A ปัจจัยทางครอบครัวและพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กวัยรุ่นหนุ่มสาวที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ผู้แต่ง

  • บุญลือ ฉิมบ้านไร่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2505-1962

คำสำคัญ:

Family factors, Adolescents, Overweight, Obesity

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางครอบครัวและพฤติกรรมในชีวิตประจำวันที่มีความสัมพันธ์กับภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน ใช้การวิจัยในลักษณะผสมผสานวิธีระหว่างการศึกษาแบบภาคตัดขวางและการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้ครอบครัวเป็นหน่วยศึกษาและสมาชิกในครอบครัวเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง แบบสอบถามชนิดมีโครงสร้างและกึ่งโครงสร้าง ผลวิจัยพบว่า เด็กที่มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนจำนวน 136 คน (38.6%) ปัจจัยที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนได้แก่ เด็กที่กำลังเรียนหนังสือ อยู่ในครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวที่มีรายได้ไม่พอใช้จ่ายต่อเดือน พฤติกรรมการรับประทานอาหารระหว่างมื้อและในขณะดูทีวี รับประทานขนมและเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์จากนมและน้ำตาล น้ำอัดลม พฤติกรรมเนือยนิ่งและขาดการออกกำลังกาย ผลการวิจัยนี้ ช่วยให้ทำความเข้าใจในปัจจัยที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน เป็นข้อพิจารณากำหนดมาตรการในการปรับหรือเปลี่ยนแปลงวิถีการใช้ชีวิตของเด็กวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อโรค

Author Biography

บุญลือ ฉิมบ้านไร่, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

อาจารย์

References

Anderson, P M., and K E. Butcher. 2006. Childhood obesity: Trends and potential causes. The Future

Children. 16(1): 19-45.

Development Initiatives, 2020. Global Nutrition Report. Action on Equity to End Malnutrition.

Development Initiatives, Bristol, 172p.

Elfhag, K. and S. Rössner. 2005. Who succeeds in maintaining weight loss? A conceptual review of

factors associated with weight loss maintenance and weight regain. Obesity Reviews. 6(1): 67-85.

Fetters, M D. 2020. The Mixed Methods Research Workbook: Activities for Designing, Implementing, and

Publishing Projects. SAGE Publications, Los Angeles. 293 p.

Freedman, D S., J. Wang, L.M. Maynard, J.C. Thornton, Z. Mei, R.N. Pierson, W.H. Dietz, and M. Horlick.

Relation of BMI to fat and fat-free mass among children and adolescents. International

Journal of Obesity 29(1): 1–8.

Giugliano, R. and E C. Carneiro. 2004. Factors associated with obesity in school children. Jornal de

Pediatria 80(1): 17-22.

In-iw, S., S. Suchritpongsa, B. Manaboriboon and C. Chomchai. 2010. Obesity in Thai adolescents:

Lifestyles, health attitudes and psychosocial concerns. Siriraj Medical Journal (6) 62: 245-249.

Jain, B., S. Jain., C. Mittal, H. Chopra, P. Chaudhary, H. Bargayary, G. Singh and S. K. Garg. 2023. Obesity

in adolescents: Prevalence and association with sociodemographic and lifestyle factors. Indian

Journal of Community Health 35(2): 152-158.

Kleiser, C., A S. Rosario, G B M. Mensink, R. Prinz-Langenohl, and B M. Kurth. 2009. Potential

determinants of obesity among children and adolescents in Germany: Results from the cross-

sectional KiGGS study. BMC Public Health 9: 46 doi: 10.1186/1471-2458-9-46.

Morley, B C., M L. Scully, P H Niven, A D. Okely, L A. Baur, I S. Pratt and M A. Wakefield. 2021. What

factors are associated with excess body weight in Australian secondary school students? The

Medical Journal of Australia 196(3): 189-192.

Ibrahim, M H., A A. Alzaher, W A. Alshumemri, A F. Alfaleh and K I. Alabdulkareem. 2022. Lifestyle and its

association with obesity and overweight among students in Saudi Arabia. Egyptian Journal of

Community Medicine 40(4): 268-280.

Nonboonyawat, T., W. Pusanasuwannasri, N. Chanrat, N. Wongthanavimok, D. Tubngern, P. Panutrakul,

M. Mungthin, T. Nivesvivat, P. Hatthachote, R. Rangsin and P. Piyaraj. 2019. Prevalence and

associates of obesity and overweight among school-age children in a rural community of

Thailand. Korean Journal of Pediatrics 62(5): 179-186.

Seema, S., K K. Rohilla, V C. Kalyani and P. Babbar. 2021. Prevalence and contributing factors for

adolescent obesity in present era: cross‑sectional study. Journal of Family Medicine and

Primary Care 10(5): 1890-1894.

Suza, D E., V. Miristia and H. Hariati. 2020. Physical activities and incidence of obesity among adolescent

in Medan, Indonesia. Open access Macedonian Journal of Medical Sciences 8(E): 198-203. World Health Organization (WHO). 2004. Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health.

WHO Geneva. 18 p.

Zhang, P., H. Wu, X. Zhou, Y. Lu, Z. Yuan, J B. Moore and J E. Maddock. 2016. The association between

family and parental factors and obesity among children in Nanchang, China. Frontiers in

Public Health 4(162), doi: 10.3389/fpubh.00162.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-04-30