Evaluation of Knowledge Related to COVID-19 among Medical Technology Students of Huachiew Chalermprakiet University

Authors

  • Issariya Ieamsuwan คณะเทคนิคการแพทย์Division of Immunology, Faculty of Medical Technology, Huachiew Chalermprakiet University, SamutPrakarn 10540
  • Sarawut Suttirat
  • Taweebhorn Phunpanich
  • Natharinee Horata
  • Panward Pongcharoen

Keywords:

knowledge, COVID-19, medical technology students

Abstract

This research aimed to evaluate COVID-19 related knowledge in 1st-4th year medical technology students of Huachiew Chalermprakiet university by using an online questionnaire. Three hundred and thirty-six students were enrolled in this study. The content validity index (CVI) was 0.87 and reliability of the questionnaires was 0.6 using KR-20. Data was analyzed by descriptive statistics and one-way ANOVA. The results showed that all students had a high level of COVID-19 related knowledge. The higher year students had higher scores than lower year students but not statistically significant. From one-way ANOVA analysis, the results showed that COVID-19 related knowledge of fourth-year students was more than first-year students at a statistically significant level (p<0.05). The results of this study can be used as a guideline to enhance knowledge related to COVID-19 and to raise awareness of COVID-19 for medical technology students of each year, so that they have accurate knowledge and comprehensive understanding of COVID-19 to protect themselves and communicate accurate information to clients and the community.

References

สุรัย หมานมานะ, โสภณ เอี่ยมศิริถาวร, สุมนมาลย์ อุทยมกุล. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). สถาบันนำราศนราดูร [อินเทอร์เน็ต]. 2563 [เข้าถึงเมื่อ 26 พ.ค. 2564]; 14(2):124-33. เข้าถึงได้จาก: https://he01.tcithaijo.org/index.php/bamrasjournal/article/view/240349/163932

จุไร วงศ์สวัสดิ์. ระบาดวิทยา เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) [อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพฯ: สถาบันบำราศนราดูร; 2563 [เข้าถึงเมื่อ 6 มิถุนายน 2564]. เข้าถึงได้จาก: http://www.thaipediatrics.org/pages/Doctor/Download/5ef0b4eba35ab2d6180b0bca7e46b6f9:dac4516abdafaf9f72de3e9b42924923

World Health Organization. Geneva: SARS-CoV-2 variants of concern and variants of interest [Internet]. UpToDate; 2021 [cited 2021 Jun 6]. Available from: https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/

BBC NEWS. แถลงพบผู้ติดเชื้อโอไมครอนรายแรกในไทย เดินทางมาจากสเปน เฝ้าระวังผู้เสี่ยงสัมผัส 19 ราย [อินเทอร์เน็ต]. 2565 [เข้าถึงเมื่อ 4 พฤษภาคม 2565]. เข้าถึงได้จาก: https://www.bbc.com/thai

ประชาชาติธุรกิจ. เปิดสถานะโควิดระลอก 5 ปักหมุดฉีดวัคซีน เข็ม 3 ทั่วประเทศ [อินเทอร์เน็ต]. 2565 [เข้าถึงเมื่อ 4 พฤษภาคม 2565]. เข้าถึงได้จาก: https://www.prachachat.net/general/news-838917

Chaimayo C, Kaewnaphan B, Tanlieng N, Athipanyasilp N, Sirijatuphat R, Chayakulkeeree M, et al. Rapid SARS-CoV-2 antigen detection assay in comparison with real-time RT-PCR assay for laboratory diagnosis of COVID-19 in Thailand. Virol J 2020;17(1):177. doi: 10.1186/s12985-020-01452-5.

กรมควบคุมโรค. ลดวันกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เหลือ 5 วัน มีผล พ.ค. นี้ [อินเทอร์เน็ต]. 2565 [เข้าถึงเมื่อ 4 พฤษภาคม 2565]. เข้าถึงได้จาก: https://www.prachachat.net/marketing/news-908637

ปราโมทย์ ถ่างกระโทก, ณัฐชยา พลาชีวะ, วินัย ไตรนาทถวัลย์, ปริศนา บุญประดิษฐ. ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต: แนวคิดและการประยุกต์ใช้สำหรับการป้องกันปัญหา สุขภาพจิตในผู้สูงอายุ. เชียงใหม่เวชสาร 2020;59(3):163-72.

Hfocus. เจาะลึกระบบสุขภาพ: ความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) [อินเทอร์เน็ต]. 2563 [เข้าถึงเมื่อ 7 มิถุนายน 2564]. เข้าถึงได้จาก: https://www.hfocus.org/content/2020/04/18851

Bloom BS. Mastery learning. In Block Mastery learning: theory and practice. New York: Holt, Rinehart & Winston; 1971.

Greedisgod. สูตร Taro Yamane สำหรับคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง [อินเทอร์เน็ต]. 2560 [เข้าถึงเมื่อ 13 มิถุนายน 2564]. เข้าถึงได้จาก: https://greedisgoods.com/taro-yamane/

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. [อินเทอร์เน็ต]. สมุทรปราการ: สำนักทะเบียนและประมวลผล; 2563 [เข้าถึงเมื่อ 25 สิงหาคม 2564]. เข้าถึงได้จาก: https://reg2.hcu.ac.th/index.php

Zhong BL, Luo W, Li HM, Zhang QQ, Liu XG, Li WT, et al. Knowledge, attitudes, and practices towards COVID-19 among Chinese residents during the rapid rise period of the COVID-19 outbreak: a quick online cross-sectional survey. Int J Biol Sci 2020;16(10):1745-52. doi: 10.7150/ijbs.45221

Hussein NR, Naqid IA, Jacksi K, Abdi BA. Assessment of knowledge, attitudes, and practices toward COVID-19 virus among university students in Kurdistan region, Iraq: Online cross-sectional study. J Family Med Prim Care 2020;9(9):4809-14. doi: 10.4103/jfmpc.jfmpc_870_20

บงกช โมระสกุล, พรศิริ พันธสี. ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา และวิทยาลัยเซนต์หลุยส์. ว. ศูนย์อนามัยที่ 9 [อินเทอร์เน็ต]. 2564 [เข้าถึงเมื่อ 2 สิงหาคม 2564]; 15(37):179-95. เข้าถึงได้จาก: https://doi.org/10.14456/rhpc9j.2021.13

ณัฎฐวรรณ คำแสน. ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของประชาชนในเขตอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. ว. วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 2564;4(1):33-48.

ธวัชชัย ยืนยาว, เพ็ญนภา บุญเสริม. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติต่อพฤติกรรมการป้องกัน การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หญิงในจังหวัดสุรินทร์. ว. การแพทย์โรงพยาบาลโรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ [อินเทอร์เน็ต]. 2563 [เข้าถึงเมื่อ 2 สิงหาคม 2564]; 35(3): 555-64. เข้าถึงได้จาก: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/248112

ธานี กล่อมใจ, จรรยา แก้วใจบุญ, ทักษิกา ชัชชวรัตน์. ความรู้และพฤติกรรมของประชาชนเรื่องการป้องกันตนเอง จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019. ว. วิจัยการพยาบาลและสุขภาพ [อินเทอร์เน็ต]. 2563 [เข้าถึงเมื่อ 2 สิงหาคม 2564]; 21(2):29-147. เข้าถึงได้จาก: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/243309

Downloads

Published

2022-06-30

How to Cite

1.
Ieamsuwan I, Suttirat S, Phunpanich T, Horata N, Pongcharoen P. Evaluation of Knowledge Related to COVID-19 among Medical Technology Students of Huachiew Chalermprakiet University. HCUJOURNAL [Internet]. 2022 Jun. 30 [cited 2024 Apr. 13];26(1):66-75. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL/article/view/252783

Issue

Section

Research article