การป้องกันการติดเชื้อวัณโรคของบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลนาทม จังหวัดนครพนม

ผู้แต่ง

  • อรุณีย์ วะเศษสร้อย โรงพยาบาลนาทม จังหวัดนครพนม

คำสำคัญ:

การป้องกันการติดเชื้อวัณโรค, บุคลากรสาธารณสุข

บทคัดย่อ

การศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางนี้ เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมและเปรียบเทียบความแตกต่างความรู้กับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคของบุคลากรโรงพยาบาลนาทม จังหวัดนครพนม เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 91 คน ระหว่างตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2561 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานด้วย One-way Analysis of Variance ผลการวิจัยพบว่า

บุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลนาทมส่วนใหญ่มีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 64.84, 100.00 และ 90.11 ตามลำดับ สำหรับผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมกับความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคของบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลนาทม จังหวัดนครพนมพบว่าบุคลากรที่มีความรู้แตกต่างกันมีพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคไม่แตกต่างกัน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรวางแผนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการป้องกัน วัณโรคโดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากร        

References

Bureau of Epidemiology, Ministry of Public Health. (2017). National Tuberculosis Strategy Plan 2017-2021. Retrieved December 26, 2017, from https://www.tbthailand. org/download/ Manual/National Tuberculosis Strategy Plan%20 FINAL_new%20des.pdf.
Bureau of Tuberculosis, Bureau of Epidemiology, Ministry of Public Health. (2018). National Tuberculosis Control Programme Guidelines, Thailand, 2018. Bangkok. Agsorn Graphic and Design Publication Limited Partnership. (in Thai)
Hanpattanachaikun, S., Khanjanajetanee, S., Khaewmat, P., Wiriryasuebpong, P., Wibunchai, R., & Tintome K. (2010). Guidelines Practices for Prevention and Control of TB Transmission in Hospitals. Bangkok: The Agricultural Cooperative Federation of Thailand. Limited. (in Thai)
Ittipakdiphan, W. (2016). Knowledge Attitude and Practice in Preventing and Controlling Infection OF Health Personnel Thanyarak Mae Hong Son Hospital. Mae Hong Son. (in Thai)
Junthima, K., Kamolwat, P., & Monchatree, P. (2012). Prevalence of Tuberculosis among Health Careworkers in Health Service Network Region 9. Thai J Tuberc Chest Dis Crit Care, 33, 160-166.
Kaewnuan, N., & Amrumpai, Y. (2014). Factors Relating to Tuberculosis Preventive Behaviors among Health Care Personnel Dispensing Anti-Tuberculosis Drugs. Nakhonpathom: Thai Pharm Health Sci Journal, 9(4), 193-202.
Kwanthalay, K. (2008). Tuberculosis Preventive Behaviors among Nurse Personnel in the Outpatient Department, Siriraj Hospital. Master of Science Thesis. Bangkok: Mahidol University. (in Thai)
Nateniyom, S. (2018). Systematic Screening for Active TB and Drug-Resistant TB. Bangkok. Agsorn Graphic and Design Publication Limited Partnership. (in Thai)
Pimnumyen, N., & Siripornpibul, T., (2010) Knowledge and Attitude on Multi Drug Resistance of Tuberculosis among Tuberculosis Clinic Officer of Tertiaty, Secondary and Community Hospital in the Lower North of Thailand. Journal of Nursing and Health Sciences, 5(1), 47-58.
Wapattanawong, P., Supapavinich, C., & Sontichai, A. (2017). Preventive Behavior of Occupational Tuberculosis among Healthcare Workers in Naradhiwas Rajanagarindra Hospital, Narathawat Province. Princess of Naradhiwas University Journal, 9(1), 74-85.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-24