ความต้องการที่จำเป็นและความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี ในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต

ผู้แต่ง

  • ธานินทร์ สุธีประเสริฐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ศักดิกร สุวรรณเจริญ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
  • สุนิสา จันทร์แสง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
  • สุภาพร บุญศิริลักษณ์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

คำสำคัญ:

ความต้องการที่จำเป็น, ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต, คุณภาพบัณฑิต, สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

บทคัดย่อ

      งานวิจัยเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการที่จำเป็น ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะต่อคุณภาพบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี ตามผลการเรียนรู้ 6 ด้าน ในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งได้แก่ ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานกับบัณฑิต จำนวน 144 คน และประชาชนผู้ได้รับบริการจากบัณฑิต จำนวน 135 คน เครื่องมือเป็นแบบสอบถามที่มีค่าความเที่ยง(IOC) ระหว่าง 0.67-1.00  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด และสถิติ paired t-test ผลการศึกษาพบว่า

  1. ระดับความต้องการที่จำเป็นและระดับคุณภาพบัณฑิตตามผลการเรียนรู้ ตามมุมมองผู้ใช้บัณฑิต รายด้านอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
  2. ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานมีคะแนนเฉลี่ยความต้องการที่จำเป็นกับคะแนนเฉลี่ยคุณภาพบัณฑิตตามผลการเรียนรู้ทั้งภาพรวมและรายด้าน 6 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในกลุ่มประชาชนผู้ได้รับบริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในผลการเรียนรู้ 4 ด้าน
  3. คุณภาพบัณฑิตทั้งรายด้านและภาพรวมยังไม่เป็นไปตามคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต
  4. ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานของบัณฑิต ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เกี่ยวกับความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของบัณฑิต สำหรับประชาชนผู้ได้รับบริการจากบัณฑิต ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการตามหลักวิชาการและพฤติกรรมบริการของบัณฑิต

       วิทยาลัยฯ ควรนำผลการศึกษาครั้งนี้ไปพัฒนาการเรียนการสอนให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรู้และทักษะตามสมรรถนะที่กำหนดไว้ในหลักสูตร สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

References

Chantarat, I. (2009). Customer’s Expectation and Perception toward Service Quality on a
Lowcost Airline for Domestic Flight. Master’s Project. M.B.A. (Management). Bangkok
:Graduate School, Srinakarinwirot University. (in Thai)
Cochran, W. (1977). Sampling Techniques, 3rd ed. NewYork: Wiley.
Faculty of Education, Institute of Physical Education Mahasarakham Campus. (2013).
Satisfaction of Users of Graduates from the Faculty of Education, Institute of
Physical Education Mahasarakham Campus Graduated in Academic Year 2011.
Faculty of Education. Mahasarakham : Institute of Physical Education Mahasarakham
Campus. (in Thai)
Janchai, N., Chermprapai, P., Insuan, N., Sukkananchana, K., Rodked, N., Sea-loa, P. et al.
(2014). Evaluation of Graduates’ Quality on Tourism and Hospitality Industry Program
based on Thailand Qualification Framework on Higher Education 2009. Suan Dusit
Graduate School Academic Journal, 11(1),181–194. (in Thai)
Laoketkarn, Ch. (2016). The Comparison Between Satisfaction And Expectation of Graduates
Users Case Study of Logistics Mangement Programs IS Thonburi University. Journal of
Humanities and Social Sciences Thonburi University, 22(2), 9–20. (in Thai)
Office of Higher Education Commission Thailand (2014). Handbook of Higher Education
Internal Audit 2014. Bangkok: Office of Higher Education Standard and Assessment. (in Thai)
Office of the National Economic and Social Development Council. (2015). Direction of the
National Economic and Social Development Plan 12th Edition Document for Brainstorm
towards the National Economic and Social Development Plan 12th. Bangkok: Office of
the National Economic and Social Development Council. (in Thai)
Praboromarajchanok Institute. (2014). Handbook of Using Measurement and Assessment
Tools Following the Quality Standard of the Bachelor of Public Health in
Community Health. Nonthaburi: Yutharin Printing. (in Thai)
Sinsapsomboon, N., & Salaimanee, D., (2015). Expectations and Satisfaction of Four and
Five-Star Hotel Stakeholders with Desired Traits of Hospitality Graduates from
Rajamangala University of Technology Krungthep Focusing on Food and Beverage
Services. Rajamangala University of Technology Krungthep Research Journal, 9(2),
80-89. (in Thai)
Sirindhorn College of Public Health, Suphanburi. (2015). Students’ Handbook Academic
Year 2015. Suphanburi: Sirindhorn College of Public Health Suphanburi. (in Thai)
Sroysing, K. (2016). Customers’ Expectations and Perception towards Satisfaction of Hotels’
Service Quality In Pattaya City. Chonburi Province. Dusit Thani College Journal, 10(1),
216-238. (in Thai)
Wichiranon, S., Arunreung, A., Srisuwan, N., & Chutinan, S. (2018). Need Assessment in
Environment Management for Students’ Learning Development of Rajamangala University
of Technology Phra Nakhon. RMUTP Research Journal Humanities and Social Sciences,
3(1), 75-86. (in Thai)
Wongrattana, Ch. (2007). Statistics for Research Technique (10th Printing). Nonthaburi: Thai
Neramitrkij Interprogressship Ltd. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-04-08