ผลการใช้นวัตกรรมหมอนหลอดกาแฟ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

ผู้แต่ง

  • ชฎารัตน์ เหลืองอร่าม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
  • สุทธิศักดิ์ สุริรักษ์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

คำสำคัญ:

หมอนหลอดกาแฟ, ระดับการปวด

บทคัดย่อ

การวิจัยกึ่งทดลองวัดครั้งเดียวก่อนและหลังการทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับอาการปวดหลังสตรีตั้งครรภ์ระยะรอคลอดหลังจากใช้นวัตกรรมหมอนหลอดกาแฟ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีตั้งครรภ์ระยะรอคลอดที่มารอคลอดจำนวน 50 คน โดยทำการศึกษาระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2562 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามระดับอาการปวดหลังแบ่งเป็น 4 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่า ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มที่ไม่อิสระจากกัน (Pair t-test) ผลการวิจัยพบว่า

ค่าเฉลี่ยระดับอาการปวดก่อนใช้และหลังใช้ พบว่าค่าเฉลี่ยระดับอาการปวดก่อนใช้และหลังใช้  มีค่าเฉลี่ยระดับอาการปวดก่อนใช้ (M=5.92, SD = 1.31) ค่าเฉลี่ยระดับอาการปวดหลังใช้ (M= 3.13, SD = 1.34) เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าอาการปวดลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ควรมีปลอกหมอนมาไว้เปลี่ยน เนื่องจากควรใช้กับผู้ป่วยครั้งละ 1 คน และมีการพัฒนารูปแบบให้มีหลายขนาดตามรูปร่างของผู้ป่วย  ตลอดจนเพิ่มระยะเวลาในการใช้

References

กาญจนา โกทิยะ และคณะ. (2559). การบริหารร่างกายของหญิงตั้งครรภ์เพื่อบรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่าง วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 8(3).
กิตติมา ด้วงมณี และคณะ. (2560). ศึกษาผลของการจัดท่าผีเสื้อประยุกต์ต่อความปวด และเวลาในระยะปากมดลูกเปิดเร็วในหญิงระยะคลอด. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 9(1).
เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยหญิง โรงพยาบาลบ้านตาก (2560). ผลการใช้โปรแกรมจัดการความปวดต่อระดับความเจ็บปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัด. งานวิชาการโรงพยาบาลขอนแก่น.
ปิยะวรรณ ดีชู. (2554). หมอนหลอดกาแฟลดอาการปวดหลัง. สืบค้นเมื่อ 20 ก.ย. 61, จาก kmmed.kku.ac.th /vcd/piyawan/piyawan2_2012.pptx.
พิชา กรรณลา. (2559). นวัตกรรมทางการพยาบาล ผลงานพัฒนาต่อเนื่อง แปรงนวดสบายคลายปวด. งานบริการคลอด โรงพยาบาลกันทรลักษ์.
มณีรัตน์ ประจันนวล และคณะ. (2555). ฝากั้นลงคาถา เพิ่มพลังอำนาจมารดาคลอดนวัตกรรมฝากั้น ลงคาถาเพิ่มพลังอำนาจ. งานห้องคลอด โรงพยาบาลส่องดาว จังหวัดสกลนคร.
รังสินี พูลเพิ่ม และคณะ. (2557). ผลของการใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำอุ่นประคบหน้าท้องต่อการลดความเจ็บปวดและการลดระยะเวลาของระยะปากมดลูกเปิดเร็วในมารดาครรภ์แรก. วารสารพยาบาลทหารบก, 15(3).
วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์. (2553). การพยาบาลระยะตั้งครรภ์. ใน วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์ (บรรณาธิการ). การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1. กรุงเทพฯ: บริษัท ยุทธรินทร์ การพิมพ์ จำกัด. พิมพ์ ครั้งที่ 12.
วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์. (2554). การดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย. นนทบุรี: กลุ่มงานพัฒนาวิชาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-24