สถานการณ์แนวโน้มและการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • ณปภา ประยูรวงษ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภออู่ทอง

คำสำคัญ:

สถานการณ์ผู้สูงอายุ, ส่งเสริมสุขภาพ, ผู้สูงอายุติดเตียง

บทคัดย่อ

สถานการณ์สังคมผู้สูงอายุปรากฏขึ้นทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เนื่องด้วยภาวะถดถอยของสมรรถภาพด้านต่างๆ ของร่างกายจนนำไปสู่การเป็นประชากรที่ต้องได้รับการพึ่งพิงในที่สุด บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายสถานการณ์และแนวโนมของผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง ปัญหาที่พบบ่อยของผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง และระบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง จากสถานการณ์กลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงประเทศไทยพบว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ปัญหาของผู้สูงอายุติดเตียงที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ ภาวะกลืนลำบาก ภาวะการณ์ติดเชื้อ ภาวะเคลื่อนไหวลำบาก ท้องผูก นอนไม่หลับ การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงจำเป็นต้องมีรูปแบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมในเรื่องสุขลักษณะส่วนบุคคล การเสริมศักยภาพครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ และการสร้างระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในระดับพื้นที่ต่าง ๆ

References

Chansirikan, S., Sasat, S., Lapbenjakul, S., Suthatworawut, A., Khemthong, S., and Pheunrum, S. (2016). Long Term Care Manual for Family Physician Team. Bangkok: CyberPrint Group. (In Thai)

Department of Older Persons. (2019). Measures to drive the National Agenda on Aging Society (Revised Edition). Bangkok: Amarin Printing and Publishing. (In Thai)

Foundation of Thai Gerontology Research and Development institute (TGRI). (2017). Situation of the thai elderly 2017. Bangkok: Deuntula. (In Thai)

Gadudom, P., Apinyalungkon, K., Janjaroen, K., and Wae, N. (2018). Family Roles to Increase Quality of Life of Older Persons in a Changing Situation. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 5(3), 300-301. (In Thai)

Institute for Population and Social Research. (2019). Mahidol Population Gazette. Institute for Population and Social Research, Mahidol University. (In Thai)

International Health Policy Program, Thailand. (2015). Report on the burden of diseases and injuries of the Thai population 2013. Nontaburi: International Health Policy Program, Thailand. (In Thai)

Kumniyom, N., and Sritanyarat, W. (2016). Needs of Long Term Care Service Packages for Frail Older Persons in Community. Journal of Nursing and Health Care, 34(3), 125-131.

Loskultong, P., and Sritanyarat, W. (2014). Development of Long Term Care Service System for Community Older Persons in the Context of a Secondary Care Hospital. Journal of Nursing Science & Health, 37(2), 1-11.

Ministry of Public Health. (2564). Elderly people are classified by the activity of daily living. Retrieved from https://hdcservice.moph.go.th/hdc.

National Health Security Office. (2016). Handbook to support the management of long-term care services in public health for the elderly with dependency in the national health insurance system. Bangkok: National Health Security Office. (In Thai)

Office of the National Economic and Social Development Council. (2013). Population projections for Thailand 2010-2040. Bangkok: Deuntula. (In Thai)

Panyathon, K. (2014). Elderly care behavior of caregivers and elderly satisfaction towards the care received: a case study of Ban Nong Takai, Muang District, Udon Thani Province. Research Report, Boromarajonani College of Nursing, Udon Thani. (In Thai)

Samphaothong, K. (2018). Families with the care and promotion of the health of the elderly. Research Report, Thammasat University. (In Thai)

Sirikhampeng, A., and Phosing, P. (2017). Long-term care for the elderly with dependency in Thailand 4.0. Dhammathas Academic Journal, 17(3), 235-243. (In Thai)

Srithamrongsawat, S. (2018). Research project to develop a long-term care system. Bangkok: Decemberry. (In Thai)

Vicha, S., Manop, N., Srirungrueng, S., Saowapha, B., Sriphattarangkul, S., Tabutwong, N., Meunkonkeaw, Th., and Maniwan, Th. (2017). Development of a health service network system for the elderly, the home group and the bedridden group (Case study of the elderly in the home group and bed-ridden groups in the area of responsibility of Samut Songkhram Hospital, Mae Tha District, Lampang Province). Research Report, Health Systems Research Institute. (In Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-07-19