ความตรงและความเที่ยงของแบบสอบถามการรับรู้ในความสามารถตนเองของนักวิชาการสาธารณสุขต่อการป้องกันภาวะซึมเศร้าในหญิงตั้งครรภ์ถึงหลังคลอด

ผู้แต่ง

  • นิติกร ภูุ่สุวรรณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  • สันติสุข ไชยมงคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

คำสำคัญ:

การรับรู้ในความสามารถตนเอง นักวิชาการสาธารณสุข แบบสอบถาม ความตรง ความเที่ยง

บทคัดย่อ

การศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความตรงและความเที่ยงของแบบสอบถามการรับรู้ความสามารถตนเองของนักวิชาการสาธารณสุขในการป้องกันภาวะซึมเศร้าในหญิงตั้งครรภ์ถึงหลังคลอด โดยนำแบบสอบถามการรับรู้ความสามารถตนเองฉบับภาษาไทยที่แปลมาจากภาษาอังกฤษที่มีคะแนนรวมเท่ากับ 40 มาทดสอบกับนักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใน 2 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดสกลนครและนครพนม กลุ่มตัวอย่างคือนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 90 คน คัดเลือกโดยการสุ่มแบบเป็นระบบ หาดัชนีความตรงของเนื้อหาและค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค และการใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการนำเสนอคะแนนการแบ่งระดับการรับรู้ความสามารถตนเองผลการวิจัยพบว่า

แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถตนเองมีความตรงของเนื้อหาและความเที่ยงของแบบสอบถามที่ดี โดยมีค่าดัชนีความตรงของเนื้อหาเท่ากับ 1 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .93 และคะแนนที่เหมาะสมกับการรับรู้ความสามารถตนเองระดับต่ำ ระดับกลาง และระดับสูง คือ น้อยกว่า 29, ระหว่าง 29 ถึง 34 และตั้งแต่ 34 คะแนนขึ้นไป ตามลำดับ

ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าแบบสอบถามการรับรู้ความสามารถตนเองมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการประเมินการรับรู้ความสามารถของนักวิชาการสาธารณสุขต่อการป้องกันภาวะซึมเศร้าในหญิงตั้งครรภ์ถึงหลังคลอด

References

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191-215.
Bandura, A. (1986). The explanatory and predictive scope of self-efficacy theory. Journal of Social and Clinical Psychology, 4, 359-373.
Brummelte, S., & Galea, L. A. (2016). Postpartum depression: Etiology, treatment and consequences for maternal care. Hormones and Behavior, 77, 153-166.
Davis, L. L. (1992). Instrument review: Getting the most from a panel of experts. Applied Nursing Research, 5, 194-197.
Kamiru, H. N., Ross, M. W., Bartholomew, L. W., McCurdy, S. A., & Kline, M. W. (2009). Effectiveness of a training program to increase the capacity of health care providers to provide HIV/AIDS care and treatment in Swaziland. Aids Care, 21(11), 1463-1470.
Mutamba, B. B., Van Ginneken, N., Smith, P. L., Wandiembe, S., & Schellenberg, D. (2013). Roles and effectiveness of lay community health workers in the prevention of mental, neurological and substance use disorders in low and middle income countries: a systematic review. BMC Health Services Research, 13, 412.
Phoosuwan, N., Eriksson, L., & Lundberg, P. C. (2018). Antenatal depressive symptoms during late pregnancy among women in a North-eastern province of Thailand: prevalence and associated factors. Asian Journal of Psychiatry, 36, 102-107.
Pusuwan, P., Phoosuwan, N., Phoosuwan, N., Loekdee, C., & Nildasri, P. (2019). A cross-sectional study on the prevalence and factors related to anxiety among pregnant women in north-eastern province of Thailand. In: The International conference on psychology, language and teaching (ICPLT) 2019, London, United Kingdom.
Schwarzer R, & Jerusalem M. (1995). Generalized Self-Efficacy Scale. In J. Weinman, S. Wright & M. Johnston (Ed.), Measures in health psychology: A user’s portfolio. Causal and control beliefs. Windsor, UK: Nfer-Nelson.
Sukmak, V., Sirisoonthon, A., & Meena, P. (2001). Validity of the General Perceived Self-efficacy scale. Journal of Psychiatry Association of Thailand, 47(1), 31-17.
United Nations. (2017). Health - United Nations Sustainable Development. Retrieved 16 November 2018, from http://www.un.org/sustainabledevelopment/health/
Ministry of Public Health. (2016). Guideline on primary care cluster of health service units. Nonthaburi: Strategic and planning division.
Kraiwan, Y. (2008). Appropriate statistics selection. Bangkok: Bangkok Media Support Center.
International Health Policy Program Foundation. (2017). Disease burden and injuries in Thai population report. Nonthaburi: The graphico system.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-28