การพัฒนาบทบาทพยาบาลจิตเวชในการให้การพยาบาลผู้ป่วยทำร้ายตนเอง ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ

ผู้แต่ง

  • chanrapas sutawan -

คำสำคัญ:

การพยาบาลผู้ป่วยทำร้ายตนเอง, บทบาทพยาบาลจิตเวช, การพัฒนาบทบาทพยาบาล

บทคัดย่อ

          การศึกษานี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสถานการณ์ผู้ป่วยทำร้ายตนเองและพัฒนาบทบาทพยาบาลจิตเวชในการให้การพยาบาลผู้ป่วยทำร้ายตนเอง ที่มารับบริการในโรงพยาบาลศรีสะเกษ  กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลศรีสะเกษด้วยการทำร้ายตนเองและได้รับการส่งต่อมาปรึกษาที่คลินิกจิตเวช จำนวน 188 ราย  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2562  เก็บข้อมูลโดยใช้แบบประเมิน 8Q 9Q และ รง. 506s  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่ามัธยฐาน ผู้ป่วยทำร้ายตนเองได้รับการพยาบาลจากพยาบาลจิตเวชเพิ่มขึ้นจาก 68 รายในปี 2561 เป็น 120 รายในปี 2562 ได้รับการประเมินโรคซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ร้อยละ 29.4 และ56.7 ได้ส่งต่อข้อมูลให้สหวิชาชีพในหอผู้ป่วย  บันทึกในเวชระเบียนและโปรแกรมออนไลน์ร้อยละ 100 2) การพัฒนาบทบาทพยาบาลจิตเวชใช้กระบวนการพยาบาลในการประเมินภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ ให้การบำบัดทางการพยาบาล เป็นผู้ประสานความร่วมมือ ให้ข้อมูลแก่ครอบครัว ส่งต่อข้อมูลเพื่อการดูแลต่อเนื่องแก่พยาบาลในหอผู้ป่วย และประเมินผลการพยาบาล โดยสรุป การพัฒนาบทบาทพยาบาลนี้ ทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลทั้งทางกาย จิต สังคมอย่างเป็นองค์รวม ต่อเนื่อง และลดการทำร้ายตนเอง

References

Aldalaykeh, M., Al-Hammouri, M., Rababah, J., & Al-Shannaq,Y. (2020). Knowledge of Jordanian Nurses and Attitudes toward Patients with Suicidal Attempt. Archives of Psychiatric Nursing, 35(4) : 664-668. Retrived November 25, 2021, from http://dx.doi.org/10.1016/j.apnu.2021.10.004.

Derblom, K., Lindgren, B-M., Johansson, A., & Molin, J. (2020). Engagement, Responsibility, Collaboration, and Abandonment: Nurses’ Experiences of Assessing Suicide Risk in Psychiatric Inpatient Care. Mental health Nursing, 42(8):776-783. Retrived November 25, 2021, from https://www.tandfonline.com/loi/imhn20.

Fontão I, M.C., RodriguesI, J., LinoI,M.M., LinoI, M.M., & Kempfer, S.S.. (2017). Nursing care to people admitted in emergency for attempted suicide. Thematic Issue: Mental health, 5(2):199-205. Retrived November 25, 2021, from http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0219.

Foster,K., Marks, P., J O’Brien,A., and Raeburn,T. (2021). Mental Health in Nursing 5th edition, Elsevier.Australia.

Hagen, J., Knizek, B.L., Hjelmeland, H. (2017). Mental Health Nurses’ Experiences of Caring for Suicidal Patients in Psychiatric Wards : An Emotional Endeavor. Archives of Psychiatric Nursing, 31: 31-37. Retrived November 25, 2021, from http://dx.doi.org/10.1016/j.apnu.2016.07.018

Nova, R., Hamid, A.Y.S. & Daulima, N.H.C. (2018). Family’s experience in caring for clients with suicidal risk in Indonesia. Enfermeria Global, 8(1), 445-463. Retrived November 25, 2021, from http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0219.

Ouzouni,C., and Nakakis,K. (2013). Nurses' attitudes towards attempted suicide. Health Science Journal, 7(1):119-134.

Pan American Health Organization. (2021). World Suicide Prevention Day 2021. Retrieved Sep 20, 2021, from https://www.paho.org/en/campaigns/world-suicide-prevention-day-2021.

Smith, M.S. (2018). Suicide risk assessment and prevention. Nurs Manage, 49(11): 22-30. Retrived November 25, 2021, from http://dx.doi.org/10.1097/01.NUMA.0000547255.69344.cd.

World Health Organization. (2020). Suicide: Fact sheet. Retrieved from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/suicide

Yamane, T.(1973). Statistics: An Introductory Analysis (3rdEd.). New York: Harper and Row Publication.

Aiamsaart, N. and Thaweeses, P. (2020). Epidemiological Study of Suicidal Attempt and Completed Suicide Patients at Phra Phutthabat Hospital. Department of health Service Support Journal, 16(3), 23-30. (In Thai)

Anarmat, L. (2017). Effect of Cognitive Behavioral Therapy on Depression of Major Depressive Disorder Patients with Attempted Suicide. Journal of Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry, 11(1), 24 – 33. (In Thai)

Aroonroong, A. (2021). Development of Model Family Counseling on Suicidal Idea of Suicidal Attempters. Thai Journal of Public Health and Health Education, 1(2), 35-46. (In Thai)

Chainwong, P., Skulphan, S. and Thapinta, D. (2020). Being Cyberbullied and suicide Risk Among Youths. The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health, 34(3), 133-151. (In Thai)

Department of Mental Health MoPH. (2021). Retrieved from https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=31077

Klinpiboon, A., Yodklang, O., Kaanachai, V., Kamchompoo, J. and Bupahouse, S. (2020). The development of problem-solving therapy program for psychiatric patients with suicidal ideations and behaviors (PST-PPS). Journal of Mental Health of Thailand. 28(1), 86-98. (In Thai)

Krodkaew, P., Bunthumporn, N. and Soonthronchaiya, R. (2018). The Effect of Group Supportive Psychotherapy on The Hope of Patients with Advanced Breast Cancer Receiving Radiation. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 19(19), 78-88. (In Thai)

Mekloi, C. (2020). Stigma of Suicide Survivors and Application of Group Supportive Psychotherapy. The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health, 34(2), 18-30. (In Thai)

Pilakanta, S. and Sriwichai, N. (2020). Predictors of lifetime suicide attempt in patients with major depressive disorder. Chiang Mai Medical Journal, 59(2), 99-113. (In Thai)

Prateepteranun, w. and Lueboonthavachai, O. (2015). The Effects Empowerment Program on Coping Ability of Suicidal Attempters. The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health, 28(3), 90-103. (In Thai)

Sakulphan, S. (2021). Nursing care for persons with suicide behavior. Smart coating and service company, Chiangmai. (In Thai)

Sukhawaha, S. and Arunpongpaisal, S. (2017). Risk Factor and Suicide Theory Associated with Suicide in Adolescents: A Narrative Reviews. Journal of the Psychiatric Association of Thailand, 62(4), 359-378. (In Thai)

Thonghima, T., Moolsart, S. and Thomyangkoon, P. (2019). The Effectiveness of a Suicide Prevention Program in Elderly with Depression in a Community. Journal of Nursing, Public Health, and Education, 20(2), 105-118. (In Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-04-26