ผลของโปรแกรมสุขศึกษาจากการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไป ตำบลเมืองใหม่อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้แต่ง

  • ทวีเลิศ ชายงาม โรงพยาบาลศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  • ลิขิต เรืองจรัส โรงพยาบาลศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  • ศุมาลิณ ดีจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

คำสำคัญ:

แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ, แรงสนับสนุนทางสังคม, พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

บทคัดย่อ

การวิจัยแบบกึ่งทดลองนี้ เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาจากการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไป ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 76 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 38 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมสุขศึกษา ได้แก่ การบรรยาย การใช้สื่อสุขศึกษา การสาธิต การฝึกปฏิบัติ การอภิปรายกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เอกสารคู่มือ แผ่นพับ การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม การเยี่ยมบ้าน รวม 24 สัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติ Paired t-test และ Independent t-test ผลการวิจัยพบว่า 

หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีความรู้ มีการรับรู้โอกาสเสี่ยง มีการรับรู้ความรุนแรง มีการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการปฏิบัติตัว และมีพฤติกรรมการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องมากกว่าก่อนทดลองและมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.01)

ควรนำรูปแบบไปประยุกต์ใช้กับงานป้องกันโรคติดเชื้อหนอนพยาธิหรือโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยพฤติกรรมสุขภาพ เช่น การสร้างเครือข่าย และกิจกรรมการรณรงค์ลด ละ เลิก การรับประทานอาหารดิบในสังคม

References

Becker, M.H.,& Maiman, L.A. (1975). Sociobehavioural determinants of compliance with health and medical care recommendations, Medical Care, 13(1), 10-24.
Chirawatkul, A. (2015). Statistics for Health Science Research. 4thed. Bangkok: Wittayapat. (in Thai)
Deeprom, C.,& Sirisuwan, P. (2018). Prevention Behaviors of the Liver Fluke among Screened People for Liver Fluke in Bansonghong, Rongkham Sub-District, Rongkham District, Kalasin Province. KKU Journal for Public Health Research, 8(1), 13-26. (in Thai)
Department of Disease Control, Minister of public health. (2017). Be aware of diseases and health hazards. Bangkok: The Agricultural Federative Co-operation of Thailand Limited. (in Thai)
Hamsompan, K., Charoenpun, C.,& Worawong, C. (2016). The Effects of Program to Change Behavior for Prevention on Family Leader of Opisthorchiasis, Tumbon Ban Phang, KasetWisai District, Roi-Et Province. Journal of the office of DPC7 Khon Kaen, 23(2), 9-22. (in Thai)
House, J.S. (1981). Work stress and social support. Reading, MA: Addison – Wesley.
Huntayung, S. (2015). Results of Health Program to Improve Quality of Life and Prevent O.Viverrini Infection in the Local Population of Ban LaoaoiVillage,moo 5, Nong-Sang Sub-district, Aranyaprathet District, Sakaeo Province. Research Journal Phranakhon Rajabhat, 10(1), 40-53. (in Thai)
Institute for Population and Social Research, Mahidol University. (2017). Thai health 2017. Bangkok: Amarin printing & publishing public Co.,Ltd. (in Thai)
Kamsa-ard, S., Luvira, Vo., Pugkhem, A., Luvira, Va., Thinkhamrop, B., Suwanrungruang, K., et al. (2015). Association between praziquantel treatment and cholangiocarcinoma: a hospital-based matched case–control study. BioMed Central Cancer, 15(776), 1-13.
Kongsila, P., Saensak, S.,& Thanasai, J. (2016). Effects of a Program to Prevent Opisthorchiasis on Knowledge and Perceptions of Health in the Risk Group. Journal of Health Science Research, 10(2), 19-28. (in Thai)
Langstan, P.,& Duangsong, R. (2017). Effect of Health Education Program with Media (Short Film) on Behavior Modification for Liver Fluk Prevention Among Risk Groups Aged 40 -50 years, Selaphum District, Roi-et Province. Journal of Health Education, 40(2), 64-74. (in Thai)
Laohasiriwong, W. (2017). Critical Appraisal of Public Health Research Articles and Developing Research Proposals. 1st ed. Khon Kaen: Klungnana Vithaya. (in Thai)
Likert, R. (1967). Attitude theory and measurement. New York: Wiley & Son.
Liver fluke and Cholangiocarcinoma Research Center. (2016). 10 challenging projects to Fluke Free Thailand. CASCAP journal, 2(7), 11-13. (in Thai)
Ministry of public health. (2016). Guidelines for the operation of the Opisthorchiasis and Cholangiocarcinoma removal project presented as a royal charity to His Majesty King BhumibolAdulyadej has reigned 70 years in the year 2016, along with Her Majesty the Queen's 84th birthday anniversary according to the decade strategy to eliminate Opisthorchiasis and Cholangiocarcinoma problems 2016 – 2025: 2nd ed. Nonthaburi: Ministry of public health. (in Thai)
Muang Mai Sub-District Health Promoting Hospital. (2018). Public Health Performance Report, Fiscal year 2018. Nongbua Lumphu: Muang Mai Sub-District Health Promoting Hospital. (in Thai)
Nongbua Lamphu Provincial Health Office. (2018). Public Health Performance Report for Government Inspection round 1: February 20-23, 2018. Nongbua Lamphu: Nongbua Lamphu Provincial Health Office. (in Thai)
Office of the Inspector General, Ministry of Public Health. (2018). Government inspection plan, Ministry of Public Health, Fiscal year 2018. Nonthaburi: Ministry of public health. (in Thai)
Office of the National Economics and Social Development Council. (2017). The twelfth national economic and social development plan (2017 – 2021). Bangkok: Prime Minister's Office. (in Thai)
Saksit, k., Thongprachum, A.,& Boonchieng, W. (2018). Health Behavior Changes of Cholangiocarcinoma Patients After Diagnosis in Phrae Province. Lanna Public Health Journal, 14(2), 22-34. (in Thai)
Sriwicha, N.,& Panomai, N. (2014). The Effect of Nutrition Education Program by Application Health Belief Model and Socail Support for Preventive Behavior of Opisthorchiasis among Secondary School Students in NongKo Sub-district, Kranuan District, Khon Kaen Province. KKU Journal for Public Health Research, 7(3), 18-27. (in Thai)
Strategy and Planning Division, Office of the Permanent Secretary. (2017). Public health statistics 2017. Nonthaburi: Ministry of public health. (in Thai)
Thubthim, P.,& Duangsong, R. (2014). The Effect of a Behavioral Development Program for Opsthorchiasis Prevention at a Community, Mahachai Sub-District, Plapak District, Nakhonphanom Province. KKU Journal for Public Health Research, 7(1), 25-34. (in Thai)
Wisetsang, W., Chatchanayuenyong, R.,& Nithikathkul, C. (2017). Behavior modification program by family health leader to reduce the occurrence of liver fluke among working age group at Khayung Sub-District, UthumphonPhisai District, Si SaKet Province. Journal of the office of DPC7 Khon Kaen, 24(3), 61-74. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-23