รูปแบบการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบลให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มาตรฐาน 5 ดาวในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ผู้แต่ง

  • นายสิทธิชัย สารพัฒน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
  • ยุทธชัย นพพิบูลย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

คำสำคัญ:

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว 5 ดาว

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว 5 ดาว ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ กลุ่มตัวอย่างเป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือผู้รับผิดชอบงาน รพ.สต.ติดดาวในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 70 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการพัฒนาครั้งนี้ประกอบด้วยขั้นตอน 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การแต่งตั้งคณะทำงาน 2) การวิเคราะห์สถานการณ์ 3) การจัดทำแผนปฏิบัติการ 4) การดำเนินงานตามแผน 5) การสังเกตการดำเนินงาน 6) การคืนข้อมูลและเปรียบเทียบผลและ 7) สรุปและถอดบทเรียนและพบว่าภายหลังการดำเนินงานในส่วนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีคะแนน  ความรู้อยู่ในระดับสูงโดยมีคะแนนเพิ่มจากร้อยละ 42.80 เป็นร้อยละ 91.40 การมีส่วนร่วม คะแนนเพิ่มจากร้อยละ 25.70 เป็นร้อยละ 65.70 และความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (mean =4.05, SD.=0.32) ภายหลังการพัฒนา พบว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว 5 ดาว ทุกแห่ง โดยสรุปกระบวนการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวครั้งนี้มีปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญ คือ การกำหนดนโยบายจากผู้บริหารที่ชัดเจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของทีมสหวิชาชีพและการมีระบบกำกับนิเทศติดตามของทีมสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ

References

ไม่มี

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-08-30