreak-of-coronavirus-disease-COVID-19.pdf

Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A. G., & Buchner, A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior Research Methods, 39(2), 175-191.

Hair, F.J., Black, C.W., Babin, J.B, & Anderson, E.R. (2019). Multivariate Data Analysis 8 th ed. New Jersey: Pearson Education. Herzberg, F. (1959). The Motivation of work. New York: John Wiley & Sons.

Rueangjintana, K. (2022). Health Management Influencing Preventive Behaviors of COVID19 Infected People in Community Isolation Units. Retrieved February 1, 2020 from http://ns.pnu.ac.th/index.php/2022-01-13-07-24-19

World Health Organization. (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19) situation report-35. Retrieved May 23, 2020, from https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200224-sitrep-35-covid-19.pdf?sfvrsn=1ac4218d_2

Worldometer Covid. (2021). Covid live update. Retrieved January 1, 2021, from https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdvegas1%20

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-31